Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 12
13. september 2004
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om eksport og import af vilde dyr og planter mv. omfattet af konventionen af 3. marts 1973 om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (Washingtonkonventionen/CITES)

I medfør af § 35, § 49, § 51, § 60, stk. 2 og §§ 61 - 62 i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse, fastsættes følgende:

 

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for dyre- og plantearter, samt dele og produkter heraf, opført på Washingtonkonventionens/CITES liste I, II eller III.
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for land- og søterritoriet i Grønland.

§ 2. Ved "reeksport" forstås i denne bekendtgørelse eksport af effekter der tidligere er importeret til Grønland.
Stk. 2. Ved "enhed" forstås i denne bekendtgørelse ethvert dyr eller plante, samt dele og produkter heraf, der er opført på Washingtonkonventionens/CITES liste I, II eller III.
Stk. 3. Ved "personlige effekter og bohave" forstås enheder, som tilhører en privatperson, og som udgør en del af eller er bestemt til at udgøre en del af vedkommendes normale ejendom og løsøre og som i forbindelse med import, eksport eller reeksport enten bæres eller haves på, er indeholdt i personlig bagage eller er en del af en bohaveflytning. Enheder der anvendes til at opnå kommerciel gevinst, opbevares med henblik på salg, transporteres med henblik på salg, udstilles med kommercielt formål, transporteres med henblik på bearbejdning eller anvendes til gaveformål, er ikke at betragte som personlige effekter eller bohave.

 

Importtilladelser

§ 3. Dyr og planter, samt dele og produkter heraf, der er opført på Washingtonkonventionens/CITES liste I, II og III, må ikke importeres tilGrønland uden forudgående tilladelse fra Direktoratet for Miljø og Natur.
Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til import skal indgives på en særlig blanket, der udleveres af Direktoratet for Miljø og Natur.
Stk. 3. Ansøgning om tilladelse til import skal vedlægges en fyldestgørende CITES-eksporttilladelse, CITES-eksportcertifikat, CITES reeksporttilladelse eller CITES reeksportcertifikat eller kopi heraf, udstedt af eksportlandet.
Stk. 4. Direktoratet for Miljø og Natur kan meddele afslag på ansøgning om tilladelse til import, såfremt importen er i strid med Washingtonkonventionens/CITES bestemmelser, eller såfremt det vurderes at efterfølgende salg og reeksport medfører uklarhed med Washingtonkonventionens/CITES bestemmelser.
Stk. 5. Ved toldkontrol skal de i stk. 1 og stk. 3 angivne tilladelser forevises.
Stk. 6. Med mindre andet er meddelt af Direktoratet for Miljø og Natur har kun originale tilladelser gyldighed.

§ 4. En CITES-importtilladelse har en gyldighedsperiode på 6 måneder.
Stk. 2. CITES-importtilladelser udstedt af en grønlandsk myndighed, der ikke anvendes inden gyldighedsperiodens udløb, skal returneres til Direktoratet for Miljø og Natur senest 10 dage efter gyldighedsperiodens udløb.

 

Eksporttilladelser og reeksporttilladelser

§ 5. Eksport og reeksport af dyr og planter, samt dele og produkter heraf, opført på Washingtonkonventionens/CITES liste I, er forbudt.
Stk. 2. Direktoratet for Miljø og Natur kan uanset forbudet i stk. 1 meddele en eksporttilladelse eller en reeksporttilladelse i følgende tilfælde:
1) Enheden der ønskes eksporteret eller reeksporteret, stammer fra, eller er et dyr, der er opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med konventionen.
2) Enheden der ønskes eksporteret eller reeksporteret, stammer fra, eller er en kunstigt opformeret plante.
3) Enheden er importeret til Grønland før den 24. oktober 1977.
4) Enheden har grønlandsk oprindelse, og oprindelsen er fra før 24. oktober 1977.
5) Enheden skal eksporteres eller reeksporteres til videnskabelige eller undervisningsmæssige formål eller i forbindelse med udstillinger.
6) Enheden der ønskes eksporteret eller reeksporteret, er del af en bohaveflytning og er erhvervet på lovlig vis.

§ 6. Dyr og planter, samt dele og produkter heraf, opført på Washingtonkonventionens/CITES liste II eller III, må kun eksporteres og reeksporteres, hvis eksportøren forudgående har indhentet en tilladelse fra Direktoratet for Miljø og Natur.

§ 7. Ansøgning om tilladelse til eksport skal indgives på en særlig blanket, der udleveres af Direktoratet for Miljø og Natur.
Stk. 2. Direktoratet for Miljø og Natur kan meddele afslag på en ansøgning om tilladelse til eksport, såfremt eksporten er i strid med Washingtonkonventionens/CITES bestemmelser.

§ 8. Direktoratet for Miljø og Natur kan udstede CITES-eksporttilladelser med tilbagevirkende kraft, såfremt det sandsynliggøres, at enheden er erhvervet lovligt, at eksportøren har handlet uforskyldt, og importlandets CITES-myndighed forudgående har meddelt, at man vil acceptere importen.

§ 9. En CITES-eksporttilladelse har en gyldighedsperiode på 6 måneder.
Stk. 2. CITES-eksporttilladelser og CITES-reeksporttilladelser udstedt af en grønlandsk myndighed, der ikke anvendes inden gyldighedsperiodens udløb, skal returneres til Direktoratet for Miljø og Natur, senest 10 dage efter gyldighedsperiodens udløb.

 

Særlige CITES-eksporttilladelser til turister

§ 10. Direktoratet for Miljø og Natur kan udstede særlige CITES-eksporttilladelser i forbindelse med turisters eksport af personlige effekter omfattet af Washingtonkonventionens/CITES liste II og III.
Stk. 2. Institutioner og erhvervsdrivende kan med tilladelse fra Direktoratet for Miljø og Natur autoriseres til at udfylde de i stk.1 angivne CITES-eksporttilladelser til turister i Grønland.
Stk. 3. Direktoratet for Miljø og Natur fastsætter nærmere vilkår for den i stk. 2 nævnte autorisation.
Stk. 4. Direktoratet for Miljø og Natur kan opkræve et gebyr for udstedelse af de særlige CITES-eksporttilladelser.

§ 11. Misligholdelse af fastsatte vilkår, jf. § 10, stk. 4, kan medføre fratagelse af autorisation til at efterudfylde CITES-eksporttilladelser til turister.

 

Bestemmelser vedrørende handel

§ 12. Handel med enheder af totalfredede dyrearter er i henhold til landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse ikke tilladt.
Stk. 2. Direktoratet for Miljø og Natur kan forbyde handel med ikke totalfredede dyrearter såfremt disse er omfattet af Washingtonkonventionens/CITES liste I.

§ 13. Salg eller opbevaring med henblik på salg af enheder, der er importeret ulovligt er ikke tilladt.

§ 14. Ved salg af enheder omfattet af Washingtonkonventionens/CITES liste I, II eller III skal det overfor kontrolmyndigheden, kunne dokumenteres at enheder, der er sat til salg eller opbevares med henblik på salg er anskaffet lovligt.

 

 

Personlige effekter og bohave

§ 15. Personlige effekter og bohave er ikke omfattet af reglerne i bekendtgørelsens § 3, stk. 1, § 5, stk. 1 og § 6, stk. 1.
Stk. 2. Såfremt enheder omfattet af Washingtonkonventionens/CITES liste II eller III er erhvervet uden for personens hjemland, gælder stk. 1 kun, såfremt enheden følges af en CITES-eksporttilladelse, en CITES-reeksporttilladelse eller et CITES-reeksportcertifikat fra det land, hvor enheden er erhvervet.
Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for enheder omfattet af Washingtonkonventionens/CITES liste I, såfremt enheden er erhvervet uden for personens hjemland.
Stk. 4. Stk. 1 gælder ikke for rå og ubearbejdede enheder, medmindre der er tale om bopælsflytning.
Stk. 5. I forbindelse med bopælsflytning gælder stk. 1 ikke for enheder omfattet af Washingtonkonventionens/CITES liste I.

