Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 5
1. juni 2006
Ophævet

Landstingsforordning om arbejdsmarkedsydelse

I medfør af § 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

 

Kapitel 1
Formål og definitioner

§ 1. Formålet med arbejdsmarkedsydelsen er at sikre registrerede hjemsendte og ledige, som har en tilknytning til arbejdsmarkedet, samt syge en økonomisk kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i uforskyldte ledighedsperioder, hjemsendelsesperioder og sygdomsperioder.

§ 2. Ved selvforskyldt ledighed forstås, at en person uden rimelig grund opsiger eller forlader sit arbejde eller bliver opsagt på grund af egne forhold. Kommunalbestyrelsen afgør, om ansøgeren er selvforskyldt ledig.
Stk. 2. Som lønmodtagere anses personer, der i henhold til overenskomst eller aftale er ansat hos en arbejdsgiver, og som er underlagt dennes instruktioner.
Stk. 3. Som arbejdsfør anses den, som uden begrænsning kan påtage sig fuldtidsarbejde eller anvist opkvalificeringstilbud, idet personen anses som værende til rådighed for arbejdsmarkedet.
Stk. 4. Ved produktionsstop forstås standsning af produktion, på grund af råvaremangel, maskinskade, vejrlig eller lignende uforudsete omstændigheder og deraf følgende hjemsendelse af medarbejdere. Reglerne om hjemsendelse finder udelukkende anvendelse ved landbaseret produktion.

 

Kapitel 2
Almindelige betingelser

§ 3. Arbejdsmarkedsydelse ydes til lønmodtagere som kompensation for tab af indtægt forårsaget af uforskyldt ledighed, hjemsendelse eller sygdom.

§ 4. Kommunalbestyrelsen udbetaler arbejdsmarkedsydelsen, når en ledig, hjemsendt eller syg person henvender sig til kommunalbestyrelsen, opfylder betingelserne i kapitel 3 eller i kapitel 4, og endvidere opfylder følgende betingelser:
1) er fyldt 18 år eller er forsørger,
2) er tilmeldt folkeregistret i Grønland, og
3) de seneste 13 uger har haft beskæftigelse som lønmodtager og i denne periode har haft mindst 182 timers beskæftigelse. Perioder med arbejdsmarkedsydelse tæller ikke som optjent beskæftigelse.
Stk. 2. Personer, som hjemsendes på grund af produktionsstop eller følgerne deraf, og som er til rådighed for arbejdsmarkedet eller opkvalificering, har ret til arbejdsmarkedsydelse efter reglerne i denne landstingsforordning. Hjemsendelsen skal skriftligt dokumenteres af arbejdsgiver. Den skriftlige dokumentation kan ske elektronisk.
Stk. 3. Udsteder en arbejdsgiver bevidst eller groft uagtsomt fejlagtig dokumentation om hjemsendelse, der fører til uberettiget udbetaling af arbejdsmarkedsydelse, kan kommunalbestyrelsen opkræve et beløb svarende til den udbetalte arbejdsmarkedsydelse fra arbejdsgiveren.
Stk. 4. Ordningen gælder ikke for de hjemsendte, der oppebærer løn eller anden indtægt i forbindelse med hjemsendelse på grund af produktionsstop.
Stk. 5. Afgørelse om ansøgeren opfylder kravene i denne bestemmelse træffes af kommunalbestyrelsen.

§ 5. Ledige, hjemsendte eller syge, der modtager anden form for offentlig ydelse, der træder i stedet for en indtægt, eller er anbragt på en institution under kriminalforsorgen eller socialvæsenet, er ikke berettiget til arbejdsmarkedsydelse.

