Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 11
12. november 2001
Gældende

Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation

I medfør af lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes følgende:

 

Den centrale ledelse

 

§ 1. Landsstyret leder og tilrettelægger administrationen af det grønlandske socialvæsen og fører tilsyn med kommunernes forvaltning af det sociale regelsæt.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter nærmere bestemmelser om omfanget og udførelsen af tilsyn.

 

§ 2. Landsstyret forestår og samordner planlægningen vedrørende udbygning af den sociale anlægsvirksomhed i Grønland og indhenter i den forbindelse forslag fra de enkelte kommuner.
Stk. 2. Udbygningsplaner dækker en periode på mindst fire år. De revideres mindst én gang om året.

 

§ 3. Landsstyret kan afkræve kommunalbestyrelsen oplysninger, som er nødvendige for at varetage de opgaver, der er pålagt efter §§ 1 og 2.

 

§ 4. Landsstyret fastsætter regler for den sociale anlægsvirksomhed.

 

§ 5. Landsstyret afholder kurser for de medlemmer af kommunalbestyrelsen, hvis hverv omfatter det sociale område, senest et år efter hvert kommunalbestyrelsesvalg.

 

Den lokale administration

 

§ 6. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelser om alle forhold vedrørende kommunens sociale virksomhed, som ikke ved anden lovgivning er henlagt til andre myndigheder.
Stk. 2. I områder uden for kommunal inddeling varetager Landsstyret de opgaver, som i en kommune varetages af kommunalbestyrelsen.

 

§ 7. Kommunalbestyrelsen udarbejder forslag til en plan for udbygning af kommunens sociale anlægsvirksomhed og sender den til Landsstyret. Landsstyret skal derefter
1) foretage den nødvendige koordinering og prioritering af kommunernes forslag,
2) påse at kommunernes pligt til at tilvejebringe social service er opfyldt, og
3) påse at de samfundsmæssige hensyn til forbrug af ressourcer i fornødent omfang er tilgodeset.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler for fremgangsmåden ved udarbejdelse af forslag til udbygningsplanerne, om omfanget af planerne og om tidsfristen herfor.

 

Anke

 

§ 8. Den der er part i en sag, hvor kommunalbestyrelsen i medfør af det sociale regelsæt har truffet en afgørelse, kan indbringe afgørelsen for Det Sociale Ankenævn. Klagen skal indgives til Det Sociale Ankenævn inden for fire uger efter modtagelsen af afgørelsen.
Stk. 2. Den der er part i en sag, hvor Landsstyret i medfør af det sociale regelsæt har truffet en afgørelse, kan indbringe afgørelsen for Det Sociale Ankenævn. Det gælder dog ikke, hvor der i lovgivningen er fastsat særlig bestemmelse om, at afgørelsen ikke kan påklages. Klagen skal indgives til Det Sociale Ankenævn inden for fire uger efter modtagelsen af afgørelsen.
Stk 3. Sager om anbringelse uden for hjemmet af børn og unge under 18 år uden samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden, kan indbringes for Grønlands Landsret inden for en frist af fire uger fra Det Sociale Ankenævns afgørelse.
Stk. 4. Det Sociale Ankenævn og Landsdommeren kan se bort fra, at tidsfristen ikke er overholdt, såfremt overskridelsen skyldes grunde, der ikke kan tilregnes den pågældende.

 

Det Sociale Ankenævn

 

§ 9. Det Sociale Ankenævn består af en formand og fire øvrige medlemmer. Landsstyret udnævner formanden og dennes suppleant samt de fire medlemmer og deres suppleanter for en to-årig periode. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen eller på anden vis have indgående kendskab til socialretlige forhold i Grønland. To medlemmer skal have socialretlig indsigt, og to medlemmer skal have socialpolitisk indsigt. Landsstyret kan ikke udnævne personer, som deltager i sagsbehandling eller afgørelse af sociale sager.
Stk. 2. Det Sociale Ankenævn kan i konkrete tilfælde indkalde sagkyndige personer, som repræsenterer en særlig viden om den sag, der er til behandling. Sådanne personer har ikke stemmeret i Det Sociale Ankenævn.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter en forretningsorden for Det Sociale Ankenævn.
Stk. 4. Landsstyret stiller sekretariatsbistand til rådighed for Det Sociale Ankenævn.

 

§ 10. Det Sociale Ankenævn er beslutningsdygtigt, når mindst tre medlemmer er til stede. Det Sociale Ankenævn træffer afgørelse ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 2. Afgørelser truffet af Det Sociale Ankenævn afsiges i en skriftlig, begrundet kendelse. Efter hvert møde offentliggør formanden de principielle kendelser.
Stk. 3 . Formanden kan afgøre en sag uden forelæggelse i et møde, hvis der er tilvejebragt et forsvarligt grundlag, og der ikke er tvivl om afgørelsen. Formanden orienterer efterfølgende de øvrige medlemmer af Det Sociale Ankenævn.
Stk. 4. Sager, som skønnes egnet til skriftlig behandling, udsendes til medlemmerne med indstilling til afgørelse. Disse sager drøftes på et møde, hvis et medlem anmoder herom.
Stk. 5. Det Sociale Ankenævn udarbejder hvert år en beretning om sin virksomhed.

 

§ 11. Formanden for Det Sociale Ankenævn kan helt eller delvist overlade sine formandsbeføjelser i henhold til § 10, stk.3, til sekretariatet for Det Sociale Ankenævn.

 

Finansiering

 

§ 12. De sociale foranstaltninger finansieres af kommunerne og Landskassen.
Stk. 2. På finansloven fastsættes regler om tilskud og refusioner til sociale ydelser på de områder, hvor finansieringen ikke direkte fremgår af særlovgivningen.

 

§ 13. Udgifterne til Det Sociale Ankenævn afholdes af Landskassen.

 

Sanktionsbestemmelse

 

§ 14. Enhver, der deltager i administrationen af sociale sager, er ansvarlig efter kriminallovens regler om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv, selv om hvervet hviler på offentligt valg.

 

Ikrafttræden

 

§ 15. Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2002. Samtidig hermed ophæves Landstingsforordning nr. 9 af 30. oktober 1998 om socialvæsenets styrelse og organisation. Administrative forskrifter udstedt i medfør heraf forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af forskrifter udstedt i henhold til denne forordning.
Stk. 2. Det Sociale Ankenævn, der er nedsat i medfør af Landstingsforordning nr. 9 af 30. oktober 1998 om socialvæsenets styrelse og organisation, bliver siddende, indtil Landsstyret har udnævnt nye medlemmer til Det Sociale Ankenævn i henhold til denne forordning.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. november 2001.
Jonathan Motzfeldt

/

Ole Dorph