Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 5
12. maj 2005
Ophævet

Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om biblioteksvæsen (Fastsættelse af gebyrer m.v.)

§ 1

I landstingsforordning nr. 4 af 15. oktober 1979, som ændret ved landstingsforordning nr. 13 af 30. oktober 1992 om biblioteksvæsen, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 1 indsættes efter "børn": ", jf. dog kapitel 4,".

2. I § 6, § 9, stk. 2, § 10 og § 13 ændres "Kultur- og undervisningsdirektionen" til: "Landsstyret".

3. I § 7 ophæves stk. 1.
Stk. 2 bliver herefter stk. 1 og affattes således:
"Landsbibliotekaren udarbejder efter forhandling med Nuuk kommune en biblioteks- og udbygningsplan for bibliotekerne i Nuuk kommune med henblik på indstilling og vedtagelse i Landsstyret."

4. Efter kapitel 3 indsættes som nyt kapitel:

"Kapitel 4
Fælles bestemmelser

§ 12b. Det Grønlandske Landsbibliotek og de kommunale biblioteker kan opkræve vederlag af brugerne for særlige serviceydelser, der er knyttet til bibliotekernes betjening, men som har en mere vidtrækkende karakter end benyttelse på stedet, udlån af materiale og almindelig vejledning. Der kan desuden opkræves vederlag ved udlån af materiale rekvireret hos biblioteker i Danmark, på Færøerne eller i udlandet.
Stk. 2. Ydelser som nævnt i stk. 1, skal være udtrykkelig rekvireret af brugeren.
Stk. 3. Landsstyret og kommunalbestyrelserne fastsætter for henholdsvis Det Grønlandske Landsbibliotek og for de kommunale biblioteker størrelsen af og opkrævningsformen for vederlaget for de ydelser, der er nævnt i stk. 1. Vederlaget må ikke overstige omkostningerne ved den leverede ydelse.

§ 12c. Det Grønlandske Landsbibliotek og de kommunale biblioteker kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden. Gebyret kan højst udgøre 15 kr. for materiale, som en bruger har lånt samtidig og som har samme lånetid, dog højest 10 kr. for materiale lånt af børn og unge under 15 år. Hvis overskridelsen varer mere end 7 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 50 kr., dog højest 20 kr. for materiale lånt af børn og unge under 15 år. Hvis overskridelsen varer mere end 30 dage, og der forinden er afsendt skriftligt pålæg om tilbagelevering af det udlånte materiale, vil gebyret kunne forhøjes til 100 kr., dog højest 50 kr. for materiale lånt af børn og unge under 15 år.
Stk. 2. Grønlands Landsbibliotek og de kommunale biblioteker kan opkræve et gebyr på højest 20 kr. for udstedelse af erstatningslånerkort til en bruger.

§ 12d. Det Grønlandske Landsbibliotek og de kommunale biblioteker kan udelukke en bruger fra at låne på bibliotekerne, hvis brugeren i væsentligt omfang har misligholdt sin forpligtelse til at aflevere lånte materialer i ubeskadiget stand.
Stk. 2. Udelukkelse fra at låne på bibliotekerne kan tillige finde sted, hvis en bruger er i restance med betaling af et gebyr fastsat efter § 12c eller er i restance med hensyn til betaling af erstatning for beskadiget eller bortkommet materiale.
Stk. 3. Bringer brugeren mellemværendet med bibliotekerne til ophør, herunder ved at levere materialet tilbage i ubeskadiget stand eller ved at erstatte beskadiget materiale samt ved at betale skyldige gebyrer, ophører udelukkelsen.
Stk. 4. Det Grønlandske Landsbibliotek og de kommunale biblioteker kan endvidere udelukke en bruger fra at låne på bibliotekerne, hvis brugeren tidligere gentagne gange har misligholdt sin forpligtelse til at aflevere lånte materialer i ubeskadiget stand. Udelukkelsen fastsættes i så fald til en på forhånd fastsat tidsperiode, der ikke må overstige 3 måneder fra det tidspunkt, da brugeren har bragt sine mellemværender med biblioteket til ophør.

§ 12e. Råder Det Grønlandske Landsbibliotek og de kommunale biblioteker over materiale, der er særligt kostbart, som kun findes i få eksemplarer, eller som af andre grunde er mindre egnet til hjemlån, kan bibliotekerne fastsætte begrænsninger i adgangen til at hjemlåne materialet.
Stk. 2. Et bibliotek kan opkræve et depositum ved hjemlån af det i stk. 1 nævnte materiale.

§ 12f. Det enkelte bibliotek kan under hensyn til bibliotekets ressourcer i bibliotekets reglement fastsætte begrænsninger for den enkelte låners samlede antal lån og reserveringer af materialer.

§ 12g. Det Grønlandske Landsbibliotek og de kommunale biblioteker skal vejlede brugerne om vilkårene for bibliotekernes benyttelse, herunder oplyse om bl.a. låneridentifikation, lånetid, opkrævning af eventuelt depositum, konsekvenser som følge af misligholdelse af forpligtelsen til at aflevere lånt materiale i ubeskadiget stand, opkrævning af gebyrer og vederlag samt inddrivelse.
Stk. 2. Vejledningen offentliggøres ved opslag på bibliotekerne og ved udlevering af bibliotekernes reglement til brugerne."

Kapitel 4 bliver herefter kapitel 5.

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juni 2005.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. maj 2005Hans Enoksen

/

Henriette Rasmussen