Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 4
7. maj 2007
Ophævet

Landstingsforordning om førtidspension

I medfør af § 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

 

Kapitel 1
Almindelige betingelser m.v.

§ 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.
Stk. 2. Dette gælder dog ikke:
1) Personer, der er omfattet af Nordisk Konvention om Social Sikring.
2) Personer, der har haft fast bopæl i Grønland i mindst 3 år umiddelbart forud for ansøgningstidspunktet.

§ 2. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har fast bopæl i Grønland, i et af de øvrige nordiske lande, eller i et land som har tiltrådt EØS-aftalen.

§ 3. Retten til førtidspension er betinget af mindst 3 års fast bopæl i Grønland, Danmark eller på Færøerne mellem det fyldte 15. år og det fyldte 65. år.

§ 4. Som par betragtes i denne landstingsforordning personer, der enten er gift, har indgået registreret partnerskab eller lever i et ægteskabslignende forhold, som har varet i mindst 1 år.
Stk. 2. Hvis ægtefællen, den registrerede partner eller samleveren varigt er flyttet til en social døgninstitution, jf. § 12, sidestilles modtageren af førtidspension med en enlig modtager af førtidspension.


Kapitel 2
Tilkendelse og optjening


Tilkendelse af førtidspension

§ 5. Førtidspension kan tilkendes personer, som er fyldt 18 år, men som endnu ikke er fyldt 65 år, jf. dog § 29, stk. 2.
Stk. 2. Førtidspension kan tilkendes personer, som endnu ikke er fyldt 18 år, når ansøgeren har forsørgelsespligt over for ægtefælle, registreret partner eller barn.

§ 6. Førtidspension kan tilkendes personer, hvis erhvervsevne er varigt nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager.
Stk. 2. Inden førtidspension kan tilkendes, skal kommunen have forsøgt at revalidere vedkommende.

 

Optjening

§ 7. Retten til fuld førtidspension er betinget af, at bopælstiden i henholdsvis Grønland, Danmark eller Færøerne udgør mindst 5/6 af bopælstiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra førtidspensionen ydes. Er betingelsen for fuld førtidspension ikke opfyldt, fastsættes førtidspensionens størrelse efter forholdet mellem bopælstiden og 5/6 af tiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvor førtidspensionen ydes. Den beregnede del af førtidspensionen nedsættes til nærmeste antal fyrretyvendedele af det fulde førtidspensionsbeløb.
Stk. 2. Når en førtidspensionist overgår til alderspension, udbetales alderspensionen med samme antal fyrretyvendedele som det, hvormed førtidspensionen har været udbetalt.

 

Kapitel 3
Pensionsbeløbet

§ 8. Førtidspension udgør op til:
1) 88.812 kroner årligt for en enlig førtidspensionist.
2) 88.812 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager nogen former for offentlig pension.
3) 133.212 kroner årligt for par, når begge er berettiget til førtidspension.
Stk. 2. For par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden alderspension, udgør det samlede pensionsbeløb op til 140.000 kroner årligt.

§ 9. Der sker fradrag i førtidspensionen, såfremt førtidspensionistens og eventuel ægtefælle, registreret partner eller samlevers samlede skattepligtige indtægt bortset fra offentlig pension, herunder førtidspension efter Nordisk Konvention om Social Sikring, overstiger:
1) 28.000 kroner årligt for en enlig førtidspensionist.
2) 42.000 kroner årligt for par, hvor begge modtager førtidspension.
3) 42.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager nogen form for offentlig pension.
4) 70.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden modtager alderspension.
Stk. 2. Retten til førtidspension bortfalder ved en indtægt af den nævnte art på:
1) 180.000 kroner årligt for en enlig førtidspensionist.
2) 270.000 kroner årligt for par, hvor begge modtager førtidspension.
3) 270.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager nogen form for offentlig pension.
4) 300.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden modtager alderspension.
Stk. 3. Førtidspensionister, herunder førtidspensionister omfattet af Nordisk Konvention om social sikring, er berettiget til at få udbetalt 20 % af pensionsbeløbet for en enlig førtidspensionist, jf. § 8, stk. 1, nr. 1 uanset størrelsen af skattepligtig indtægt.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter regler om indkomstregulering af førtidspensionen.

 

Kapitel 4
Beregning af førtidspension ved tilkendelse, årlig regulering m.v.


Beregning ved tilkendelse

§ 10. Ved tilkendelse af førtidspension sker beregningen af førtidspensionen på baggrund af den forventede skattepligtige indtægt efter overgangen til førtidspension.
Stk. 2. For perioden efter første førtidspensionsudbetaling og til udgangen af det følgende år, beregnes førtidspensionen på baggrund af den forventede skattepligtige indtægt for perioden, omregnet til forventet indtægt for 1 helt år.


