Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 6
11. november 2004
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat (Forenkling af lignings- og klagesystemet samt ændring af udbyttebeskatningen m.v.)

§ 1

I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 2 af 21. maj 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 19 indsættes efter stk. 1som nyt stykke:
"Stk. 2. Udbytte, hvori der er indeholdt udbytteskat efter § 70 a, kan dog ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.". Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

2. I § 19, stk. 3 og 4, der bliver stk. 4 og 5, ændres "stk. 1 og 2,"til: "stk. 1 og3,"og i § 19, stk. 5, som bliver stk. 6, ændres"stk. 3" til: " stk. 4".

3. I § 21, stk. 4, indsættes som "2. pkt.":
"Enhver, for hvem det skønnes at være af betydning, kan hos Skatterådet indhente bindende forhåndsbesked, om et selskabs underskud kan fremføres.".

4. § 24, nr. 11, affattes således:
"11)hjælp fra det offentlige:
a) der bevilges efter en individuel vurdering, som tillæg til sociale pensioner, herunder børnetillæg,
b) der bevilges som engangshjælp, flyttehjælp, begravelseshjælp, hjemmehjælp og hjælp til hjemrejse,
c) der bevilges som boligsikring,
d) der bevilges som hjælp til børn og unge,
e) der bevilges som hjælp til personer med vidtgående handicap,
f) der bevilges som særligt tilskud i form af eengangshjælp ved revalidering.".

5. Efter § 34 b indsættes:
"§ 34 c. Har en person, der er skattepligtig efter § 1, modtaget beløb som trangsvurderet hjælp, som ikke er fritaget for beskatning i medfør af § 24, nr. 11, nedsættes den samlede skat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på denne indtægt.".

6. I § 41, stk. 1,ændres "40 pct."til: "45 pct." og "20 pct."til: "23 pct.".

7. § 47, stk. 2, affattes således:
"Stk. 2. Forskudsregistrering foretages af skattekontoret.".

8. I § 48, stk. 1, 2, 3 og 4, ændres "ligningskommissionen" til: "skattekontoret".

9. § 51 affattes således:
"§ 51. Skatterådet udarbejder hvert år en plan for den kommunale skattemyndigheds (ligningsmyndigheds) ligningsarbejde. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at planen følges.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en person, der er ansat i kommunen, til at have ansvaret for det kommunale skattekontors ligningsarbejde. Kommunalbestyrelsen kan ikke deltage i eller behandle klager over skattekontorets afgørelser.
Stk. 3. Skatterådet udarbejder ligeledes hvert år en plan for Skattedirektoratets ligningsarbejde i medfør af § 33, stk. 2.
Stk. 4. Skattedirektoratet udpeger en person, der er ansat i direktoratet, til at have ansvaret for direktoratets ligningsarbejde.".

10. Efter § 51 indsættes:
"§ 51 a. Med Landsstyrets godkendelse kanto eller flere kommunalbestyrelser i fællesskab udpege en person, der er ansat i en af kommunerne, til at have det øverste ansvar for den kommunale skattemyndigheds ligningsarbejde vedrørende alle eller grupper af skattepligtige i de pågældende kommuner, jf. § 51, stk. 2. Landsstyret kan med passende varsel tilbagekalde en godkendelse af en fælles kommunal skatteadministration, hvis Landsstyret skønner, at forudsætningerne for godkendelsen ikke opfyldes.
Stk. 2. Kommunalbestyrelser, der samarbejder om ligningen, er ansvarlige for, at planen, som nævnt i § 51, stk. 1, følges i kommunen.".

11. Efter § 51 a indsættes:
"§51 b. Med Landsstyrets godkendelse kan en eller flere kommunalbestyrelser i fællesskab efter aftale med Skattedirektoratet mod betalingoverføre hele eller dele af den kommunale skattemyndigheds ligningsarbejde vedrørende alle eller grupper af skattepligtige i den eller de pågældende kommuner til Skattedirektoratet. Skattedirektoratet er ansvarlig for, at planen som nævnt i § 51, stk. 1, følges.
Stk. 2. Skattedirektoratet kan udveksle oplysninger med den øvrige forvaltning i den eller de berørte kommuner i samme omfang, som der i en kommune kan udveksles oplysninger mellem kommunens skatteforvaltning og kommunens øvrige forvaltninger.".

