Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 3
27. marts 2006
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om havne- og krydstogtpassagerafgift (Forhøjelse af passagerafgift for krydstogtskibe samt pakkerejseafgift)

§ 1

I landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1992 om havne- og krydstogtpassagerafgift, som ændret senest ved landstingslov nr. 2 af 21. maj 2002, foretages følgende ændringer:


1. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
"Stk. 2. Passagerskibe, der sejler i kombinationssejlads, skal ikke svare afgift efter stk. 1. I stedet svares en samlet afgift på 450 kr. pr. passager, der har købt billet som led i et rejsearrangement fra Danmark, Færøerne eller udlandet.".

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

2. I § 1, stk. 2, 2. og 3. pkt. ændres "300 kr. pr. passager" til: "450 kr. pr. passager.".

3. § 5, stk. 4, affattes således:
"Stk. 4. For skibe, herunder passagerskibe som nævnt i § 1, stk. 2, der går i fast trafik på én eller flere havne, kan der indgås aftale med Skattedirektoratet om en anden afregningsform end den i stk. 2 fastsatte.".

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. april 2006.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt