Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 2
21. maj 2004
Ophævet

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet (Ændring af definitionen af fisk, hjemmel til at fastsætte regler for udtømning af fisk fra indhandlings- og produktionsskibe samt ophævelse af bestemmelser overført til Lov om sikkerhed til søs)

§ 1

I landstingsforordning nr. 4 af 3. november 1994 om beskyttelse af havmiljøet, som ændret ved landstingsforordning nr. 3 af 6. juni 1997, foretages følgende ændringer:


1.
I § 4 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
"Stk. 4. Ved "fisk" forstås i denne landstingsforordning enhver art af fisk, krebsdyr, bløddyr, pighuder, sækhuder og havsnegle."

2. §§ 9, 11 og 12 ophæves.

3. I § 17 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
"Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler for udtømning af frisk fisk og dele heraf fra indhandlings- og produktionsskibe."

4. § 27, stk. 3 affattes således:
"Stk. 3. Det i stk. 1 og 2 anførte gælder ikke for bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening, som opstår i forbindelse med aktiviteter på søterritoriet, der er omfattet af lov om mineralske råstoffer i Grønland (råstofloven). I sådanne tilfælde følges de relevante bestemmelser, der er fastsat i henhold til råstofloven."

5. § 28 ophæves.

6. § 37, stk. 1 ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

7. I § 41,stk. 1, nr. 1, udgår " § 9, stk. 1 og 3, ".

8. I § 41, stk. 1, nr. 2, udgår"§ 11 og".

9. I § 43 udgår "§ 9, stk. 2,"og "§ 12, stk. 2," og "§ 28, stk. 2,".

10. § 44, stk. 1 affattes således:
"§ 44. Ransagning kan ske i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne landstingsforordning og bestemmelser udstedt i medfør af landstingsforordningen i overensstemmelse med reglerne om ransagning i lov om rettens pleje i Grønland."

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. august 2004.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. maj 2004
Hans Enoksen

/

Jens Napãtôk