12. Efter § 51 b indsættes:
"§ 51 c. Skattemyndighederne udsender selvangivelsesskema til alle skattepligtige, så de er skatteyderne i hænde snarest efter den 1. januar i ligningsåret. Landsstyret fastsætter regler om udformningen og udsendelsen af selvangivelsesskemaer, ligesom Landsstyret kan fastsætte regler, hvorefter de skattepligtige skal anvende de af Landsstyret godkendte skemaer.
Stk. 2. Den omstændighed, at en skatteyder ikke får tilsendt selvangivelsesskema, fritager ikke for pligten til at indgive selvangivelse.
Stk. 3. Selvangivelse skal indsendes senest 1. marts i ligningsåret. Selvangivelsen skal indsendes til den myndighed (ligningsmyndigheden), der skal foretage ligningen, jf. § 51, stk. 1.
Stk. 4. Ligningsmyndighederne kan, hvor særlige grunde taler for det, give udsættelse med indgivelsen af selvangivelsen, for så vidt dette er foreneligt med ligningsarbejdets tilrettelæggelse og rettidige færdiggørelse.".

13. Efter § 54 indsættes:
"§ 54 a. Landsstyret kan på indkomstskatteområdet fastsætte regler om anvendelse af digital kommunikation ved henvendelse fra og tilden offentlige forvaltning, herunder fravige formkrav i lovgivningen, der hindrer anvendelsen af digital kommunikation.
Stk. 2. Landsstyret kan på skatteområdet fastsætte regler om udstedelse af dokumenter uden underskrift, eller med maskinelt gengiven underskrift eller på tilsvarende måde, således at et dokument i retlig henseende sidestilles med et dokument med personlig underskrift.".

14. § 55 affattes således:
"§ 55. Skatteansættelsen skal være foretaget senest den 1. september i kalenderåret efter det indkomstår, som ansættelsen vedrører (ligningsfristen). Den kommunale skattemyndighed kan ændre skatteansættelser inden for ligningsfristen.
Stk. 2. Den kommunale skattemyndighed kan genoptage en tidligere ansættelse indtil den 1. september i det andet kalenderår efter udløbet af det pågældende indkomstår, såfremt ansættelsen skal ændres på grund af senere indkomne kontroloplysninger og dokumentationsmateriale eller rettelser hertil, ændring af fejlagtigt indrømmet standardfradrag eller skattefrit beløb for B-indkomst, eller ændring af skattepligtsforhold.
Stk. 3. Skatterådet kan bemyndige den kommunale skattemyndighed til efter ligningsfristens udløb at foretage eller ændre skatteansættelser.
Stk. 4. Den kommunale skattemyndighed kan ikke foretage eller ændre skatteansættelser i det omfang, hvor Skatterådet har taget stilling til ansættelsen. Den kommunale skattemyndighed kan heller ikke foretage eller ændre en skatteansættelse, i det omfang Skatterådet har ansættelsen under behandling. I tilfælde som nævnt under 2. pkt. skal den kommunale skattemyndighed underrette Skatterådet om den påtænkte ændring.
Stk. 5. Agter den kommunale skattemyndighed at foretage en skatteansættelse på et andet grundlag end det, der er selvangivet, herunder tilfælde hvor behørig selvangivelse ikke foreligger, eller agter den kommunale skattemyndighed at ændre den del af grundlaget for en skatteansættelse, der skal selvangives, skal den skattepligtige underrettes skriftligt derom. Den skattepligtige skal samtidig underrettes om, at skatteansættelsen vil blive foretaget som varslet, hvis den skattepligtige ikke over for skattemyndigheden fremkommer med en begrundet skriftlig eller mundtlig udtalelse imod skatteansættelsen inden for en nærmere angiven frist, der ikke må være mindre end 4 ugerregnet fra skrivelsens datering. Har den skattepligtige ikke udtalt sig inden fristens udløb, kan skattemyndigheden foretage skatteansættelsen i overensstemmelse med forslaget uden yderligere underretning. Har den skattepligtige udtalt sig inden fristens udløb, skal der gives skriftlig underretning om skatteansættelsen (kendelse).
Stk. 6. Underretning som nævnt i stk. 5, 1. og 2. pkt., kan undlades i tilfælde, hvor skatteansættelsen foretages efter anmodning fra den skattepligtige, og afgørelsen fuldt ud imødekommer anmodningen. I givet fald skal der gives skriftlig underretning om skatteansættelsen (kendelse).".

