Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 4
14. februar 2005
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om helbredsundersøgelser og sundhedspleje for børn

I medfør af § 10, stk. 3 og § 13, i Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v. som ændret ved Landstingsforordning nr. 12 af 14. november 2004, fastsættes:

 

Forebyggende helbredsundersøgelser af børn

§ 1. Alle børn under den undervisningspligtige alder tilbydes forebyggende helbredsundersøgelser udført af en distriktslæge.
Stk. 2. Der tilstræbes syv undersøgelser, dog skal der som minimum udføres en:
1) 5-ugers undersøgelse,
2) 1-års undersøgelse og
3) undersøgelse af barnets syns- og høreevne i 4-årsalderen.

§ 2. Alle børn i indskolingsfasen i 1. eller 2. skoleår tilbydes forebyggende helbredsundersøgelse ved en distriktslæge.
Stk. 2. Undersøgelserne tilrettelægges i samarbejde med skolen.

§ 3. En forebyggende helbredsundersøgelse ved en distriktslæge skal omfatte:
1) Samtale om barnets trivsel, udvikling og eventuel sygelighed.
2) Undersøgelse af barnet.
3) Samtale med og vejledning af forældrene.
4) Vaccination efter gældende regler.

 

Sundhedspleje for børn under den undervisningspligtige alder

§ 4. Alle børn tilbydes i deres første leveår funktionsundersøgelser ved sundhedsplejen, der som hovedregel finder sted ved besøg i barnets hjem. Der tilstræbes seks besøg, dog skal der som minimum være:
1) et etableringsbesøg i hjemmet kort efter fødslen,
2) en undersøgelse i 3-4 måneders alderen og
3) en undersøgelse i 7-10 måneders alderen.

 

Skolesundhedspleje

§ 5. Overfor børn i den undervisningspligtige alder skal sundhedsplejen ved funktionsundersøgelser og gennem regelmæssig kontakt med børnene afdække eventuelle almene samt individuelle sundhedsmæssige problemer.
Stk. 2. Funktionsundersøgelserne tilrettelægges i samarbejde med skolen.

§ 6. Sundhedsplejen tilbyder efter samråd med skolen rådgivning om pubertetsproblemer, misbrugsproblemer, kønsroller og prævention til børn og unge på 6. klassetrin og opefter.

 

Børn og unge med særlige behov

§ 7. Børn og unge med særlige behov skal indtil undervisningspligtens ophør tilbydes en særlig indsats, herunder målrettet rådgivning, bistand samt eventuelt yderligere undersøgelser ved en distriktslæge eller ved sundhedsplejen.
Stk. 2. Distriktets sundhedstjeneste vurderer behovet for en særlig indsats efter stk. 1 i et lokalt, tværfagligt samarbejde med forældre, lærere, pædagoger og tandlæger. Sagkyndige myndigheder på det sociale og pædagogiske område samt sundhedsområdet kan i fornødent omfang inddrages i vurderingen.

§ 8. Børn, der har særlige behov herfor, skal tilbydes funktionsundersøgelser ved hjemmebesøg af sundhedsplejen ud over 1 års alderen, jf. § 4.

§ 9. Chefdistriktslægen og sundhedsplejens personale bistår efter anmodning skoler, daginstitutioner for børn og unge m.v., med konkret rådgivning om de børn og unge som personalet finder har særlige problemer.
Stk. 2. Forinden en institution retter henvendelse til chefdistriktslægen og sundhedsplejens personale i de i stk. 1 anførte tilfælde, skal institutionen gøre barnets forældre bekendt med problemet  samt i passende omfang inddrage dem i en løsning.

 

Distrikternes sundhedstjeneste

§ 10. Sundhedsplejen varetages af egnede fagpersoner, såsom sundhedsplejersker, sygeplejersker, sundhedsassistenter og sundhedsmedhjælpere.
Stk. 2. Sundhedsplejen udføres under ledelse af chefdistriktslægen.

§ 11. Chefdistriktslægen og sundhedsplejens personale, jf. § 10, bistår skoler, daginstitutioner m.v., med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger, herunder generel rådgivning om børn og unges trivsel og oplysning om kost og hygiejne.

 

Øvrige bestemmelser og ikrafttræden m.v.

§ 12. Embedslægeinstitutionen yder rådgivning og vejledning til distrikternes sundhedstjeneste om hygiejne, bekæmpelse af smitsomme sygdomme og andre sundhedsmæssige forhold.

§ 13. Sundhedsvæsenets Kystledelse kan i samarbejde med Embedslægeinstitutionen udstede faglige retningslinier om helbredsundersøgelser og sundhedspleje for børn til uddybning af indholdet i denne bekendtgørelse.

§ 14. Sundhedsvæsenets Kystledelse udarbejder en årlig redegørelse om sundhedsplejens virksomhed.

§ 15. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. marts 2005.
Stk. 2. Samtidig ophæves
1) Landslægens cirkulære nr.109 af 24. maj 1976 "Retningslinierne for tilrettelæggelse af profylaktisk arbejde under sundhedsvæsenet i Grønland".
2) Landslægens cirkulære nr.108 af 8. marts 1976 "Fra landslægen til distriktslægerne, overlægerne DIH, stationssygeplejerskerne og sundhedssygeplejerskerne i Grønland"
3) Direktoratet for Sundhed og Miljøs cirkulære nr. 1 af 11. november 1993 om Det Forebyggelsespolitiske Råd.
4) Direktoratet for Sundhed og Miljøs cirkulære nr. 7 af 15. november 1993 om Sundhedsnævn og Sundhedsplaner.
5) Direktoratet for Sundhed og Miljøs personaleadministrative retningslinier nr. 2 af 23. januar 1995 "Retningslinier for jordemødres arbejdsforhold i Grønland".
Grønlands Hjemmestyre, den 14. februar 2005.
Asii Chemnitz Narup

/

    Søren Rendal