 

Uddelegering af autorisation til at underskrive CITES-eksporttilladelser

§ 16. Direktoratet for Miljø og Natur kan autorisere personer, til at underskrive CITES- eksporttilladelser.
Stk. 2. Direktoratet for Miljø og Natur kan fastsætte nærmere vilkår i forbindelse med autorisation af personer, herunder om anvendelse af tilladelser og afrapportering.

§ 17. Misligholdelse af fastsatte vilkår jf. § 16, stk. 2 kan medføre fratagelse af autorisation.

 

Den videnskabelige myndighed

§ 18. Grønlands Naturinstitut fungerer som Grønlands videnskabelige myndighed i henhold til Washingtonkonventionen/CITES.
Stk. 2. Direktoratet for Miljø og Natur kan forelægge enhver ansøgning om CITES-tilladelse for den videnskabelige myndighed med henblik på udtalelse.
Stk. 3. For så vidt angår arter hvor der findes rådgivning i relation til internationale eller regionale aftaler, herunder IWC, NAMMCO, JCBN og Oslo konventionen, skal denne rådgivning være afspejlet i den videnskabelige myndigheds udtalelse.

§ 19. Såfremt den videnskabelige myndighed ikke besidder den nødvendige faglige ekspertise, kan Direktoratet for Miljø og Natur oversende spørgsmål af videnskabelig karakter til anden instans.

 

Kontrol

§ 20. Skattedirektoratet udfører kontrol med om bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes ved import og eksport. Direktoratet for Miljø og Natur kan medvirke ved denne kontrol.

 

Dispensation

§ 21. Direktoratet for Miljø og Natur kan, under hensyntagen til Washingtonkonventionens/CITES bestemmelser og andre landes nationale lovgivning på området, dispensere fra §§ 3 - 4, § 5, stk. 1, § 6, § 7, stk. 1 og § 9 i denne bekendtgørelse.

 

Sanktion

§ 22. Overtrædelse af § 3 stk. 1 og stk. 5, § 4, stk. 2, § 5, stk. 1, § 6, § 9, stk. 2, § 13 og overtrædelse af forbud meddelt i medfør af § 12, stk. 2 kan medføre bøde.
Stk. 2. Kriminallovens regler om konfiskation finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Udgifter i forbindelse med transport, returnering, opbevaring, pleje og pasning af enheder, der konfiskeres i henhold til denne bekendtgørelse, påhviler den grønlandske importør eller eksportør.

 

Øvrige bestemmelser

§ 23. Direktoratet for Miljø og Natur kan i henhold til Washingtonkonventionens/CITES bestemmelser bestemme, at der skal anvendes særlige blanketter i forbindelse med forsendelser af enheder til bestemte formål.
Stk. 2.
Institutioner, organisationer eller personer, der anvender blanketter i henhold til stk. 1, skal have tilladelse hertil fra Direktoratet for Miljø og Natur, som fastsætter nærmere vilkår for anvendelsen.

§ 24. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse erstatter ikke strengere bestemmelser vedrørende eksport af vilde dyre- og plantearter, eller dele og produkter heraf, fastsat i medfør af anden lovgivning.

§ 25. Ved transport i eller transit gennem Grønland, og ved transport i forbindelse med import til eller eksport fra Grønland af levende dyr og planter omfattet af bekendtgørelsens § 1, skal retningslinierne i de til enhver tid gældende retningslinier i Washingtonkonventionen/CITES om forsendelser være opfyldt.

§ 26. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. november 2004.
Stk. 2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 10. september 1981 om udførsel fra og indførsel til Grønland af udryddelsestruede vilde dyr og planter samt produkter og dele heraf, ophæves samtidigt.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. september 2004.
Jens Napãtôk

/

Marianne Jensen