Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 7
1. juni 2006
Ophævet

Landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler

 

Kapitel 1
Fordeling

§ 1. Den andel, der udloddes årligt til Grønland i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål, fordeler Landsstyret til følgende almennyttige formål:
1) 50 % til breddeidræt, herunder handicap- og ældreidræt,
2) 9,1 % til talent- og eliteidræt,
3) 13,6 % til børne- og ungdomsforeninger, og
4) 27,3 % til andre almennyttige formål, herunder kulturelle formål, folkeoplysningsformål, sygdomsbekæmpende og forebyggende formål, sociale formål, friluftsformål og almennyttige forskningsformål.
Stk. 2. Et beløb svarende til den i 2004 bortfaldne statsafgift af spil i Grønland kan anvendes til andre formål end de i stk. 1 nævnte.
Stk. 3. Landsstyret kan indgå aftaler om ydelse af økonomiske bidrag til fonde og andre organisationer, der uddeler tips- og lottomidler til almennyttige formål, mod at der kan ydes tilskud til almennyttige formål som nævnt i stk. 1. Det aftalte økonomiske bidrag fratrækkes den andel, der udloddes årligt til Grønland, inden fordeling som nævnt i stk. 1.

§ 2. De i § 1, stk. 1, nævnte puljer fordeles således:
1) den i § 1, stk. 1, nr. 1, nævnte pulje fordeles til Grønlands Idrætsforbund, der forestår den videre fordeling til breddeidræt, herunder handicap- og ældreidræt,
2) den i § 1, stk. 1, nr. 2, nævnte pulje fordeles til Team Grønland, der forestår den videre fordeling til talent- og eliteidræt,
3) den i § 1, stk. 1, nr. 3, nævnte pulje fordeles til Sorlak, der forestår den videre fordeling til børne- og ungdomsforeninger, og
4) den i § 1, stk. 1, nr. 4, nævnte pulje fordeles af Landsstyret efter ansøgning.
Stk. 2. Landsstyret kan overtage administrationen af den videre fordeling af de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte puljer, når:
1) en organisation anmoder Landsstyret herom, eller
2) der er en væsentlig og konkret begrundet formodning for, at en organisation ikke længere er i stand til at varetage opgaven.

 

Kapitel 2
Behandling af sager og tilskudsbetingelser

§ 3. Bestemmelserne i landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, landstingslov om offentlighed i forvaltningen og landstingslov om Landstingets Ombudsmand gælder for de i § 2, stk. 1, nr. 1-3, nævnte organisationer i det omfang disse i henhold til denne landstingslov og regler udstedt i medfør heraf, tillægges beføjelser til at træffe afgørelser på Landsstyrets vegne.

§ 4. Der kan alene ydes tilskud til personer med bopæl her i landet eller foreninger, organisationer, virksomheder, myndigheder m.v. med hjemsted i Grønland.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan Team Grønland yde tilskud til personer med bopæl uden for Grønland, når modtagerne af Landsstyret er godkendt som idrætstalenter eller eliteidrætsudøvere.
Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan der ydes tilskud til Avalak.

 

Kapitel 3
Tilsyn og kontrol

§ 5. De i § 2, stk. 1, nr. 1-3, nævnte organisationer skal senest den 1. juni sende deres reviderede regnskab og andet regnskabsmateriale for det foregående regnskabsår til Landsstyret. Regnskaberne skal være bilagt en af en statsautoriseret eller registreret revisor revideret og underskreven opgørelse over det foregående kalenderårs fordeling af puljerne.
Stk. 2. Indkommer regnskaber, andet regnskabsmateriale og opgørelser som nævnt i stk. 1 ikke rettidigt, eller konstaterer Landsstyret, at tips- og lottomidlerne ikke anvendes i overensstemmelse med formålene, jf. § 1, stk. 1, kan Landsstyret udsætte fremtidige udbetalinger af tips- og lottomidler til organisationerne indtil regnskaberne, andet regnskabsmateriale og opgørelser er indsendt, eller der skabes sikkerhed for, at tips- og lottomidlerne bliver anvendt i overensstemmelse med formålene. Landsstyret kan i forbindelse med en udsættelse af udbetalingerne midlertidigt overtage administrationen af den videre fordeling af puljerne.

§ 6. Modtagere af tilskud og de i § 2, stk. 1, nr. 1-3, nævnte organisationer skal efter anmodning sende alle relevante oplysninger, herunder oplysninger om ansøgninger, afgørelser, fordelingsnøgler, medlemstal, udbetalinger m.v., til Landsstyret.

§ 7. Bevilgede tilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ansøger har afgivet urigtige oplysninger, betingelserne for tilskuddet ikke er opfyldt eller aktiviteten giver overskud.

 

Kapitel 4
Bemyndigelser

§ 8. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om krav til ansøgninger, herunder at behandling af ansøgninger kan betinges af, at ansøgerne fremlægger dokumentation i form af projektbeskrivelser, budgetter, medlemstal, aktivitetsplaner eller lignende.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om aflæggelse af regnskaber, herunder at andre end de i § 2, stk. 1, nr. 1-3, nævnte organisationer skal aflægge regnskab, når de har modtaget tips- og lottomidler.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af tips- og lottomidler til information om fordeling af tips- og lottomidler.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om behandling af klager over afgørelser truffet af de i § 2, stk. 1, nr. 1-3, nævnte organisationer om videre fordeling af tilskud.

 

Kapitel 5
Ikrafttræden

§ 9. Landstingsloven træder i kraft den 1. juli 2006.
Stk. 2. Ved landstingslovens ikrafttræden ophæves landstingslov nr. 13 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler.
Stk. 3. Regler, der er fastsat med hjemmel i landstingslov nr. 12 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler, forbliver i kraft indtil de afløses af eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre landstingslove.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. juni 2006
Hans Enoksen

/

Doris Jakobsen