Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 4
5. marts 2007
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v.

I medfør af § 8, stk. 2, § 11, stk. 6, § 13, stk. 7, § 18, stk. 3, og § 24, stk. 2, i landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp fastsættes:

 

Kapitel 1
Omfattede personer

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter personer, der søger om eller modtager offentlig hjælp efter reglerne i landstingsforordning om offentlig hjælp.

 

Kapitel 2
Handlingsplan

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal oplyse ansøgere og modtagere af offentlig hjælp om retten til at få udarbejdet en individuel handlingsplan i samråd med kommunalbestyrelsen.

 

Kapitel 3
Rådighed m.v.

§ 3. For ansøgere og modtagere af offentlig hjælp alene på grund af ledighed, er det en betingelse, at arbejdsmulighederne udnyttes ved at søge arbejde på en måde, der er sædvanlig inden for det pågældende område. Vedkommende skal endvidere efter krav fra kommunalbestyrelsen søge konkrete åbne stillinger.
Stk. 2. Det er et krav, at ansøgere samtidig med ansøgning om offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til enkeltudgifter alene på grund af ledighed tilmelder sig arbejdsmarkedskontoret med henblik på formidling af beskæftigelse.
Stk. 3. Det er en betingelse for at modtage hjælp, at ansøgere og modtagere tager imod et rimeligt tilbud om aktivering.

§ 4. Ansøgere og modtagere af offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til enkeltudgifter alene på grund af ledighed, skal kunne overtage arbejde og starte i tilbud om aktivering med dags varsel.
Stk.2. Arbejdet skal kunne overtages og aktiveringen igangsættes ved arbejdstids begyndelse dagen efter, at tilbuddet er formidlet til ansøgeren eller modtageren.
Stk. 3. Ansøgeren eller modtageren skal kunne stille til møde på kommunen dagen efter, at indkaldelse hertil er modtaget fra kommunalbestyrelsen.

§ 5. Ansøgere og modtagere af offentlig hjælp alene på grund af ledighed har dog ikke pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder ved at tage imod tilbud om arbejde eller aktivering, hvis:
1) Tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud på grund af forhold, der vedrører tilbuddets indhold.
2) Ansøgeren og modtageren ikke kan arbejde på grund af sygdom, eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis det hidtidige arbejde fortsættes.
3) Ansøgeren og modtageren har ret til orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption efter reglerne i landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, når der bortses fra kravet om forudgående beskæftigelse.
4) Ansøgeren og modtageren er omfattet af en friperiode efter § 8.

§ 6. Kommunalbestyrelsen skal undersøge og vurdere ansøgere og modtagere af offentlig hjælp til forsørgelse, faste udgifter samt til enkeltudgifters rådighed, hvis der opstår tvivl om rådigheden for arbejdsmarkedet.
Stk. 2.
Kommunalbestyrelsen skal vurdere, om ansøgere og modtagere af offentlig hjælp til forsørgelse, faste udgifter samt enkeltudgifter, fortsat opfylder betingelserne for hjælpen ved at udnytte sine arbejdsmuligheder, hvis vedkommende:
1) Afslår et formidlet arbejde.
2) Udebliver fra et tilbud om aktivering.
3) Udebliver fra et aftalt møde med kommunalbestyrelsen.
4) Undlader at give meddelelse til kommunalbestyrelsen eller arbejdsgiveren om sygdom i tilfælde, hvor der er givet tilbud om aktivering, eller vedkommende skal møde til jobsamtale hos en arbejdsgiver.

§ 7. Ansøges der om, eller modtages der hjælp på grund af problemer ud over ledighed, skal kommunalbestyrelsen vurdere, om der i det enkelte tilfælde foreligger andre forhold end de i § 5 nævnte, som kan begrunde, at den pågældende ikke har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder.

§ 8. Modtagere af offentlig hjælp til forsørgelse, faste udgifter samt til enkeltudgifter i en sammenhængende periode på 6 måneder, har ret til en friperiode på 14 dage.
Stk. 2. Friperioden skal afholdes samlet og inden for 6 måneder efter rettens erhvervelse.
Stk. 3. Modtageren skal meddele ønske om afholdelse af friperiode til kommunalbestyrelsen med minimum 14 dages varsel.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilstræbe, at friperioden så vidt muligt lægges efter aftale med modtageren.

 

Kapitel 4
Uarbejdsdygtighed m.v.

§ 9. Det er en betingelse for modtagelse af offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til enkeltudgifter som følge af uarbejdsdygtighed på grund af tilpasningsproblemer eller dårligt helbred, at ansøgeren af kommunalbestyrelsen vurderes ikke at kunne varetage et arbejde på normale vilkår.

§ 10. Modtagere af offentlig hjælp som følge af uarbejdsdygtighed på grund af tilpasningsproblemer eller dårligt helbred, skal efter indkaldelse møde til opfølgning på kommunen hver 3. måned.
Stk. 2. Ved opfølgningen skal der tages stilling til, om modtageren af offentlig hjælp skal tilbydes kurser, behandlingsophold, deltagelse i enkeltfagsundervisning eller lignende for at forbedre muligheden for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Stk. 3. Ved opfølgningen skal det vurderes, om vedkommende skal overgå til andre former for hjælp.

§ 11. Står en ansøger om eller modtager af offentlig hjælp til forsørgelse, faste udgifter samt til enkeltudgifter ikke til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af sygdom, kan kommunalbestyrelsen kræve dokumentation for sygdommen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal afholde eventuelle udgifter til dokumentation for sygdom.

 

Kapitel 5
Udmåling og dokumentation

§ 12. Kommunalbestyrelsen skal vurdere, hvilke faste udgifter der kan vurderes som rimelige.
Stk. 2. Ved vurderingen af, om faste udgifter er rimelige, skal kommunalbestyrelsen lægge vægt på, om ansøgeren eller modtageren:
1) tidligere har afholdt udgiften af egen indtægt, og
2) fremover kan forventes at være i stand til at afholde udgiften.

§ 13. Huslejehjælp og hjælp til betaling af forbrugsafgifter fastsættes af kommunalbestyrelsen efter et konkret skøn på grundlag af de faktiske udgifters størrelse.

§ 14. Underholdshjælpen fastsættes af kommunalbestyrelsen efter konkret skøn udfra ansøgerens og modtagerens forsørgerforpligtelser og udfra fordele ved samliv eller bofællesskab.
Stk. 2. Underholdshjælpen skal endvidere fastsættes udfra lokale og geografiske forhold, således at prisniveau, suppleringsmuligheder og lignende indgår i vurderingen.

§ 15. Kommunalbestyrelsen skal ved udmåling af hjælpen kræve dokumentation for udgifternes størrelse, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Dokumentation for udgifternes størrelse kan udgøres af fakturaer, kontoudtog, PBS transaktioner eller lignende.
Stk. 3. Hjælp til underhold skal ikke dokumenteres, men fastlægges af kommunalbestyrelsen efter et konkret skøn over, hvad der kan anses for tilstrækkeligt til at sikre modtagerens eksistensgrundlag.

 

Kapitel 6
Naturalhjælp

§ 16. Udbetaling af hjælp som naturalydelser eller direkte til regningsudskriver kan ikke ske ved førstegangshenvendelser, men alene når det er konstateret, at den pågældende misbruger hjælpen, eller ikke selv kan administrere hjælpen, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved beslutning om udbetaling som naturalhjælp tage særligt hensyn til, at eventuelle børns behov tilgodeses.
Stk. 3. Såfremt trangssituationen er opstået selvforskyldt, eller der skal tages særlige hensyn til børn, skal udbetaling af offentlig hjælp ske som naturalydelser ved førstegangshenvendelser.

 

Kapitel 7
Hjælp i særlige tilfælde


Enkeltudgifter

§ 17. Kommunalbestyrelsen skal inden ydelse af hjælp til enkeltudgifter sikre sig, at ansøgeren ikke kan opnå lån i banken på vilkår, som ansøgeren må anses for at have mulighed for at afholde i fremtiden.

 

Lommepenge til patienter på sygehuse i Grønland eller Danmark

§ 18. Patienter over 18 år, der er indlagt på sygehus i Grønland eller Danmark, har ret til lommepenge under indlæggelsen, såfremt patienten i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp.
Stk. 2. Patienter under 18 år, der er indlagt på sygehus i Grønland eller Danmark, har kun ret til lommepenge, hvis de er anbragt uden for hjemmet efter reglerne i landstingsforordning om hjælp til børn og unge.
Stk. 3. Patienter under 18 år, der har erhvervet selvstændig forsørgerpligt, har ret til lommepenge som patienter over 18 år.

§ 19. Lommepengene udbetales efter forudgående godkendelse fra kommunalbestyrelsen i patientens hjemkommune forskudsvis for 1 uge ad gangen.
Stk. 2. I særlige tilfælde, hvor der opstår akut behov for udbetaling af lommepenge, kan udbetaling ske uden forudgående godkendelse fra kommunalbestyrelsen.

§ 20. Lommepenge til patienter ydes med en fast døgntakst fastsat af Familiedirektoratet.
Stk. 2. Lommepenge ydes fra første indlæggelsesdag.
Stk. 3. Taksten for lommepenge fastsættes ud fra patientens alder og offentliggøres i Familiedirektoratets cirkulære om gældende sociale kontantydelser.

 

Kapitel 8
Klageadgang

§ 21. Afgørelser, der er truffet efter reglerne i bekendtgørelsen, kan påklages til Det Sociale Ankenævn efter reglerne i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

 

Kapitel 9
Ikrafttræden

§ 22. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 2007.
Stk. 2. Samtidig ophæves Socialdirektoratets cirkulære nr. 162 om hjælp fra det offentlige, Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarkeds cirkulære nr. 214 vedrørende ydelse af lommepenge til patienter, der er indlagt på sygehuse i Grønland og Danmark samt Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarkeds cirkulære nr. 222 vedrørende ansøgning om- og udbetaling af lommepenge til patienter, der er indlagt på sygehus i Grønland.
Grønlands Hjemmestyre den 15. marts 2007
Aleqa Hammond

/

Martha Lund Olsen