Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 4
31. maj 2001
Gældende

Landstingsforordning om revalidering

I medfør af lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes følgende regler om revalidering:

 

Formål

 

§ 1. Formålet med revalidering er at bidrage til, at en person i den erhvervsaktive alder med begrænsninger i erhvervsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.

 

Personkreds

 

§ 2. Hjælp til revalidering ydes til personer, der ikke umiddelbart kan tilpasses eller gentilpasses arbejdsmarkedet på grund af helbredsforhold, sociale årsager, herunder langvarig arbejdsløshed, socialt belastende personlige eller familiære forhold. En person, der ydes hjælp til revalidering, kaldes en revalidend.
Stk. 2. En ansøger om revalidering skal medvirke til afklaring af sociale, personlige, familiære og helbredsmæssige forhold og afgive de oplysninger, der er nødvendige for vurdering af ansøgningen.

 

§ 3. Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en person opfylder betingelserne for at være berettiget til revalidering.

 

Revalidering

 

§ 4. Det erhvervsmæssige sigte for ansøgeren om revalidering skal afklares gennem aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte. Denne afklaring skal tilrettelægges, så revalideringstiltag i henhold til §§ 5 - 7 kan igangsættes hurtigst muligt.
Stk. 2. Under afklaring efter stk. 1 er ansøgeren berettiget til hidtidigt forsørgelsesgrundlag i form af hjælp i henhold til landstingsforordning om offentlig hjælp eller førtidspension.

 

§ 5. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter, der kan bidrage til at revalidenden fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

 

§ 6. En revalidering kan bestå i en eller flere af følgende aktiviteter:
1) Arbejdsprøvning i offentlige eller private virksomheder.
2) Erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, herunder sådanne aktiviteter, der foregår i
offentlige eller private virksomheder.
3) Virksomhedsrevalidering i form af et oplærings- eller optræningsprogram i offentlige eller
private virksomheder.
4) Uddannelse.

 

Virksomhedsrevalidering

 

§ 7. Revalidender kan få tilbud om at blive optrænet eller uddannet hos private eller offentlige arbejdsgivere med løn, hvis der foreligger særlige forhold, som begrunder virksomhedsrevalidering med løntilskud. Det er en betingelse, at revalidenden tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet, eller har pligt til at forsørge ægtefælle eller børn.

 

§ 8. Arbejdsgiveren betaler til revalidenden den overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde eller den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde. I lærlingeforhold betales sædvanlig lærlingeløn.

 

§ 9. Kommunen giver arbejdsgiveren tilskud til lønnen i henhold til § 8.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om virksomhedsrevalidering og løntilskud.

 

Revalideringsperioden

 

§ 10. Kommunen skal tilrettelægge en revalidering, således at den kan gennemføres på så kort tid som muligt. Revalideringsperioden kan som udgangpunkt ikke overstige 5 år.
Stk. 2. Kommunen kan forlænge den periode, som revalidenden kan få revalideringsydelse i,
1) hvis revalidenden ikke kan gennemføre revalideringen inden for 5 års perioden på grund af
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller andre helt specielle forhold, eller
2) hvis sygdom, pasning af syge børn eller børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
barsel eller særlige sociale forhold midlertidigt forsinker revalidenden i at gennemføre revalideringen inden for 5 års perioden.

 

Revalideringsplan

 

§ 11. Kommunen udarbejder i samarbejde med revalidenden en revalideringsplan, der er tilpasset den enkeltes forudsætninger og behov og tager hensyn til revalidendens ønsker til fremtidig beskæftigelse.
Stk. 2. Revaliderigsplanen skal angive mål, tidsrammer og indhold og skal være realistisk med hensyn til revalidendens forudsætninger, evner og interesser samt muligheder for optagelse på en uddannelse og for endelig erhvervsmæssig placering.
Stk. 3. Ved virksomhedsrevalidering skal planen tillige angive, hvordan virksomheden skal deltage i revalideringsforløbet, samt kommunens bistand til virksomheden.

 

§ 12. Landsstyret fastsætter regler om revalideringsplaner, herunder betingelser for gennemførelse og ændringer af revalideringsplaner.

 

Revalideringsydelse

 

§ 13. Kommunen giver revalidenden revalideringsydelse, når der er iværksat en revalidering i overensstemmelse med en fastlagt revalideringsplan. Revalideringsydelsen ydes under forudsætning af, at revalidenden aktivt følger revalideringsplanen.
Stk. 2. Særlig støtte i forbindelse med revalidering kan ydes i form af tilskud til nødvendige engangsudgifter.
Stk. 3. En revalidend har ret til revalideringsydelse uden hensyn til ægtefælles indtægts- og formueforhold.

 

§ 14. Landsstyret fastsætter regler om revalideringsydelsens størrelse og regulering samt betingelserne for modtagelse og bortfald af revalideringsydelse.

 

Fleksjob

 

§ 15. Når mulighederne for revalidering til beskæftigelse på normale vilkår er udtømte, skal kommunen sørge for, at personer, der ikke modtager førtidspension efter landstingsforordning herom, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, får mulighed for at blive ansat i et fleksjob.

 

§ 16. Arbejdsgiveren betaler lønnen, der svarer til arbejdsindsatsen til den ansatte i fleksjob. Kommunen yder tilskud til lønnen direkte til arbejdsgiveren.
Stk.2. Tilskuddet kan ikke overstige 50% af den overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde eller af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde.

 

§ 17. Landsstyret fastsætter regler om ansættelse i et fleksjob og løntilskud.

 

Administration

 

§ 18. Kommunen har ansvaret for administrationen af ordningen.
Stk. 2. Kommunen skal i forbindelse med administrationen give Landsstyret statistiske oplysninger om revalidering i henhold til denne forordning.

 

Finansiering

 

§ 19. Fordelingen mellem Landskassen og kommunerne af udgifter til revalideringsydelse i henhold til § 13 og til løntilskud i henhold til §§ 9 og 16 i denne forordning fastsættes på finansloven.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler for refusion, regnskabsaflæggelse, revision og kontrol.

 

Klageadgang

 

§ 20. Kommunens afgørelser i henhold til §§ 3, 10 og 15 samt § 13, stk. 2 kan ankes til Det sociale Ankenævn efter bestemmelserne i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.
Stk. 2. Kommunens afgørelser i henhold til øvrige bestemmelser i denne forordning kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Ikrafttrædelse

 

§ 21. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 2002.




Grønlands Hjemmestyre, den 31. maj 2001.




Jonathan Motzfeldt

/

Jørgen Wæver Johansen