Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 17
2. december 2004
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse

I henhold til § 17 og § 46, stk. 5 i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer, fastsættes:

 

§ 1. Ved indrejse forstås personlig indrejse til afgiftsområdet i forbindelse med ankomst fra udlandet, herunder Danmark og Færøerne.
Stk. 2. Ved indrejse kan rejsende afgiftsfrit medbringe eller indkøbe varer i følgende omfang:
1) 200 cigaretter eller 50 cigarer eller 100 cigarillos eller 250 g røgtobak,
2) 200 stk. cigaretpapir eller cigarethylstre,
3) 1 liter spiritus (over 22 alkoholvolumenprocent) eller 2 liter hedvin (15-22 alkoholvolumenprocent),
4) 2,25 liter bordvin (op til 15 alkoholvolumenprocent),
5) 2 liter øl,
6) 2 liter kulsyreholdige læskedrikke,
7) 50 g parfume og 0,25 liter toiletvand. Herudover kosmetik og andre toiletmidler til en samlet maksimal værdi af kr. 1.000,
8) 2 kg i alt af chokolade- og slikvarer,
9) 1 kg kaffe eller the, og
10) 5 kg i alt af kød, kødvarer eller fjerkræ.
Stk. 3. Afgiftsfrihed for tobaksvarer, spiritus, vin og øl omfatter kun personer, der er fyldt 18 år.

§ 2. Afgiftsfrit salg af varer til indrejsende skal ske i overensstemmelse med § 1 og kan alene ske fra forretninger i lufthavne, som har tilladelse fra Skattedirektoratet til et sådant salg.

§ 3. Transportpersonale, det vil sige personale på skibe og fly, der er indsat i international trafik, og som udfører arbejde med transportmidlets drift eller betjening om bord, kan, når indrejse sker efter mindre end 15 døgns ophold uden for Grønland, medføre:
1) 60 cigaretter eller 40 cigarer eller 50 cigarillos eller 250 g røgtobak,
2) 2 liter hedvin og 2,25 liter bordvin, men ingen spiritus,
3) 50 g parfume og 0,25 liter toiletvand, og
4) 500 g kaffe eller the.
Stk. 2. Ved indrejse efter ophold uden for Grønland i 15 døgn eller derover kan transportpersonale medføre varer efter reglerne i § 1.

§ 4. For udenlandske fiskefartøjer, der fisker i grønlandske farvande, og skibe, der under ophold i grønlandske farvande indrømmes afgiftsfrihed, udgør afgiftsfriheden for varer medbragt ombord pr. døgn pr. besætningsmedlem 1 liter bordvin, eller 0,5 liter hedvin, eller 0,25 liter spiritus eller 2 liter øl samt 40 gram tobaksvarer i maksimalt 28 dage.
Stk. 2. Besætningsmedlemmer, der har erhvervet varer afgiftsfrit i henhold til stk. 1, kan ved afmønstring for at tiltræde rejse ud af afgiftsområdet medbringe varer i det omfang, det følger af §§ 1 og 3.
Stk. 3. Afgiftsfriheden i henhold til stk. 1 gælder kun for varer, som skibet har indkøbt uden for afgiftsområdet.

§ 5. Turister ombord på udenlandske passagerskibe nyder afgiftsfrihed under skibets ophold i grønlandske farvande.
Stk. 2. Turister, der nyder afgiftsfrihed i henhold til stk. 1, må ikke ilandbringe andre afgiftspligtige varer end tobaks-, chokolade- og slikvarer til eget forbrug. Når hjemrejse tiltrædes via Grønland, kan turisterne medtage afgiftsfri varer i henhold til § 1.
Stk. 3. Afgiftsfriheden i henhold til stk. 1 gælder kun for varer, som skibet har indkøbt uden for afgiftsområdet.

§ 6. Personer uden fast bopæl eller ophold i afgiftsområdet kan til personligt brug under rejser afgiftsfrit indføre parfume, kosmetik og toiletmidler, der er afgiftspligtige efter § 1, nr. 18 i landstingslov nr. 19. af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, såfremt disse efter Skattedirektoratets skøn, under hensyn til deres mængde og beskaffenhed, står i rimeligt forhold til rejsetiden.

§ 7. Det er en forudsætning for afgiftsfrihed efter § 1 og §§ 3 - 6, at varerne eller rejseudstyret medbringes på personen eller i den personligt medbragte bagage, således at varerne eller rejseudstyret kan fremvises for Skattedirektoratet.

§ 8. Den, som ved forsæt eller grov uagtsomhed overtræder eller forsøger at overtræde bestemmelserne i § 1, stk. 2 - 3, § 2, § 3, stk. 1, § 4, stk. 2, § 5, stk. 2 og § 7, kan idømmes bøde.
Stk. 2. Ved overtrædelse eller forsøg på overtrædelse som nævnt i stk. 1 kan der, hvad enten bøde idømmes eller ej, ske konfiskation af varen, eller, såfremt varen ikke forefindes, et beløb, der svarer til dens værdi.

§ 9. Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. januar 2005.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 23, af 25. oktober 1996 om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. december 2004.
Josef Motzfeldt

/

Kaare Hagemann