15. § 56 affattes således:
"§ 56. Skatterådet behandler klager over de kommunale skattemyndigheders afgørelser efter § 55.
Stk. 2. Klagen skal indgives til Skatterådet.Klagen skal være modtaget i Skatterådet senest 4 uger efter, at der er givet vedkommende underretning om den påklagede afgørelseeller, hvor særskilt underretning om afgørelsen er undladt, jf. § 55, stk. 6, fra underretningen af slutopgørelsen eller skatteopgørelsen. Klagen afvises, hvis den indgives efter udløbet af fristen. Skatterådet kan se bort fra fristoverskridelse, hvis særlige omstændigheder taler derfor.
Stk. 3. Klagen til Skatterådet skal ske skriftligt. Den afgørelse der påklages skal følge med klageskrivelsen i original eller kopi. Klagen skal angive på hvilke punkter, afgørelsen anses for urigtig og begrundelsen herfor. Dokumentation, som ønskes anvendt som bevis, skal følge med klageskrivelsen i original eller kopi.
Stk. 4. Hvis klagen er udformet eller begrundet på en sådan måde, at den ikke kan tjene som grundlag for sagens videre behandling, kan Skatterådet give klageren en frist til at udbedre manglen. Hvis klageren ikke udbedrer manglen inden fristens udløb, afvises sagen.
Stk. 5. Forinden Skatterådet afgør klagen, skal der indhentes en udtalelse fra den myndighed, som har truffet den påklagede afgørelse. Skatterådet kan fastsætte en frist for afgivelse af en sådan udtalelse, ogkan efter anmodning give en længere frist, hvis omstændighederne ved den påklagede afgørelse i særlig grad taler derfor.
Stk. 6. Forinden Skatterådet afgør klagen, skal der udarbejdes en sagsfremstilling. Sagsfremstillingen skal indeholde en redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske indhold, der påtænkes tillagt betydning ved afgørelsen. Hvis ikke rådet fuldt ud kan imødekomme klagerens påstand, sendes sagsfremstillingen sammen med et forslag til sagens afgørelse til klageren med opfordring til at fremkomme med bemærkninger til fremstillingen inden for en nærmere angiven frist, der ikke må være mindre end 4 uger.
Stk. 7. Skatterådet er, uanset klagens indhold, berettiget til at optage ansættelsen i sin helhed til kendelse.
Stk. 8. Klageren kan anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt over for Skatterådet.
Stk. 9. Skatterådets afgørelse træffes ved kendelse.".

16. § 57 affattes således:
"§ 57. Skatterådet kan tage de kommunale ligningsmyndigheders ansættelser op til undersøgelse og ændring. Forhøjelse af ansættelse kan i det omfang, hvori ansættelsen beror på et skøn, ikke finde sted senere end 5 år efter udløbet af det pågældende indkomstår.
Stk. 2. Forinden Skatterådet træffer afgørelse, skal der udarbejdes en sagsfremstilling, der skal indeholde en redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske indhold, der påtænkes tillagt betydning ved afgørelsen. Sagsfremstillingen fremsendes til den skattepligtige med opfordring til at fremkomme med bemærkninger til fremstillingen inden for en nærmere angiven frist, der ikke må være mindre end 4 uger.
Stk. 3. Skatterådet kan genoptage sager afgjort efter § 56 og § 57, stk. 2. Ved genoptagelse gælder bestemmelserne i stk. 2.".

17. § 58 ophæves.

18. § 59 affattes således:
"§ 59. Skatterådets afgørelser efter § 21, stk. 4, § 56, § 57 samt § 66, stk. 2, kan af den skattepligtige indbringes for Grønlands Landsret som 1. instans inden 6 måneder, efter at afgørelsen er truffet. Når der er særlig grund til det, kan landsdommeren tillade et søgsmål, uanset fristen er overskredet.Sagen anlægges mod Landsstyret.
Stk. 2. Er der forløbet mere end 12 måneder efter sagens indbringelse for Skatterådet, kan sagen indbringes for Grønlands Landsret som 1. instans, selv om Skatterådet ikke har truffet afgørelse.
Stk. 3. Landsstyret kan under samme betingelser som i stk. 1 indbringe Skatterådets afgørelser efter § 56, § 57 samt § 66, stk. 2, for Grønlands Landsret som 1. instans. Sagen anlægges mod den skattepligtige.".

19. I § 70, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt pkt.:
"Likviderer en hovedaktionær et selskab, som har solgt aktiver over i et andet selskab, hvor vedkommende også er hovedaktionær, anses hovedaktionærenslikvidationsprovenu opgjort efter reglerne i § 14, stk. 3,dog som udbytte.".

2. pkt. bliver herefter 3. pkt.

20. I § 70 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
"Stk. 3.
En aktionær anses som hovedaktionær, jf. stk. 2, hvis vedkommende enten selv eller sammen med sin ægtefælle, forældre, bedsteforældre samt børn, børnebørn og disses ægtefællerpå noget tidspunkt inden for de seneste 5 år har ejet 25 pct. eller mere af aktiekapitalen, eller i samme periode har rådet over mere end 50 pct. af stemmeværdien. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med ægte slægtsforhold.".

