Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 13
13. maj 2005
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeri efter stenbider

I medfør af § 10 a, § 13, stk. 2, § 33, stk. 2, og § 34, stk. 3, i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved landstingslov nr. 5 af 21. maj 2002, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved fiskeri efter stenbider på Grønlands fiskeriterritorium.

 

Definitioner

§ 2. Ved "Grønlands fiskeriterritorium" forstås i denne bekendtgørelse det område, som er fastsat i Statsministeriets bekendtgørelser om fiskeriterritoriet ved Grønland.

§ 3. Ved "erhvervsjagtbevis" forstås i denne bekendtgørelse det bevis, som udstedes med hjemmel i de til enhver tid gældende regler om erhvervsjagtbeviser for Grønland.

§ 4. Ved "erhvervsmæssigt" fiskeri forstås i denne bekendtgørelse det fiskeri, der udøves af personer med erhvervsjagtbevis eller licens med henblik på salg af fangsten.

§ 5. Ved "ikke-erhvervsmæssigt" fiskeri forstås i denne bekendtgørelse det fiskeri, der udøves af personer uden erhvervsjagtbevis eller licens.

 

Betingelser for det erhvervsmæssige fiskeri efter stenbider

§ 6. Erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider er betinget af en licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider eller et gyldigt erhvervsjagtbevis.
Stk. 2. Såfremt et erhvervsjagtbevis ikke indehaves, kan der søges om licens hos Direktoratet for Fiskeri og Fangst i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om fiskeri for Grønland.

§ 7. Det er fra og med år 2006 forbudt at udøve erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider i perioden 1. juli - 28. februar.

 

Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider

§ 8. Fiskeri efter stenbider til eget forbrug er tilladt for alle danske statsborgere med fast bopæl i Grønland. Statsborger fra andre lande end Danmark, som har fast bopæl i Grønland og har haft det i to sammenhængende år, sidestilles med danske statsborgere.

 

Foranstaltninger

§ 9. Overtrædelse af § 6, stk. 1, § 7 og § 8 kan medføre bøde og konfiskation af fangst.

 

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2005.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. maj 2005
Rasmus Frederiksen

/

Amalie Jessen