Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 12
10. august 2006
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om fastlæggelse af principper for fordeling af omkostninger til udregning af enhedsomkostninger for el, vand og kollektiv varme

I medfør af § 18, stk. 3, og § 21 i landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning fastsættes:

 

Kapitel 1
Formål og anvendelsesområde

§ 1. Formålet med bekendtgørelsen er at sikre en ensartethed i måden, hvorpå enhedsomkostninger opgøres for el, vand og kollektive varme.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter forsyningsvirksomheder, der er beskæftiget med indvinding, transmission, produktion og distribution af el, vand og kollektiv varme til den offentlige forsyning.

§ 3. Bekendtgørelsen fastlægger principperne for forsyningsvirksomheders fordeling af omkostninger til brug for udarbejdelse af et fordelingsregnskab, som er grundlaget for beregning af enhedsomkostninger, der opgøres for hver enkelt lokalitet.

 

Kapitel 2
Fordelingsregnskab


Årlig udarbejdelse per lokalitet

§ 4. Den enkelte forsyningsvirksomhed skal hvert år udarbejde et fordelingsregnskab baseret på samme data som årsregnskabet, gældende for hver enkelt lokalitet, jf. dog stk. 3. Ved lokalitet skal forstås hver enkelt by og hver enkelt bygd.
Stk. 2. Såfremt to eller flere byer eller bygder forsynes af samme produktions- og distributionsanlæg regnes disse som én lokalitet.
Stk. 3. Fordelingsregnskabet for varme opgøres for hver produktionsenhed med det dertil hørende distributionsnet på hver enkelt lokalitet, når det bliver regnskabsteknisk muligt, dog senest i 2010.

§ 5. Fordelingsregnskabet opgøres for følgende byer: Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq, Paamiut, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Kangaatsiaq, Aasiaat, Ilulissat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Uummannaq, Upernavik, Qaanaaq, Tasiilaq og Illoqqortoormiit.

§ 6. Fordelingsregnskabet opgøres for følgende bygder: Aappilattoq (Nanortalik), Narsaq Kujalleq, Tasiusaq (Nanortalik), Ammassivik, Alluitsup Paa, Saarloq, Eqalugaarsuit, Qassimiut, Igaliko, Qassiarsuk, Arsuk, Qeqertarsuatsiaat, Kapisillit, Atammik, Napasoq, Kangaamiut, Itilleq, Sarfannguit, Attu, Iginniarfik, Niaqornaarsuk, Ikerasaarsuk, Akunnaaq, Kitsissuarsuit, Ikamiut, Oqaasut, Qeqertaq, Saqqaq, Ilimanaq, Kangerluk, Niaqornat, Qaarsut, Ikerasak, Saattut, Ukkusissat, Illorsuit, Nuugaatsiaq, Upernavik Kujalleq, Kangersuatsiaq, Aappilattoq (Upernavik), Nutaarmiut, Tasiusaq (Upernavik), Nuussuaq, Kullorsuaq, Naajaat, Innaarsuit, Savissivik, Siorapaluk, Moriusaq, Sermiligaaq, Isortoq, Kulusuk, Tiniteqilaaq, Kuummiut, Uunarteq, Itterajivit, Kangerlussuaq og Narsarsuaq.

 

Kapitel 3
Principper


Drifts- og anlægsomkostninger

§ 7. I fordelingsregnskabet indgår de enkelte forsyningsvirksomheders drifts- og anlægsomkostninger defineret som:
1) Direkte og indirekte udgifter, herunder udgifter til personale, kapacitetsomkostninger, afskrivninger, vareforbrug, renter m.m.
2)Forsyningsvirksomhedens interne afregninger.

 

Omkostninger og diverse indtægter

§ 8. Omkostninger og diverse indtægter fordeles på følgende måde:
1) Fordelingen sker med udgangspunkt i de leverede mængder, dog anvendes de fakturerede mængder, såfremt der ikke eksisterer sikre data for leverede mængder.
2) De direkte henførbare omkostninger og diverse indtægter for el, vand og varme indgår i regnskabet for de enkelte byer og bygder.
3) Fælles omkostninger for filialafdelinger, energitjenester i byer og bygder og lignende fordeles på el-, vand- og varmeforsyningen efter omkostningerne til personale, kapacitet og afskrivninger i de enkelte segmenter el, vand og varme. Omkostninger til den centrale administration fordeles på el, vand og varmeforsyningen efter energitjenesternes totale omkostninger til personale, kapacitet og afskrivninger i de enkelte segmenter. Herefter bliver omkostningerne fordelt ud på byer og bygder efter den leverede mængde i de enkelte segmenter. Såfremt det ikke er muligt at foretage en fuld fordeling af den centrale administration, kan omkostningstrækket på den centrale administration ske på baggrund af et begrundet skøn.

 

Intern afregning

§ 9. Intern afregning el, vand og varme imellem foregår således:
1) Aftages el, vand og varme fra andre produktions- eller distributionsanlæg afregnes dette med udgangspunkt i de sparede omkostninger for modtager. Denne afregning skal baseres på det landsdækkende gennemsnit.
2) El fra vandkraft og restvarme skal aftages til en intern afregningspris på 0,01 kWh.
Stk. 2. For Kangerlussuaq og Narsarsuaq gælder, at der skal benyttes de samme interne afregningspriser som i resten af landet.

 

Nettorenter

§ 10. Nettorenterne fordeles i henhold til den bogførte værdi ultimo året for byernes og bygdernes anlægsværdier for el-, vand- og varmeforsyning.

 

Afskrivninger

§ 11. Afskrivninger, herunder ned- og opskrivninger, medtages efter forsyningsvirksomhedernes årsregnskabers regler, og tillægges det enkelte aktiv.
Stk. 2. Det skal af fordelingsregnskabet fremgå hvilke aktiver, der ikke afskrives på.

 

Bidrag til investeringer

§ 12. Bidrag til investeringer skal ikke indregnes i fordelingsregnskabet. Bidrag kan dog indregnes, såfremt Erhvervsdirektoratet giver tilladelse hertil. I så fald beregnes bidraget med op til 5% af enhedsomkostningen, og tillægges denne.

 

Kapitel 4
Beregning af enhedsomkostninger

§ 13. Enhedsomkostninger beregnes ved at dividere omkostninger opgjort i fordelingsregnskabet med de leverede mængder, subsidiært de fakturerede mængder.
Stk.2. Erhvervsdirektoratet kan meddele, at der skal beregnes yderligere omkostningstal.

 

Kapitel 5
Administration

§ 14. Fordelingsregnskabet sendes til Erhvervsdirektoratet.

 

Kapitel 6
Ikrafttrædelse

§ 15. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. september 2006.
Grønlands Hjemmestyre, den 10. august 2006.
Siverth K. Heilmann

/

Peter Hansen