Årlig regulering

§ 11. Førtidspensionsudbetalingen reguleres hver 1. januar på grundlag af den skattepligtige indtægt for det senest kendte indkomstår.
Stk. 2. Førtidspensionsudbetalingen reguleres i løbet af året ved væsentlig og varig ændring i førtidspensionistens personlige eller økonomiske forhold. Reguleringen sker med virkning fra den 1. i måneden efter ændringens indtræden.
Stk. 3. Når en førtidspensionist mister en del af sin skattepligtige indtægt i forbindelse med barselsorlov, reguleres førtidspensionsudbetalingen i orlovsperioden.


Flytning til social døgninstitution

§ 12. Når en førtidspensionist flytter til en social døgninstitution, hvor det offentlige afholder udgifterne til opholdet, udbetales førtidspensionen uændret i flyttemåneden og den efterfølgende måned. Derefter udbetales førtidspensionen med 20 % af beløbet for en enlige førtidspensionist, jf. § 19, nr. 1, uanset om førtidspensionisten har anden indtægt udover førtidspensionen.
Stk. 2. Har førtidspensionisten skattepligtig indtægt udover førtidspensionen, opkræves hel eller delvis betaling for opholdet på social døgninstitution. Betalingen må dog ikke overstige 60 % af den skattepligtige indtægt udover førtidspension.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter bestemmelser om regulering af førtidspension i forbindelse med optagelse på anden institution, hvor det offentlige afholder opholdsudgifter mv., herunder ved langvarig hospitalsindlæggelse eller ved indsættelse til afsoning af domme i Grønland eller i Danmark.

 

Kapitel 5
Tillæg


Børnetillæg

§ 13. Til førtidspensionister, der har forsørgelsespligt over for børn under 18 år, udbetales for hvert barn et børnetillæg. Tillægget udbetales, uanset om forsørgelsespligten opfyldes gennem direkte forsørgelse eller ved udbetaling af underholdsbidrag.
Stk. 2. Opfyldes forsørgelsespligten ved betaling af underholdsbidrag, udbetales børnetillægget efter reglerne i landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn samt adoptionstilskud.
Stk. 3. Børnetillæg udbetales ikke til førtidspensionister, der har fast bopæl uden for Grønland.

§ 14. Børnetillægget bortfalder, når et eller flere af følgende kriterier opfyldes:
1) Barnet er anbragt uden for hjemmet efter landstingsforordningen om børn og unge eller i øvrigt forsørges fuldt ud af det offentlige.
2) Barnet modtager uddannelsesstøtte, herunder praktikstøtte, efter reglerne herom.
3) Barnet har arbejdsindtægter, som svarer til 3 gange børnetillægget eller mere.
4) Barnet selv får forsørgelsespligt over for ægtefælle, registreret partner eller barn.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om børnetillægget.


Personlige tillæg

§ 15. Personlige tillæg bevilges efter en individuel vurdering af behovet enten som en løbende ydelse, der fastsættes for højest 1 år ad gangen, eller som engangshjælp til dækning af særlige behov.
Stk. 2. Tilbagebetaling af personlige tillæg kan kræves, såfremt:
1) der ydes personlige tillæg på grund af uforsvarlig økonomi, eller
2) en førtidspensionist, der har modtaget personligt tillæg, senere får udbetalt et beløb, der dækker samme tidsrum og samme formål som det personlige tillæg.
Stk. 3. Tilbagebetaling kan alene kræves, hvis førtidspensionisten i forbindelse med bevillingen er gjort bekendt med tilbagebetalingspligten.
Stk. 4. Personlige tillæg udbetales ikke til førtidspensionister, der har fast bopæl uden for Grønland.

 

Kapitel 6
Administration

§ 16. Ansøgning om førtidspension, børnetillæg og personlige tillæg skal af personer med bopæl i Grønland indgives til bopælskommunen. Personer med bopæl uden for den kommunale inddeling skal indgive ansøgning om førtidspension, børnetillæg og personlige tillæg til Landsstyret.
Stk. 2. Ansøgning om førtidspension efter Nordisk Konvention om Social Sikring skal indgives til Landsstyret.
Stk. 3. Bopælskommunen kan rejse og afgøre sager om førtidspension til en person, der ikke selv har søgt herom.

§ 17. Retten til førtidspension indtræder den 1. i måneden efter, at ansøgning er indgivet og betingelserne er opfyldt.

