Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 5
31. januar 2002
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om licens til fiskeri

I medfør af §§ 9, 10 og 11, § 13, stk. 2 og stk. 3, § 14, stk. 2, § 21, stk. 2, §§ 22 og 23, § 33, stk. 2 og § 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, senest ændret ved landstingslov nr. 15 af 12. november 2001 om ændring af landstingslov om fiskeri, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på erhvervsmæssigt fiskeri med grønlandsk registreret fartøj, jf. fiskerilovens § 6 og § 9, og med udenlandsk fartøj på Grønlands fiskeriterritorium, jf. fiskerilovens § 7.
Stk. 2. For licens udstedt efter denne bekendtgørelse er det ikke tilladt at fiske i området mellem kysten og en linie, der ligger 3 sømil uden for basislinierne for fiskeriterritoriet for fartøjer som ifølge deres målebrev er 75BRT/120 BT og derover. Jf. dog stk. 4, nr. 2 og 3.
Stk. 3. For fartøjerne med kaldesignalerne OZTZ, OULB, OVXD, OWES, OYKA, OVOJ, OWMZ og OZTJ udgør basislinien for fiskeriterritoriet østgrænsen for deres licenser udstedt til fiskeri i det kystnære kvoteområde.
Stk. 4 For licens udstedt efter denne bekendtgørelse er det tilladt at fiske i området mellem kysten og en linie, der ligger 3 sømil uden for basislinierne for fiskeriterritoriet for:
1) fartøjer som ifølge deres målebrev er 75BRT/120 BT og der under,
2) fartøjerne med kaldesignalerne OZJO, OUHK og OUUC og
3) fartøjer med licens til kammuslingefiskeri.

§ 2. Afgørende for, om et fartøj er over eller under en tonnagegrænse i denne bekendtgørelse, er den tonnagestørrelse, som fremgår af fartøjets målebrev uanset hvilke regler om målemetode, der har dannet grundlag for udfærdigelsen af måle-brevet.

 

Tidsbegrænset licens

§ 3. Tidsbegrænset licens udstedes for højst ét år af gangen.

§ 4. Tidsbegrænset licens, hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde, udstedes til og er en forudsætning for erhvervsmæssigt fiskeri:
1) efter hellefisk, helleflynder, krabber, lodde, rødfisk, skolæst, og torsk med fartøjer på 75 BRT/120 BT og derover,
2) efter kammuslinger uanset fartøjsstørrelse, og
3) med grønlandsk registreret fartøj i fiskeriterritorier, hvor andre lande eller internationale organisationer har kompetance til at regulere fiskeriet.

§ 5. Tidsbegrænset licens, hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde, udstedes til og er en forudsætning for erhvervsmæssigt fiskeri:
1) med grønlandsk fartøj i særlige tilfælde, hvor den biologiske rådgivning ikke giver anledning til at fastsætte en højst tilladt fangstmængde for det enkelte fartøj,
2) efter hellefisk og krabber, når den kvote som må fiskes er fælles for grønlandsk registrerede fartøjer.
3) med udenlandsk fartøj på Grønlands fiskeriterritorium, når den kvote, som må fiskes, er fælles for det pågældende hjemlands fartøjer, og
4) forsøgsfiskeri i Grønlands fiskeriterritorium uanset fartøjets nationalitet.

 

Tidsubegrænset licens

§ 6. Tidsubegrænset licens, hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde, udstedes til og er en forudsætning for erhvervsmæssigt fiskeri efter rejer.
Stk. 2. En sådan licens angiver de kvoteandele, som licensen er baseret på, idet en kvoteandel er en procentdel af den rejekvote, som landsstyret har fastsat for en flådekomponent i et kvoteområde.
Stk. 3. Ved en "flådekomponent" forstås i denne bekendtgørelse en nærmere afgrænset gruppe af fartøjer, jf. § 1 som er hjemmehørende i Grønland.
Stk. 4. I tilknytning til en sådan licens udstedes hvert år inden kvoteårets begyndelse en årskvotemeddelelse. Årskvotemeddelelsen angiver hvilken mængde i tons, kvoteandelen udgør dette år.
Stk. 5. På kvoten ved Vestgrønland som afsættes til det kystnære flådekomponent licensieres rejetrawlere, som er mindre end 75 BRT/120 BT ifølge fartøjets målebrev samt følgende fartøjer med kaldesignalet:
1) OZJO, OUHK og OUUC og
2) OZTZ, OULB, OVXD, OWES, OYKA, OVOJ, OWMZ og OZTJ.
Stk. 6. Rejetrawlere på 75 BRT/120 BT og derover - bortset fra de i stk. 5 nr. 1 nævnte, licensieres på rejekvoten ved Vestgrønland, som afsættes til det havgående flådekomponent, samt til rejefiskeri i Østgrønland.

