Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 14
2. november 2006
Ophævet

Landstingslov om ændring af visse landstingslove om afgifter m.v.(Konsekvensændringer som følge af centralisering af skatteforvaltningen og præcisering af kontrolbestemmelse)

§ 1

I landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer, som ændret ved landstingslov nr. 3 af 13. maj 1993, landstingslov nr. 3 af 3. marts 1994, landstingslov nr. 16 af 3. november 1994 og landstingslov nr. 8 af 6. november 1997, foretages følgende ændringer:


1. Overalt i loven ændres: "Skattedirektoratet" til: "skatteforvaltningen".

2. § 24 ophæves.

3. § 29, stk. 1, affattes således:
" Virksomheder, der driver transportvirksomhed med fly og skibe, og befordringsmidlets fører har pligt til at give og dokumentere de oplysninger, der er nødvendige for kontrollens udøvelse, herunder oplysninger om befordringsmiddel, besætning, passagerer og disses registrerede bagage samt ladning, samt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til last, rum og gemmer. Skatteforvaltningen kan uden retskendelse forlange påvisning, åbning eller afdækning af disse adgange og inspicere disse.".

4. I § 29 efter stk. 1 som nyt stykke:
"Stk. 2. De i stk. 1 nævnte virksomheder og virksomheder, der stiller faciliteter til rådighed for de i stk. 1 nævnte virksomheder, har pligt til at stille samtlige de i stk. 1 nævnte oplysninger, som de er i besiddelse af, til rådighed for skatteforvaltningen efter dennes anvisning. Skatteforvaltningen kan herved kræve online adgang til oplysninger, der foreligger elektronisk.".

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

5. § 45 affattes således:
"§ 45. Vægrer nogen sig ved at efterkomme bestemmelserne i § l, § 29, stk. l, 2 og 4, § 30, stk. 1-3, og § 32, stk. 2, kan vedkommende idømmes bøde.
Stk. 2. Tilsidesætter nogen et af skatteforvaltningen i medfør af § 29, stk. 5, meddelt pålæg kan vedkommende idømmes en bøde".

6. § 33, § 34, § 36 og § 43 ophæves.

 

§ 2

I landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, som ændret blandt andet ved landstingslov nr. 5 af 6 oktober 1999, landstingslov nr. 10 af 11. november 2000 og senest ved landstingslov nr. 13 af 7. november 2003, foretages følgende ændringer:


1. Overalt i loven ændres: "Skattedirektoratet" til: "skatteforvaltningen".

2. I § 1, stk. 1, nr. 21, litra e, og § 1, stk. 1, nr. 26, litra e, ændres: "2 pct." til: "1 pct.".

 

§ 3

I landstingslov nr. 8 af 31. oktober 1987 om stempelafgift, som ændret blandt andet ved , landstingslov nr. 14 af 30. oktober 1992 og senest ved landstingslov nr. 2 af 20. maj 1998, foretages følgende ændringer:


1. Overalt i loven ændres: "Skattedirektoratet" til: "skatteforvaltningen".

2. § 22a og § 23, stk. 3 og 4, ophæves.

 

§ 4

I landstingslov nr. 7 af 31. oktober 1987 om lotteriafgift, som ændret blandt andet ved landstingslov nr. 5 af 9. april 1992, landstingslov nr. 3 af 12. juni 1995 og senest ved landstingslov nr. 4 af 27. marts 2006, foretages følgende ændringer:


1. I § 3, stk. 1 og 2, ændres: "Skattedirektoratet" til: "skatteforvaltningen".

2. § 3, stk. 5, ophæves.

 

§ 5

I landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1992 om havne og krydstogtspassagerafgift, som ændret senest ved landstingslov nr. 3 af 27. marts 2006, foretages følgende ændringer:


1. Overalt i loven ændres: "Skattedirektoratet" til: "skatteforvaltningen".

2. § 7, § 8 og § 9 ophæves.

 

§ 6

I landstingslov nr. 3 af 16. juni 1987 om afgift af motorkøretøjer, som ændret senest ved landstingslov nr. 7 af 11. november 2004, foretages følgende ændringer:


1. I § 6, stk. 1-3, ændres: "Skattedirektoratet" til: "skatteforvaltningen".

 

§ 7

I landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 om afgift på automatspil, som ændret senest ved landstingslov nr. 15 af 7. november 2003, foretages følgende ændringer:


1. I § 14, stk. 2, ændres: "Skattedirektoratet" til: "skatteforvaltningen".

 

§ 8

I landstingslov nr. 20 af 25. oktober 1990 om afgift på rejer, som ændret senest ved landstingslov nr. 19 af 11. december 2003, foretages følgende ændringer:


1. Overalt i loven ændres: "Skattedirektoratet" til: "skatteforvaltningen".

2. I § 10, stk. 1, udgår:
", incl. eventuelle morarenter efter § 8, stk. 2,".

3. § 8, stk. 2, § 10, stk. 2-4, § 11, § 12 og § 13 ophæves.

4. I § 15, stk. 1, udgår:
"samt helt eller delvist eftergive skyldig afgift, når ganske særlige omstændigheder taler derfor".

5. § 16 og § 17 ophæves.

 

§ 9

I landstingslov nr. 4 af 12. maj 2005 om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse af fordringer foretages følgende ændringer:


1. Overalt i loven ændres: "Skattedirektoratet" til: "skatteforvaltningen".

 

§ 10

I landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige, som ændret ved landstingslov nr. 3 af 12. maj 2005, foretages følgende ændringer:


1. § 5 affattes således:
"§ 5. Ved tilbagebetaling af for meget indbetalte skatter, kan kommunerne indtræde for et beløb, der svarer til den berettigedes ubetalte, forfaldne gæld vedrørende skatter, hjælp mod tilbagebetalingspligt, forskudsvis udbetalte underholdsbidrag og kommunernes lån til erhvervsmæssig virksomhed.
Stk. 2. Skatteforvaltningen meddeler skatteyderen, at der er sket indtrædelse.".

2. I § 9 ændres: "Skattedirektoratets" til: "skatteforvaltningens".

 

§ 11

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2007.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. november 2006
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt