Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 26
18. december 2003
Ophævet

Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge

Kapitel 1
Formål og opgaver

§ 1. Videnscenter om Børn og Unge er et dokumentationscenter, hvortil indsamles og systematiseres eksisterende viden om børn og unges vilkår i Grønland.

§ 2. Videnscenter om Børn og Unge har til opgave at indsamle oplysninger med udgangspunkt i barnet, f.eks. familiemæssige, sociale, sundheds-, skole- og boligmæssige forhold.
Stk. 2. Videnscenter om Børn og Unge skal endvidere:
1) Forestå indsamling af relevante data.
2) Indsamle allerede eksisterende undersøgelser, rapporter, forskningsresultater, evalueringsrapporter, statistik, forsøgsresultater, m.v.
3) Gøre denne viden tilgængelig for andre, som studerende, forskere, fagfolk, politikere og andre interesserede.
4) Ajourføre oplysninger om børn og unge med relevans for hele Grønland.
5) Tilknytte forskere, Ph.D. studerende og andre, til løsning af konkrete opgaver.
Stk. 3. Videnscenter om Børn og Unge aflægger hvert år en beretning om det forløbne års arbejde. Årsberetningen afgives til Landsstyret inden 1. april i det efterfølgende år.

 

Kapitel 2
Ledelse

§ 3. Videnscenter om Børn og Unge ledes af en bestyrelse.
Stk. 2. Bestyrelsen består af højest 7 personer, som udpeges af Landsstyret. Ilisimatusarfik, Det Grønlandske Landsbibliotek, herunder Groenlandica, Grønlands Statistik samt Kommunernes Landsforening indstiller hver 1 medlem af bestyrelsen. De landsstyremedlemmer, som har daginstitutioner og folkeskolen, sundhed og forebyggelse samt sociale anliggender under deres ansvarsområder, indstiller hver 1 medlem af bestyrelsen, dog i alt højest 3 medlemmer. Bestyrelsens formand udpeges af Landsstyret blandt de indstillede medlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsen udpeges for 3 år ad gangen og kan genudpeges for en yderligere periode på 3 år.
Stk. 4. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Stk. 5. Medarbejderne i Videnscenter om Børn og Unge deltager i bestyrelsens møder som tilforordnede.
Stk. 6. Sekretariatsfunktionen for bestyrelsen varetages af en medarbejder i Videnscenter om Børn og Unge.

§ 4. Bestyrelsen fastlægger retningslinier for Videnscenter om Børn og Unges virksomhed og for dets udvikling på længere sigt. Bestyrelsen fastsætter aktivitetsplaner og har ansvaret for, at de er i overensstemmelse med formålet, jf. § 1.

 

Kapitel 3
Drift

§ 5. Medarbejderne på Videnscenter om Børn og Unge varetager den daglige drift af Videnscenter om Børn og Unge efter de gældende regler og de af bestyrelsen fastsatte retningslinier.

§ 6. Direktoratet under det landsstyremedlem, som har sociale anliggender under sit ansvarsområde, varetager efter indstilling fra bestyrelsen ansættelse og afskedigelse af medarbejdere på Videnscenter om Børn og Unge.

§ 7. Direktoratet under det landsstyremedlem, som har sociale anliggender under sit ansvarsområde, varetager de departementale opgaver, der relaterer sig til Videnscenter om Børn og Unge.

 

Kapitel 4
Finansiering

§ 8. Videnscenter om Børn og Unges virksomhed finansieres ved bevilling på de årlige finanslove for Landskassen.
Stk. 2. Videnscenter om Børn og Unge kan derudover søge midler fra private organisationer eller offentlige myndigheder til dets virksomhed.
Stk. 3. Videnscenter om Børn og Unge kan inden for sit formål, jf. § 1, drive virksomhed, der medfører indtægter.

§ 9. Medlemmer af bestyrelsen, som ikke er ansat i Grønlands Hjemmestyre, modtager vederlag, dagpenge og godtgørelse for rejseudgifter efter reglerne i Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget, Landsstyret, m.v. Disse udgifter afholdes af bevillingen på finansloven til Videnscenter om Børn og Unge.

 

Kapitel 5
Ikrafttræden

§ 10. Denne lov træder i kraft den 1. januar 2004.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. december 2003.
Hans Enoksen

/

Asii Chemnitz Narup