§ 7. Et rederi, der har opfisket sin årskvote, kan efter ansøgning, opnå tilladelse til at fortsætte fiskeriet efter den 15. november mod at de mængder, som opfiskes udover årskvotens mængder fratrækkes rederiets årskvote for det efterfølgende år.
Stk. 2 . Et rederi, som ikke har opfisket en del af sin årskvote, kan efter ansøgning , opnå tilladelse til at få forøget sin årskvote for det efterfølgende år med en mængde svarende til den ikke opfiskede mængde fra det foregående år. Dog således at den overførte kvote skal være opfisket senest 30. april.
Stk. 3. Ansøgning efter stk. 1 og 2 skal indgives til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Bygder og være direktoratet i hænde senest 2 uger før fiskeriet fortsættes jf. stk. 1 eller kvoteoverførsel jf. stk. 2 ønskes foretaget.
Stk. 4. Ansøgning skal indeholde angivelse af den mængde, der ønskes opfisket eller overført til det følgende år.

 

Generelle bestemmelser

§ 8. Licens og - når der er tale om tidsubegrænset licens, jf. § 6, stk. 1 årskvotemeddelse eller en kopi heraf skal opbevares ombord under fiskeriet.

§ 9. Licensen udstedes til én bestemt ejer og skal angive de fartøjer, som fiskeriet må drives med. I forbindelse med tidsubegrænset licens, jf. § 6, stk. 1, angives fartøjerne dog i den tilknyttede årskvotemeddelelse.
Stk. 2. Ændringer i forudsætninger hvorpå licensen er udstedt, herunder ændringer i ejerkredsen jf. fiskerilovens § 6, skal forelægges landsstyret til godkendelse.

§ 10. Der må kun anvendes fartøjer, som er godkendt af landsstyret.
Stk. 2. Landsstyret kan kun godkende fartøjer:
1) hvis ejerforhold er i overensstemmelse med erhvervsfiskerilovens bestemmelser, og
2) hvis fiskerikapacitet efter landsstyrets vurdering er tilpasset de givne fiskerimuligheder.
Stk. 3. Ansøgning om godkendelse indgives skriftligt til landsstyret.

§ 11. Enhver der har opnået licens til erhvervsmæssigt fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium, jf. § 4, stk. 1, nr. 3 forpligter sig til at overholde internationale aftaler og konventioner, som er gældende for Grønland på fiskepladsen.
Stk. 2. Ingen, der erhvervsmæssigt fisker i et konventionsområde, jf. stk. 1, kan modsætte sig kontrol eller andre foranstaltninger, der udøves i overensstemmelse med den internationale aftale eller konvention.

 

Foranstaltninger

§ 12. Overtrædelse af § 1, stk. 2-4, §§ 4 og 5, § 6, stk. 1-3, §§ 7 og 8, § 9, stk. 1, § 10, stk. 1 og 2 samt tilsidesættelse af vilkår for licens medfører bøde.
Stk. 2. Erhvervsmæssigt fiskeri i strid med § 11 medfører bøde, uanset om den internationale aftale eller konvention indeholder nogen sanktionsbestemmelse.
Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller et partrederi kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.
Stk. 4. Kriminallovens regler om konfiskation finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 5. Overtrædelse af fiskerireglerne ved Grønland eller betingelser i licensen kan medføre begrænsninger i retten til at udnytte den, samt under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde inddragelse af retten. Beslutning herom træffes af landsstyret, og kan inden 15 dage fra kundgørelsen indbringes for Grønlands Landsret jf. fiskerilovens § 21, stk. 4.
Stk. 6. Sager om foranstaltninger behandles i øvrigt efter bestemmelserne i fiskeriloven.

 

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2002.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 22. august 1996 om licens til fiskeri.Grønlands Hjemmestyre, den 31. januar 2002
Hans Enoksen

/

Gedion Jeremiassen