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

21. Efter § 70 indsættes:
"§ 70 a. Når et selskab tilbagekøber medarbejderaktier til videresalg til andre medarbejdereskal selskabetindeholde udbytteskat, der svarer til forskellen mellem den for selskabets skattekommune, jf. § 33, fastsatte samlede udskrivningsprocent, jf. §§ 27-29, og den i § 26 a fastsatte selskabsskatteprocent, for det pågældende kalenderår.
Stk. 2. Når et børsnoteret selskab tilbagekøber egne aktier, skal selskabet indeholde udbytteskat på samme måde som nævnt i stk. 1.
Stk. 3. Et selskab, hvor hovedaktionærenslikvidationsprovenu anses som udbytte, jf. § 70, stk. 2, 2. pkt., skal indeholde udbytteskat på samme måde som nævnt i stk. 1.
Stk. 4. Et selskab skal indeholde udbytteskat på samme måde som nævnt i stk. 1, når selskabet foretager en kapitaludlodning i forbindelse med et generationsskifte, herunder et løbende generationsskifte, når der er indgået en skriftlig aftale herom. Gennemføres det aftalte generationsskifte ikke, skal selskabet indbetale udbytteskat efter § 70, stk. 1, med fradrag af den efter stk. 1 tidligere indbetalte udbytteskat, inden 1 måned fra aftalens ophævelse.".

22. I § 71 indsættes efter 1. pkt. som nyt pkt.:
"
Er der tale om en kapitaludlodning, skal den indeholdte udbytteskat indbetales inden 1 måned fra proklamafristens udløb."

2.-5. pkt. bliver herefter 3.-6. pkt.

23. § 73 affattes således:
"§ 73. Har nogen, som efter § 3 er fritaget for skattepligt, erhvervet udbytte, hvori der efter § 70 eller § 70 a er indeholdt udbytteskat, refunderes skattebeløbet af vedkommende kommunalbestyrelse efter anmodning. Foreninger og kooperationer, som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 12, kan dog ikke få refunderet den indeholdte udbytteskat, selv om de er fritaget for beskatning efter § 3, stk. 2.".

24. § 86 affattes således:
"§ 86. Enhver erhvervsdrivende, der fører regnskab, har, hvad enten den pågældende ifølge lovgivningen er regnskabspligtig eller ej, pligt til på begæring af skattemyndighederne til disse at indsende sit regnskabsmateriale med bilag, for såvel tidligere som løbende regnskabsår. Den samme pligt gælder for andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen, herunder for afgørelsen af skattepligt her til landet. Indsendelsespligten omfatter også regnskabsmateriale m.v. vedrørende den skattepligtiges virksomhed i udlandet, i Danmark eller på Færøerne.
Stk. 2. Samme pligt som nævnt i stk. 1 påhviler enhver juridisk person, hvad enten denne er erhvervsdrivende eller ej.
Stk. 3. Beror regnskabsmaterialet m.v. hos tredjemand, skal denne, selv om den pågældende har tilbageholdsret herover, efter anmodning udlevere materialet til skattemyndighederne, som i så fald drager omsorg for, at materialet afleveres til den pågældende tredjemand efter benyttelsen.
Stk. 4. Skattemyndighederne har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang hos de i stk. 1 og 2, nævnte personer. Adgangen omfatter retten til på stedet at gennemgå deres regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen og foretage opgørelse af kassebeholdning og lignende. Efter samme regler har skattemyndighederne adgang til hos erhvervsdrivende at foretage opgørelse og vurdering af lagerbeholdning, besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel. Ejeren og de hos denne ansatte skal yde skattemyndighederne fornøden vejledning og hjælp ved kontrollen.
Stk. 5. I det omfang de nævnte regnskabsoplysninger m.v. er registreret elektronisk, omfatter skattemyndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.
Stk. 6. Politiet yder skattemyndighederne bistand til gennemførelse af kontrollen efter stk. 4, efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem Landsstyret og Justitsministeriet.".

25. § 87 ophæves.

26. § 114 ophæves.

27. I § 115, stk. 2, udgår 2. pkt.".

28. I § 115, stk. 5, ændres "de kommunale ligningskommissioner" til: "de kommunale skattekontorer".

29. I § 115, stk. 9, udgår: "efter indstilling fra ligningskommissionen".

30. I overskriften til Kapitel 11, udgår: "Ligningskommissionen,".

 

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2005.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. november 2004
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt