Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 3
31. maj 2001
Ophævet

Landstingslov om ændring af landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke (Betingelser for alkoholbevilling)

§ 1.

I landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 6:
" Stk. 6. Ved "salg" forstås i denne lov detailsalg."

2. I § 2, stk. 2, udgår: "efter § 2".

3. § 4 stk. 3, affattes således:
" Stk. 3. Alkoholbevilling til udskænkning kan uden tilladelse fra Landsstyret kun meddeles selskaber m.v., når alle øvrige betingelser er opfyldt og selskabernes vedtægter indeholder bestemmelser om, at aktier, anpartsbeviser m.v. ikke kan udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller forhandler stærke eller svage drikke, at alle aktier, anpartsbeviser mv. skal lyde på og noteres på navn, og at der til overdragelse kræves samtykke fra bestyrelsen."

4. § 4, stk. 9, affattes således:
" Stk. 9. Indehavere af alkoholbevilling til udskænkning og bestyrere i virksomheder med alkoholbevilling til udskænkning må ikke uden tilladelse fra Landsstyret modtage lån, herunder lån af inventar, indskud eller usædvanlig kredit fra nogen, der fremstiller eller forhandler stærke eller svage drikke. Uden tilladelse fra Landsstyret må de pågældende heller ikke påtage sig forpligtelser, for hvis opfyldelse, der stilles sikkerhed af nogen, som fremstiller eller forhandler stærke eller svage drikke."

5. § 4, stk. 12, affattes således:
" Stk. 12. Alkoholbevilling til udskænkning kan ikke uden tilladelse fra Landsstyret meddeles personer eller selskaber m.v. , som fremstiller eller forhandler stærke eller svage drikke, eller selskaber m.v. i hvilke noget medlem af direktionen eller bestyrelsen fremstiller eller forhandler stærke eller svage drikke. "

6. I § 11, stk. 1, udgår: ",jf. dog stk. 3."

7. I § 12, stk. 1, udgår: "jf. dog stk. 3."

8. I § 27, stk. 1, 1. pkt. ændres "§ 3, stk. 1, 2. pkt." til: "§ 3, stk. 2, 2. pkt.".

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. juni 2001.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. maj 2001
Jonathan Motzfeldt

/

Simon Olsen