 

Kapitel 3
Arbejdsmarkedsydelse under ledighed og hjemsendelse

§ 6. Ledige og hjemsendte, som henvender sig til kommunalbestyrelsen har ret til at få vejledning, samt udarbejdet en individuel handlingsplan.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udarbejder i samråd med den ledige eller hjemsendte en individuel handlingsplan, jf. dog stk. 4.
Stk. 3. Handlingsplanen skal indeholde et eller flere af følgende elementer:
1) Vejledning om arbejdsmuligheder eller opkvalificerings-, omskolings- eller uddannelsesmuligheder.
2) Anvisning af arbejde.
3) Anvisning af kommunalt iværksat aktiverings- eller beskæftigelsestilbud.
4) Anvisning af opkvalificerende kurser.
Stk. 4. Hjemsendte efter § 2, stk. 4, skal dog ikke have udarbejdet en individuel handlingsplan, såfremt hjemsendelsen maksimalt er af 14 dages varighed.
Stk. 5. Den individuelle handlingsplan skal følge den ledige eller hjemsendte, når denne overgår til at modtage ydelser efter anden lovgivning, hvor der ligeledes stilles krav om individuelle handlingsplaner eller krav om revalideringsplaner. I så tilfælde, skal den individuelle handlingsplan eller revalideringsplanen efter anden lovgivning tage afsæt i den allerede udarbejdede individuelle handlingsplan.
Stk. 6. Handlingsplanen skal revurderes og justeres efter behov.
Stk. 7.
Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om udarbejdelse af individuelle handlingsplaner for ansøgere til arbejdsmarkedsydelse.

§ 7. Under ledighed eller hjemsendelse udbetales arbejdsmarkedsydelse fra første henvendelsesdag efter hjemsendelsen eller ledighedens indtræden.
Stk. 2. Arbejdsmarkedsydelsen kan ydes i sammenlagt 13 uger.
Stk. 3. Arbejdsmarkedsydelsen er betinget af, at:
1) kommunalbestyrelsen ikke kan anvise et arbejde, som den ledige eller hjemsendte under hensyn til helbredsmæssige årsager kan påtage sig,
2) den ledige eller hjemsendte er arbejdsfør og er til rådighed for arbejdsmarkedet, og
3) en ledighed ikke er selvforskyldt, jf. § 2, stk. 1.
Stk. 4. Landsstyret skal fastsætte nærmere regler om rådighedspligt for ansøgere til arbejdsmarkedsydelse.

 

Kapitel 4
Arbejdsmarkedsydelse under sygdom

§ 8. En person kan modtage arbejdsmarkedsydelse under sygdom, der medfører uarbejdsdygtighed. Personen skal underrette kommunalbestyrelsen om, at personen midlertidigt ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet.
Stk. 2. Under sygdom udbetales arbejdsmarkedsydelse fra 3. sygedag. For ledige og hjemsendte, der allerede modtager arbejdsmarkedsydelse, fortsætter udbetalingen af arbejdsmarkedsydelse dog uden afbrydelse.
Stk. 3. Hvis sygdommen varer 2 uger eller derover, eller er forårsaget af en arbejdsskade, udbetales ydelsen dog fra 1. sygedag. Udbetaling af arbejdsmarkedsydelse i forbindelse med arbejdsskade kan ske i sygdomsperioder i umiddelbar forlængelse af arbejdsskadens optræden.
Stk. 4. Modtageren af arbejdsmarkedsydelse har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, så snart sygdomsperioden er overstået.

§ 9. Ved sygdom ud over 3 uger eller ved hyppige sygemeldinger af kortere varighed, skalkommunalbestyrelsen foretage en vurdering af, om personen skal overgå til at modtage anden form for hjælp.

§ 10. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at modtageren af arbejdsmarkedsydelse fremviser en lægeerklæring.
Stk. 2. Udgifter til lægeerklæring, jf. stk. 1, afholdes af kommunalbestyrelsen.

 

Kapitel 5
Karantænebestemmelser

§ 11. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om 4 ugers karantæne for udbetaling af arbejdsmarkedsydelse, hvis en ledig eller hjemsendt:
1) nægter at deltage i udarbejdelsen af en individuel handlingsplan, jf. § 6, stk. 2,
2) nægter at påtage sig anvist arbejde uden gyldig grund,
3) udebliver fra anvist arbejde uden gyldig grund,
4) udebliver fra aftalt tilbud om aktivering, beskæftigelse eller opkvalificering uden gyldig grund, eller
5) undlader at raskmelde sig straks efter sygdom.
Stk. 2. En hjemsendt har pligt til at påtage et anvist arbejde, selv om dette medfører, at et eksisterende ansættelsesforhold må opsiges.
Stk. 3. Når karantæneperioden, jf. stk. 1, er ophørt, vil den ledige eller hjemsendte være berettiget til arbejdsmarkedsydelse, såfremt kravene i § 4, stk. 1 og 2, samt § 7, stk. 3, er opfyldt.
Stk. 4. Såfremt en ledig eller hjemsendt efter karantæneperiodens udløb fortsat eller på ny forsømmer de i stk. 1 anførte pligter, anses pågældende for ikke at være til rådighed for arbejdsmarkedet med den følge, at retten til arbejdsmarkedsydelse mistes.