§ 18. Modtagere af førtidspension har pligt til at underrette kommunen henholdsvis Landsstyret om ændringer i personlige eller økonomiske forhold, der kan medføre, at den tilkendte førtidspension skal reguleres eller frakendes.
Stk. 2. Retten til førtidspension bortfalder, når betingelserne ikke længere er opfyldt eller hvor tilkendelse er sket på et urigtigt grundlag.
Stk. 3. Er der uberettiget udbetalt førtidspension på grund af urigtige oplysninger om personlige eller økonomiske forhold, kan det uberettigede beløb kræves tilbagebetalt, eller der kan foretages modregning i løbende pensionsudbetalinger.

§ 19. Personer, der oppebærer førtidspension ved det fyldte 65. år, overgår til alderspension uden ansøgning, jf. dog § 29, stk. 2.

 

Kapitel 7
Udbetaling

§ 20. Førtidspension og eventuelle tillæg udbetales månedsvis forud.

§ 21. Når kommunalbestyrelsen skønner, at en førtidspensionist ikke kan varetage sin økonomi, kan der træffes beslutning om administration af førtidspensionsudbetalingen, herunder udbetaling af personlige tillæg og børnetillæg.

§ 22. Når betingelserne for førtidspension ikke længere er opfyldt, stoppes udbetalingen ved udgangen af den efterfølgende måned. Ved flytning fra Grønland stoppes udbetalingen dog ved udgangen af fraflytningsmåneden, medmindre betingelserne for fortsat førtidspensionsudbetaling er opfyldt ved flytning til andet nordisk land eller inden for EØS-aftalen.
Stk. 2. Førtidspensionsudbetalingen indstilles fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 3 måneder fra en førtidspensionist er meldt savnet, og der ikke foreligger dokumentation for, at førtidspensionisten er i live. Førtidspensionen bortfalder, hvis der ikke inden 1 år fra det tidspunkt, hvor førtidspensionen er indstillet, foreligger dokumentation for, at førtidspensionisten er i live.

 

Kapitel 8
Udlæg

§ 23. Førtidspension kan ikke gøres til genstand for udlæg eller andre former for retsforfølgning. Aftaler om sådanne krav er ugyldige. Jf. dog § 15, stk. 2, og § 18, stk. 3.

 

Kapitel 9
Klageadgang

§ 24. Afgørelser truffet efter reglerne i denne landstingsforordning kan påklages til Det Sociale Ankenævn efter reglerne i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

 

Kapitel 10
Finansiering og regnskab

§ 25. Udgifter til førtidspension og børnetillæg, jf. § 13, afholdes med 50 % af landskassen og 50 % af kommunen. Udgifter til personlige tillæg, jf. § 15, afholdes af kommunen.
Stk. 2. For førtidspensionister med fast bopæl uden for den kommunale inddeling afholder landskassen udgifterne til førtidspension, børnetillæg og personlige tillæg.
Stk. 3. For førtidspensionister med bopæl uden for Grønland, Danmark og Færøerne afholdes udgifterne til førtidspensionen af landskassen.
Stk. 4. Udgifter til administration af denne landstingsforordning afholdes af den ansvarlige myndighed.
Stk. 5. Udgifter til førtidspension tilkendt med virkning før den 1. januar 2002 afholdes med 90 % af landskassen og 10 % af kommunen.

§ 26. Landsstyret fastsætter regler om regnskabsaflæggelse og revision.

§ 27. Kommunalbestyrelsen skal senest 1 måned efter udløbet af et kvartal og kalenderår meddele Landsstyret statistiske oplysninger om modtagere af førtidspension i kommunen.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler for meddelelsens indhold og form.

§ 28. Landsstyret kan tilbageholde landskassemidler til finansiering af de i § 25 nævnte udgifter helt eller delvist, hvis kommunalbestyrelsen ikke opfylder § 27 eller regler fastsat i medfør af §§ 26 og 27.
Stk. 2. Tilbageholdelsen er uden betydning for borgernes ret til at modtage ydelser efter denne landstingsforordning.

 

Kapitel 11
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 29. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. juli 2007.
Stk. 2. Der fastsættes følgende overgangsbestemmelser:
1) Frem til og med 31. december 2008 kan personer, som er fyldt 18 år, men som endnu ikke er fyldt 63 år tilkendes førtidspension.
2) Fra og med 1. januar 2009 til og med 31. december 2009 kan personer, som er fyldt 18 år, men som endnu ikke er fyldt 64 år, tilkendes førtidspension.
3) Fra og med 1. januar 2010 kan personer, der er fyldt 18 år, men som endnu ikke er fyldt 65 år, tilkendes førtidspension.
Stk. 3. Regler vedrørende børnetillæg, indkomstregulering og pensionsudbetaling ved ophold på anden døgninstitution, der er fastsat med hjemmel i landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension, forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre landstingsforordninger eller landstingslove.
Grønlands Hjemmestyre, den 7. maj 2007
Hans Enoksen

/

Aleqa Hammond