Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 4
21. maj 2004
Ophævet

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om museumsvæsen (Ændringer som følge af Rigsfælleskabets ratifikation af De Forenede Nationers Havretskonvention af 10. december 1982)

§ 1

I landstingsforordning nr. 6 af 30. oktober 1998 om museumsvæsen foretages følgende ændringer:

1. Efter § 24 indsættes:
"§ 24a. Fund af levn fra fortiden, herunder vrag af skibe, skibsladninger og dele fra sådanne skibsvrag, der må antages at være gået tabt for mere end 100 år siden, gjort på den dybe havbund, jf. stk. 2, af danske statsborgere med fast bopæl eller ophold i Grønland eller af et dansk indregistreret fartøj hjemmehørende i Grønland, tilhører Grønlands Hjemmestyre, medmindre andre lande eller private kan bevise deres ejendomsret.
Stk. 2. Ved den dybe havbund forstås den havbund og dennes undergrund, der ligger uden for grænserne for national jurisdiktion.
Stk. 3. Fund efter stk. 1 skal straks anmeldes til Grønlands Nationalmuseum.
Stk. 4. Der må ikke uden Landsstyrets tilladelse foretages ændringer i tilstanden af undervandskulturarv, jf. stk. 1, som tilhører Grønlands Hjemmestyre, danske statsborgere med fast bopæl eller ophold i Grønland eller juridiske personer, med hjemsted i Grønland. Danske statsborgere med fast bopæl eller ophold i Grønland og juridiske personer med hjemsted i Grønland, må ikke foretage eller foranledige foretaget ændringer af undervandskulturarv, som tilhører andre uden tilladelse fra de pågældende.
Stk. 5. Den, der optager genstande, som tilhører Grønlands Hjemmestyre, jf. stk. 1, og den, der får en sådan genstand i sin besiddelse, skal straks aflevere genstanden til Grønlands Nationalmuseum. Den, der har foretaget optagningen, har ikke krav på bjærgeløn.
Stk. 6. Landsstyret kan bestemme, at levn fra fortiden, herunder vrag af skibe, skibsladninger og dele fra sådanne skibsvrag, der er gået tabt for mindre end 100 år siden, skal være omfattet af bestemmelsen i stk. 1.
Stk. 7. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 3-6 nævnte forhold."

2. I § 25, stk. 2 indsættes som 2. pkt.:
"Bestemmelsen i 1. pkt. finder ikke anvendelse på de i § 24a, stk. 1 nævnte fund, herunder fund, der i medfør af bestemmelser, fastsat med hjemmel i § 24a, stk. 6 og 7, er omfattet af § 24a."

3. I § 33 indsættes efter "24,": "24a, stk. 3-5,"

4. I § 33 indsættes som stk. 3:
"Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i medfør af denne landstingsforordning, kan der fastsættes regler om idømmelse af bøde for overtrædelse af bestemmelserne."

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juni 2004 og finder anvendelse på ændringer i tilstanden af undervandskulturarv, herunder optagning af genstande, der foretages efter dette tidspunkt.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. maj 2004
Hans Enoksen

/

Henriette Rasmussen