 

Kapitel 6
Arbejdsmarkedsydelsens størrelse og udbetaling

§ 12. Arbejdsmarkedsydelse udbetales med en fast takst per time, der udgør 90 % af mindstelønnen for en ikke-faglært arbejder efter overenskomsten mellem SIK og Landsstyret, jf. stk. 3.
Stk. 2. Arbejdsmarkedsydelsen beregnes på grundlag af det antal timer, som lønmodtageren har været beskæftiget inden for de seneste 13 uger og udbetales bagud hver 14. dag, dog højst for 40 timer per uge.
Stk. 3. Landsstyret offentliggør taksten for timebetaling efter stk. 1 så tidligt som muligt efter ændringer i overenskomsten mellem Landsstyret og SIK.
Stk. 4. Ny takst for timebetaling får virkning fra den 1. mandag efter offentliggørelsen.

 

Kapitel 7
Oplysningspligt og tilbagebetaling

§ 13. Modtageren af arbejdsmarkedsydelse har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen om forandringer i sine private forhold, der kan medføre, at arbejdsmarkedsydelsen indskrænkes, ophører eller kræves tilbagebetalt.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, såfremt anden lovgivning ikke er til hinder herfor, indhente oplysninger fra andre myndigheder til vurdering af, om der er forhold, der gør, at modtageren af arbejdsmarkedsydelse ikke længere er berettiget til at modtage arbejdsmarkedsydelse.

§ 14. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om tilbagebetaling, når en person, der modtager arbejdsmarkedsydelse, får udbetalt en erstatning eller lignende, der dækker samme tidsrum og samme formål, som den udbetalte arbejdsmarkedsydelse.

§ 15. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om tilbagebetaling, når en person har undladt at give oplysninger som krævet i § 13, stk. 1, eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget arbejdsmarkedsydelse.

 

Kapitel 8
Finansiering og administration

§ 16. Udgifterne i henhold til denne landstingsforordning afholdes af kommunalbestyrelserne.
Stk. 2. Arbejdsmarkedsydelsen udbetales af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor lønmodtageren er tilmeldt folkeregistret.
Stk. 3. Fraflytter en ledig eller hjemsendt en kommune efter at have fået udarbejdet en individuel handlingsplan, skal tilflytningskommunen indhente den lediges eller hjemsendtes individuelle handlingsplan fra fraflytningskommunen og tilpasse denne i nødvendigt omfang, når den ledige eller hjemsendte henvender sig til tilflytningskommunen. Fraflytningskommunen skal fremsende den individuelle handlingsplan straks efter modtagelse af begæring herom fra tilflytningskommunen.

 

Kapitel 9
Klageadgang

§ 17. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til § 2, stk. 1, § 4, stk. 4, § 11, stk. 1, og §§ 14 og 15 kan ankes til Det Sociale Ankenævn.
Stk. 2. Fristen for indlevering af klager er 4 uger efter modtagelse af den afgørelse, der påklages.

 

Kapitel 10
Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 18. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. juli 2006. Personer, der modtager takstmæssig hjælp den 30. juni 2006, får udbetalt hjælpen for det antal timer, de var berettigede til denne dato efter landstingsforordning nr. 15 af 12. december 2001 om takstmæssig hjælp. Dette timetal lægges til grund for udbetalingen, indtil betingelsen for ny beregning i henhold til § 12, stk. 2, er opfyldt.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 15 af 12. november 2001 om takstmæssig hjælp, samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 42 af 14. december 2001 om rådighedspligt.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. juni 2006
Hans Enoksen

/

Siverth K. Heilmann