Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 1
21. maj 2004
Ophævet

Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om beskyttelse af miljøet (Produktionsforbud, handlinsplaner m.v.)

§ 1

I landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet som ændret ved landstingsforordning nr. 7 af 13. maj 1993 og landstingsforordning nr. 14 af 31.oktober 1996 foretages følgende ændringer:

 

1. § 7, stk. 1 affattes således:
"Landsstyret kan med henblik på varetagelse af de i § 1 nævnte formål fastsætte regler, herunder om afholdelse af udgifter og sikkerhedsstillelse for udgifter, vedrørende:
1) begrænsning af forurening fra virksomheder, anlæg, maskiner, redskaber, fyringsanlæg og transportmidler samt indretning, drift og vedligeholdelse heraf,
2) indvinding af ferskvand og saltvand til drikkevand m.v. samt sikring af vandressourcer,
3) begrænsning af forurening fra spildevandsudledning, forbrændingsanstalter, lossepladser m.v., samt om indretning, drift og vedligeholdelse af sådanne anlæg,
4) bortskaffelse af affald, herunder olie og kemikalieaffald,
5) eksisterende og fremtidige bebyggelsers tilslutning til kloak,
6) renhedsgraden af og tilsætning af stoffer til brændstoffer, der anvendes til opvarmning eller drift af transportmidler og maskiner,
7) typegodkendelse af anlæg, maskiner, redskaber og transportmidler,
8) risikobetonede processer samt oplagring og transport af stoffer med farlige egenskaber som nævnt i § 2, stk. 2,
9) beskyttelse af ferskvandsressourcer, saltvandsressourcer, luft og jord samt om støjniveau,
10) forbud mod eller begrænsning af indførsel, udførsel, produktion, salg eller anvendelse af bestemte stoffer, produkter eller organismer, såfremt sådanne stoffer antages at kunne skade miljøet,
11) typegodkendelse af anlæg, indretninger eller apparater, herunder måleapparatur, der er beregnet til anvendelse i forureningsbekæmpende øjemed,
12) udbedring eller genopretning af skader på landskabsformer, plantedække m.v.,
13) dyrehold,
14) skadedyr,
15) emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke, herunder forbud mod eller pligt til anvendelse af bestemte emballagetyper samt pligt til etablering af returpantsystemer,
16) vurdering af større anlægs virkninger på miljøet (VVM)
17) indsamling og afgivelse af miljøoplysninger.".

2. I § 9, stk. 2 ændres "der er optaget i bilaget til forordningen" til "der er optaget på den i  § 16, stk. 2 nævnte liste".

3. § 16 affattes således:
"§ 16. Særligt forurenende virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i stk. 2 nævnte liste, må ikke anlægges eller påbegyndes, før godkendelse hertil er meddelt.
Stk. 2. Landsstyret udfærdiger en liste over særligt forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i stk. 1.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter nærmere regler om godkendelsesordningen.".

4. I §§ 17og 18 ændres "der er optaget i bilaget" til "der er optaget på den i § 16, stk. 2, nævnte liste".

5. I § 20 ændres "uanset om sådanne er optaget i bilaget eller ej" til "uanset om sådanne er optaget på den i § 16, stk. 2, nævnte liste eller ej".

6. Efter § 36 indsættes i kapitel 8:
"§ 36 a. Landsstyret kan udarbejde handlingsplaner for udvalgte sektorer med henblik på at begrænse den samlede forurening.
Stk. 2. Landsstyret kan pålægge kommunerne og udvalgte sektorer at udarbejde handlingsplaner for egne aktiviteter.
Stk. 3. Handlingsplanerne kan fastsætte mål for nedbringelse af anvendelsen, udledningen eller bortskaffelsen af nærmere bestemte produkter, stoffer eller materialer samt krav om de enkelte sektorers pligt til kortlægning af miljøpåvirkninger samt afgivelse af oplysninger herom.
Stk. 4. Mål samt indhold og omfang af de i stk. 2 nævnte handlingsplaner fastsættes efter forhandling med kommunerne og de relevante sektorer.".

 

§ 2

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. august 2004.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. maj 2004
Hans Enoksen

/

Jens Napãtôk'