Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 4
26. april 2007
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige (Ændret anvendelsesområde)

§ 1

I landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige, som ændret ved landstingslov nr. 3 af 12. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, affattes således:
"Stk. 2. Landstingsloven finder anvendelse på fordringer opstået i medfør af følgende landstingslove og -forordninger:
1) Landstingslov om indkomstskat,
2) Landstingslov om forvaltning af skatter,
3) Landstingslov om stempelafgift,
4) Landstingslov om lotteriafgift,
5) Landstingslov om afgift på automatspil,
6) Landstingslov om havne- og krydstogtpassagerafgift,
7) Landstingslov om afgift af motorkøretøjer,
8) Landstingslov om afgift på rejer,
9) Landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag,
10) Landstingslov om arbejdsmarkedsafgift,
11) Landstingslov om afgift på ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland,
12) Landstingslov om børneopsparing,
13) Landstingsforordning om uddannelsesstøtte,
14) Landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser,
15) Landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn samt adoptionstilskud,
16) Landstingsforordning om hjælp fra det offentlige,
17) Landstingsforordning om leje af boliger,
18) Landstingsforordning om støtte til boligbyggeri,
19) Landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug,
20) Landstingsforordning om erhvervsfremme af fiskeri og fangst,
21) Landstingsforordning om støtte til landbrug,
21) Landstingslov om fiskerifinansieringspulje,
22) Landstingslov om kommunernes mulighed for at investere i erhvervsmæssig virksomhed,
23) Landstingslov om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv og
24)Landstingsforordning om biblioteksvæsen."

2. § 2 affattes således:
"§ 2. Fordringer som nævnt i § 3, stk. 4 og 5, og fordringer i medfør af landstingslov om børneopsparing, landstingsforordning om uddannelsesstøtte, landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser, landstingsforordning om hjælp fra det offentlige, landstingslov om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv, landstingsforordning om biblioteksvæsen samt Grønlands Hjemmestyres og kommunernes fordringer på betaling af daginstitutions- og dagplejepladser samt skorstensfejning kan tvangsfuldbyrdes efter reglerne i lov om rettens pleje i Grønland om fuldbyrdelse af domme m.v."

3. I § 7, stk. 1, ændres "skatter, afgifter og arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag." til: "skatter og afgifter."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. juli 2007 og finder anvendelse på fordringer, uanset om de er opstået før eller efter dette tidspunkt.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. april 2007
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt