Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 7
14. november 2004
Gældende

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om KNI A/S (Udvidelse af KNI koncernens virksomhed)

§ 1

I landstingsforordning nr. 4 af 6. juni 1997 om KNI A/S, som ændret ved landstingsforord-ning nr. 1 af 31. maj 2001, foretages følgende ændringer:


1.
§ 2 affattes således:
"§ 2. Selskaberne i KNI koncernen driver på forretningsmæssigt grundlag virksomhed inden for og i naturlig forretningsmæssig tilknytning til:
1) Engros- og detailhandel.
2) Produktion af fiske- og seafoodprodukter, slagteriprodukter og andre fødevarer, samt bestående finansieringsvirksomhed knyttet hertil.
3) Søvejs gods- og passagerbefordring til og fra bygder.
Stk. 2. Selskaberne kan drive virksomheden i helt eller delvist ejede datterselskaber, i samarbejde med andre virksomheder og under andre navne.
Stk. 3. Landsstyret kan forpligte selskaberne til at indgå kontrakter på forretningsmæssige vilkår om offentlig tjeneste med forsyning med forbrugsvarer, erhvervsredskaber, flydende brændstoffer, samt søvejs gods- og passagerbefordring. Landsstyret kan endvidere forpligte selskaberne til at indgå kontrakter på forretningsmæssige vilkår om beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, herunder også etablering eller opretholdelse af indhandlings- og produktionsanlæg."

2. § 3 ophæves.

 

§ 2

Forordningen træder i kraft den 1. januar 2005.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. november 2004
Hans Enoksen

/

Kaj Kleist