Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 3
21. maj 2004
Gældende

Landstingslov om genetableringsstøtte til erhvervsfiskere, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt landbrug

Anvendelsesområde

 

§ 1. Landsstyret kan yde genetableringsstøtte til erhvervsfiskere, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt landbrug for erhvervsrelateret tab forårsaget af tingskade, bortkomst af erhvervsrelateret udstyr eller sygdom eller anden legemlig betinget uarbejdsdygtighed.
Stk. 2. Landsstyret kan herudover i særlige tilfælde yde genetableringsstøtte til de i stk. 1 nævnte personer for tab forårsaget af klimatisk betingede vanskeligheder, generelle erhvervsmæssige hindringer eller lignende.

 

Særlige betingelser

 

§ 2. Udbetaling af genetableringsstøtte kan betinges af, at skaden, bortkomsten, sygdommen eller uarbejdsdygtigheden ikke i forvejen er dækket, eller mulig at dække, af privat eller offentlig forsikring eller privat eller offentlig støtteordning eller lignende.

 

Ansøgning om genetableringsstøtte

 

§ 3. Ansøgning om genetableringsstøtte indgives til Landsstyret.
Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1 skal indgives på et af Landsstyret udarbejdet ansøgningsskema.
Stk. 3. Ansøgning efter stk. 1 skal være vedlagt dokumentation for ansøgerens økonomiske situation samt dokumentation for erhvervsrelateret tingskade, bortkomst, sygdom eller anden legemlig betinget uarbejdsdygtighed.
Stk. 4. Genetableringsstøtte udbetales så vidt muligt efter forudgående høring af den relevante interesseorganisation. I de i § 1, stk. 2, og § 4, stk. 2, nævnte tilfælde skal den relevante interesseorganisation høres.

 

Udbetaling af genetableringsstøtte

 

§ 4. Genetableringsstøtte udbetales som en engangsydelse på mindst kr. 2.000 og højst kr. 25.000.
Stk. 2. Landsstyret kan i særlige tilfælde udbetale et større beløb end det i stk. 1 anførte.
Stk. 3. Landsstyret kan betinge udbetaling af genetableringsstøtte af, at ansøgeren efterfølgende fremsender redegørelse for hvorledes støtten er anvendt.

 

Tilbagebetaling af genetableringsstøtte

 

§ 5. Landsstyret kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af genetableringsstøtte, såfremt:
1) En person, der har modtaget genetableringsstøtte, senere får udbetalt en erstatning, støtte eller på anden måde opnår dækning, der dækker samme formål som den ifølge denne landstingslov udbetalte støtte.
2) En person uberettiget har modtaget støtte efter denne landstingslov.
Stk. 2. En person, der har modtaget genetableringsstøtte, har pligt til at underrette Landsstyret om forandringer i sine forhold, der kan medføre, at Landsstyret, jf. stk. 1, kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af genetableringsstøtte.

 

Forholdet til anden lovgivning

 

§ 6. Nærværende landstingslov om genetableringsstøtte til erhvervsfiskere, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt landbrug træder ikke i stedet for anden lovgivning om offentlig hjælp eller støtte.

 

Afholdelse af lovens udgifter

 

§ 7. Udgifterne i henhold til denne landstingslov afholdes af Landskassen. Bevillingsrammen til landstingsloven fastsættes på de årlige finanslove.

 

Ikrafttrædelse

 

§ 8. Landstingsloven træder i kraft den 1. juli 2004.
Stk. 2. Landstingsloven kan finde anvendelse på støtteberettigede hændelser der indtræder fra og med 1. juli 2004.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. maj 2004
Hans Enoksen

/

Simon Olsen