Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 14
19. november 2007
Gældende

Landstingslov om strukturreform af den kommunale sektor

Kapitel 1
Kommuneinddeling

 

§ 1. Fra 1. januar 2009 inddeles Grønland i 4 kommuner.
Stk. 2. Nordkommunen består fremover af:
1) Qaanaaq Kommune,
2) Upernavik Kommune,
3) Uummannaq Kommune,
4) Ilulissat Kommune,
5) Qeqertarsuaq Kommune,
6) Qasigiannguit Kommune,
7) Aasiaat Kommune og
8) Kangaatsiaq Kommune.
Stk. 3. Midtkommunen består fremover af:
1) Sisimiut Kommune og
2) Maniitsoq Kommune.
Stk. 4. Øst/Vestkommunen består fremover af:
1) Nuuk Kommune,
2) Paamiut Kommune,
3) Ivittuut Kommune,
4) Ittoqqortoormiit Kommune og
5) Ammassalik Kommune.
Stk. 5. Sydkommunen består fremover af:
1) Qaqortoq Kommune,
2) Narsaq Kommune og
3) Nanortalik Kommune.

 

Kapitel 2

Valg m.v.

 

Valg til kommunalbestyrelse

 

§ 2. Der afholdes første gang valg til kommunalbestyrelserne i de nye kommuner 8. april 2008. Valget afholdes i overensstemmelse med §§ 1-35 i landstingslov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer. Kommunalbestyrelserne i Sydkommunen og i Midtkommunen består af 15 medlemmer. Kommunalbestyrelserne i Nordkommunen og i Øst/Vestkommunen består af 21 medlemmer. Ved ordinære valg til kommunalbestyrelserne, der finder sted efter 2008, kan kommunalbestyrelserne senest inden udgangen af året forud for valgets afholdelse beslutte, at antallet af medlemmer skal være mindre end 15 i Sydkommunen og i Midtkommunen og mindre end 21 i Nordkommunen og i Øst/Vestkommunen. Medlemstallet skal være ulige og fastsættes i styrelsesvedtægten.
Stk. 2. Valgets resultat opgøres i overensstemmelse med §§ 36-40 i landstingslov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.
Stk. 3. Regler udstedt på baggrund af landstingslov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer finder tilsvarende anvendelse på valg efter denne landstingslov.

 

§ 3. Når valgbestyrelserne i de oprindelige kommuner har modtaget resultaterne fra afstemningslederne, opgør valgbestyrelsen det samlede resultat for kommunen.
Stk. 2. Ved opgørelsen foretages en sammentælling af stemmetallene for henholdsvis
1) Hvert parti og dets kandidater.
2) Hvert kandidatforbunds kandidater.
3) Hver enkeltkandidat.

 

§ 4. Resultatet for kommunen fremsendes af valgbestyrelserne til Valgnævnet, som herefter foretager en beregning af stemmetallene i den sammenlagte kommune for henholdsvis
1) hvert parti og dets kandidater
2) hvert kandidatforbunds kandidater
3) hver enkeltkandidat.
Valgnævnet opgør på den baggrund et samlet resultat for den nye kommune. Valgnævnet fordeler mandaterne ved anvendelse af d'Hondts forholdstalsvalgmåde, idet det af hvert parti, hvert kandidatforbund og hver enkeltkandidat opnåede stemmetal divideres med 1, 2, 3, og så videre, op til det antal medlemmer, der skal vælges til kommunalbestyrelsen. Første mandat tilfalder herefter det parti, det kandidatforbund eller den enkeltkandidat, der har den højeste kvotient, andet mandat det parti, det kandidatforbund eller den enkeltkandidat, der har den næsthøjeste kvotient, indtil alle mandater er fordelt. En enkeltkandidat kan højst opnå ét mandat.
Stk. 2. For hver oprindelig kommune, der indgår i den nye kommune, vælges ét af mandaterne i den nye kommunes kommunalbestyrelse som en geografisk repræsentant.Mandatet som geografisk repræsentant for en af de oprindelige kommuner, tilfalder den kandidat i det største parti eller kandidatforbund, som har opnået flest personlige stemmer i den oprindelige kommune. Har en enkeltkandidat opnået flere stemmer end noget parti eller kandidatforbund i kommunen, tilfalder mandatet vedkommende enkeltkandidat. Har flere partier, kandidatforbund eller enkeltkandidater opnået lige mange stemmer, afgøres det ved lodtrækning, hvem af dem mandatet skal tilfalde. Lodtrækningen foretages af valgnævnet.
Stk. 3.
De mandater, der tilkommer et parti eller et kandidatforbund, fordeles mellem partiets eller forbundets kandidater således, at de første mandater tilfalder de kandidater, der har opnået mandat som geografisk repræsentant for en oprindelig kommune. Det første af de øvrige mandater tilfalder den kandidat i partiet eller kandidatforbundet, der, uden at være blevet valgt som geografisk repræsentant, har opnået det højeste antal stemmer i den sammenlagte kommune, andet mandat den kandidat, der har opnået det næsthøjeste antal stemmer, indtil alle mandater er fordelt på kandidater. Har flere partier, kandidatforbund eller enkeltkandidater opnået samme kvotient, afgøres det ved lodtrækning, hvem af dem, mandatet skal tilfalde. Lodtrækningen foretages af Valgnævnet.
Stk. 4. Såfremt antallet af opnåede mandater for et parti, et kandidatforbund eller en enkeltkandidat som følge af den geografiske repræsentation er højere end fordelingen på baggrund af den samlede opgørelse, jf. stk. 2, tages det manglende antal mandater fra de sidst tildelte i den samlede opgørelse.
Stk. 5. Reglerne i § 50 i landstingslov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer finder tilsvarende anvendelse på udtrædende medlemmer af overgangsudvalg i de sammenlagte kommuner og kommunalbestyrelser i de nye kommuner.
Stk. 6. Opstillede kandidater, som ikke er valgt, kan fungere som stedfortrædere ved et medlems lovlige, permanente eller midlertidige, udtræden. Landsstyret kan fastsætte regler om, hvem der skal indtræde som stedfortræder og om, hvornår et mandat skal anses for bortfaldet.
Stk. 7. Valgnævnet udarbejder en stedfortræderliste. På listen opføres de opstillede kandidater, der ikke er valgt, men som er berettiget til at indtræde i overgangsudvalg og kommunalbestyrelse som stedfortrædere ifølge de i medfør af stk. 5 fastsatte regler.
Stk. 8. Valgnævnet anfører i valgbogen, hvem der anses for valgt og underretter skriftligt den eller de valgte om valget.

 

§ 5. Valget godkendes for hver enkelt oprindelig kommune i valgbestyrelsen, som beskrevet i §§ 44-47 i landstingslov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.

 

§ 6. Kommunalbestyrelsen for en ny kommune fungerer i perioden fra 1. maj 2008 frem til 31. december 2008 som overgangsudvalg for de nye kommuner.
Stk. 2. 1. januar 2009 tiltræder overgangsudvalget, som kommunalbestyrelse i den nye kommune og fungerer frem til kommunalbestyrelsesvalget i april 2013.
Stk. 3. Kommunalbestyrelserne i de oprindelige kommuner fratræder 31. december 2008.


Valg til menighedsrepræsentation

 

§ 7. Der afholdes nyvalg til menighedsrepræsentationer samtidig med valg til kommunalbestyrelserne i de nye kommuner den 8. april 2008.
Stk. 2. Valg til menighedsrepræsentationer afholdes efter §§ 62-71 i landstingslov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.
Stk. 3. De nyvalgte menighedsrepræsentationer fungerer frem til 30. april 2013.

 

Bygdebestyrelserne

 

§ 8. Der vælges fælles bygdebestyrelser. En fælles bygdebestyrelse skal omfatte mindst 2 bygder inden for samme kommune. Afgørelse om hvilke bygder, der kan vælge fælles bygdebestyrelse og om antal medlemmer, der skal vælges hertil, træffes af kommunalbestyrelsen. Afgørelse herom træffes inden udgangen af det år, der ligger forud for valgene til fælles bygdebestyrelser. Valg til fælles bygdebestyrelser finder sted første gang i april 2009.
Stk. 2. Landsstyret kan undtagelsesvis dispensere fra kravet i stk. 1, 2. pkt., for så vidt angår særligt afsides beliggende eller folkerige bygder. Landsstyret kan ved afgørelsen tillægge det vægt, i hvilket omfang den pågældende kommunalbestyrelse har sammensat fælles bygdebestyrelser, som omfatter mere end 2 bygder.
Stk. 3. Valg til fælles bygdebestyrelser gennemføres efter reglerne i landstingslov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer. Ved valg til fælles bygdebestyrelser, jf. stk. 1, udgør de bygder, der omfattes af en fælles bygdebestyrelse, én valgkreds.

 

Kapitel 3
Overgangsudvalg

 

§ 9. Det ældste medlem af overgangsudvalget indkalder til konstituerende møde. Overgangsudvalget konstituerer sig efter §§ 6-8 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., dog skal det konstituerende møde være afholdt senest 1. juni 2008.
Stk. 2. Overgangsudvalget vælger formand, næstformand og 2. næstformand efter §§ 8 og 9 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.
Stk. 3.Indtil valg af formand for overgangsudvalget har fundet sted, ledes overgangsudvalgets forhandlinger af det medlem, der har indkaldt til mødet.

 

§ 10. Overgangsudvalget udarbejder styrelsesvedtægt og forretningsorden for den sammenlagte kommune efter § 2 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.
Stk. 2. Overgangsudvalget nedsætter et økonomiudvalg og kan nedsætte underudvalg efter §§ 18-31 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.

 

§ 11. Overgangsudvalgets formand fortsætter som borgmester, næstformanden som viceborgmester og 2. næstformanden som 2. viceborgmester i den nye kommune.

 

§ 12. Overgangsudvalgets medlemmer vederlægges efter §§ 17 og 37 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., samt bekendtgørelse nr. 35 af 5. oktober 2001 om vederlæggelse af kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v. samt borgmestre og viceborgmestre.

 

§ 13. Overgangsudvalgets formand udarbejder og fremlægger senest 14. juli 2008 forslag til budget for overgangsudvalget.
Stk. 2. Budgetforslaget behandles og vedtages af overgangsudvalget senest 14. august 2008 efter §§ 39 og 40 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.
Stk. 3. Overgangsudvalget offentliggør en kort redegørelse for budgettet umiddelbart efter budgettet er vedtaget.

 

§ 14. Overgangsudvalgene har egen formue. Formuen udgøres af de tilskud, overgangsudvalget måtte modtage af Hjemmestyret. Udgifter til overgangsudvalgets virke, ud over Hjemmestyrets tilskud, betales af de kommuner, der skal indgå i den nye kommune. Overgangsudvalget beslutter fordelingen af udgifter på kommunerne.
Stk. 2. Kommunalbestyrelserne i de nye kommuner skal stille administrativ bistand til rådighed for overgangsudvalget.

 

§ 15. Senest 1. august 2008 træffer overgangsudvalget beslutning om, hvilken sagkyndig revision, der skal revidere overgangsudvalgets regnskab for 2008. §§ 45 og 46 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. samt §§ 9-12 i bekendtgørelse nr. 29 af 18. december 1995 finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Overgangsudvalgets årsregnskab for 2008 aflægges af økonomiudvalget i den nye kommune til kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen senest 1. juni 2009.

 

Kapitel 4
Overgangsudvalgets og kommunalbestyrelsens pligter og rettigheder

 

§ 16. Overgangsudvalgets væsentligste opgave er at forberede sammenlægningen af kommunerne til de nye kommuner, jf. § 1. Overgangsudvalget skal træffe de beslutninger, som er nødvendige for at de nye kommuner med virkning fra 1. januar 2009 kan varetage de i lovgivningen fastsatte myndighedsområder.
Stk. 2. Overgangsudvalget beslutter senest den 1. august 2008 hvilket navn og byvåben, der ønskes for den nye kommune.

 

§ 17. Overgangsudvalget beslutter, hvor de fremtidige forvaltninger fysisk skal placeres.
Stk. 2. Overgangsudvalget forbereder administrationen af den nye kommune og ansætter det nødvendige antal administrative ledere til at opbygge administrationen. §§ 21 og 65 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Beslutning om fysisk placering og ansættelse af administrativ ledelse skal være truffet senest 31. december 2008.

 

§ 18. Overgangsudvalget vedtager budget 2009 for den nye kommune. §§ 39-42 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. og §§ 1-4 i bekendtgørelse nr. 29 af 18. september 1995 om kommunernes budgetlægning, regnskab, revision og kasse- og regnskabsvæsen finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 2.Overgangsudvalget udarbejder overordnede politikker for den nye kommunes fremtidige aktivitetsniveau. Overgangsudvalget fastsætter skatteudskrivning, takster og serviceniveau for den nye kommune.

 

§ 19. Den nye kommune skal harmonisere skatteudskrivning og takster fra 1. januar 2009.

 

§ 20. De oprindelige kommuner kan efter 1. maj 2008 alene afholde udgifter, som fremgår af de vedtagne budgetter for 2008.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i den oprindelige kommune kan efter 1. maj 2008 kun med overgangsudvalgets forhåndsgodkendelse vedtage tillægsbevillinger, som angår andet end lovbundne udgifter.
Stk. 3. Oprettelse og genbesættelse af stillinger i den oprindelige kommune i perioden fra 1. maj 2008 til 31. december 2008 kræver overgangsudvalgets forhåndsgodkendelse.

 

§ 21. Kommunalbestyrelserne i de oprindelige kommuner skal løbende informere overgangsudvalget om udviklingen i kommunernes økonomi.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler for de oprindelige kommuners økonomiske dispositioner i perioden frem til 31. december 2008.

 

§ 22. Overgangsudvalget gennemgår alle de oprindelige kommuners kontrakter, aftaler og eventualforpligtelser og tager stilling til, hvilke der skal fortsætte efter 1. januar 2009, og hvilke der skal afvikles eller ændresinden dette tidspunkt.
Stk. 2. Den nye kommune overtager 1. januar 2009 alle forpligtelser og rettigheder, samt alle aktiver og passiver, som påhviler eller tilkommer de oprindelige kommuner.

 

Kapitel 5
Personale

 

§ 23. Den 1. januar 2009 overgår tjenestemænd, der er ansat under de sammenlagte kommuner til ansættelse under den nye kommune på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår. Ansættelsesmyndigheden er herefter den nye kommunalbestyrelse og ansættelsesområdet er den nye kommune.

 

§ 24. Personale ansat i henhold til overenskomst eller på individuelle vilkår tilbydes at flytte med opgaven på samme vilkår, som er gældende under den hidtidige ansættelse i den oprindelige kommune.

 

Kapitel 6
Regnskabsaflæggelse

 

§ 25. Økonomiudvalget i den nye kommune fremlægger regnskab for 2008 for kommunalbestyrelsen. Regnskab udarbejdes for hver af de kommuner, der indgår i sammenlægningen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i den nye kommune forelægger regnskabet for revisionen i den kommune, regnskabet vedrører.
Stk. 3. §§ 45 og 48 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. og §§ 6-8 i bekendtgørelse nr. 29 af 18. september 1995 om kommunernes budgetlægning, regnskab, revision og kasse- og regnskabsvæsen finder tilsvarende anvendelse på regnskabsaflæggelsen.

 

§ 26. Revisionen foretages af det af den kommune regnskabet vedrører valgte revisionsfirma og reguleres af §§ 46 og 48 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. og §§ 9-12 i bekendtgørelse nr. 29 af 18. september 1995 om kommunernes budgetlægning, regnskab, revision og kasse- og regnskabsvæsen.

 

Kapitel 7

Øvrige bestemmelser

 

§ 27. Overgangsudvalgets arbejde er omfattet af al offentligretlig lovgivning, herunder landstingslov om offentlighed i forvaltningen og landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

 

§ 28. Såfremt overgangsudvalget har brug for dokumenter fra en af de kommunalbestyrelser, der fungerer i de oprindelige kommuner, og dokumenterne i henhold til landstingslov om offentlighed i forvaltningen og landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning har karakter af interne, mister dokumenterne ikke ved videregivelsen deres interne karakter.

 

§ 29. De afgående borgmestre vederlægges for perioden 1. januar – 30. april 2009 efter §§ 17 og 37 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., samt bekendtgørelse nr. 35 af 5. oktober 2001 om vederlæggelse af kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v. samt borgmestre og viceborgmestre.
Stk. 2. Samtidig gives de afgående borgmestre dispensation for tidskravet i bekendtgørelse nr. 23 af 12. september 1997 om borgmesterpension. Dispensationen gives alene, såfremt den afgående borgmester ikke fortsætter som borgmester i den nye kommune.
Stk. 3. Hjemmestyret afholder endeligt udgiften til vederlag til borgmestre for den forkortede funktionsperiode på 4 måneder.

 

§ 30. Udgifter til afholdelse af valg til kommunalbestyrelserne i de nye kommuner, jf. § 2, stk. 1, og til menighedsrepræsentationerne, jf. § 7, fordeles mellem Hjemmestyret og de oprindelige kommuner, således at kommunerne afholder udgifter som anført i §§ 73 og 75 i landstingslov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.

 

Kapitel 8

Ændring af anden lovgivning

 

§ 31. Ilandstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. foretages følgende ændring:

 

§ 5 affattes således:

" § 5. Denne lov finder anvendelse på overgangsudvalgene for de nye kommuner, jf. landstingslov om strukturreform af den offentlige sektor. Hvor der i landstingslov om strukturreform af den offentlige sektor findes udfyldende eller præciserende regler om overgangsudvalgets arbejde, finder disse regler anvendelse forud for reglerne i denne lov.
Stk. 2. I denne henseende anses regler om kommune og kommunalbestyrelse som gældende for overgangsudvalget og regler om borgmester, viceborgmester og 2.viceborgmester som gældende for henholdsvis overgangsudvalgets formand, næstformand og 2.næstformand.
Stk. 3. De i § 18 stk. 3 nævnte opgaver varetages ikke af overgangsudvalgene."

 

§ 32. I landstingslov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer foretages følgende ændringer:

 

1. § 6 ophæves.

 

2. § 41-43 ophæves.

 

3. § 65 ophæves.

 

Kapitel 9
Ikrafttrædelse

 

§ 33. Landstingsloven træder i kraft 1. december 2007.
Stk. 2. Landstingslov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner ophæves den 31. december 2008.
Grønlands Hjemmestyre den 19. november 2007
Hans Enoksen

/

Kaj Kleist