Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 40
13. december 2001
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om løntilskud til virksomhedsrevalidering, revalideringsplan, revalideringsydelse og fleksjob

I medfør af § 9, stk. 2, § 12, § 14 og § 17 i Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering fastsættes:

 

Løntilskud til virksomhedsrevalidering

§ 1. Ved optræning og oplæring af en revalidend på en virksomhed betaler virksomheden en lønandel, der svarer til revalidendens arbejdsindsats i forhold til antal timer, revalidenden er beskæftiget på virksomheden.
Stk. 2. Kommunen refunderer mellem 20% og 80% af lønudgiften til virksomheden. Refusionssatsen afhænger af revalidendens arbejdsevne og fastsættes for mindst 4 uger ad gangen. Forud for virksomhedsrevalideringen skal der være indgået en nærmere aftale mellem kommunen og virksomheden.
Stk. 3. Revalidendens arbejdsevne vurderes i forhold til den arbejdsindsats, som en person, der er ansat på almindelige ansættelsesvilkår i et tilsvarende job, yder.

 

Revalideringsplan

§ 2. Til brug for udarbejdelse af revalideringsplan skal der foreligge oplysninger om ansøgerens helbredsmæssige forhold, uddannelse, hidtidige erhverv og sociale forhold.
Stk. 2. Kommunen kan forelægge revalideringsplanen for det tværfaglige samarbejdsudvalg.

§ 3. En revalideringsplan skal indeholde tilbud om
1) hjælp til uddannelse eller videreuddannelse, eller
2) omskoling til andet arbejde, eller
3) optræning, som kan afhjælpe følgerne af eventuelle handicap eller følgerne efter ulykker.
Stk. 2. Revalideringsplanen skal angive formålet med revalideringen.
Stk. 3. Kommunen skal revidere revalideringsplanen, når individuelle eller generelle betingelser for at gennemføre den ændrer sig.

§ 4. Revalidenden skal aktivt medvirke til gennemførelsen af revalideringsplanen, selv om denne, eller dele deraf, skal foregå uden for hjemstedet, medmindre det er åbenbart urimeligt af hensyn til personlige eller familiemæssige forhold.
Stk. 2. Ved hjemsted i stk. 1 forstås det lokalområde, hvor revalidenden bor ved udarbejdelsen af revalideringsplanen eller der, hvor revalidenden i øvrigt vælger at bosætte sig.

 

Revalideringsydelse

§ 5. Kommunen udbetaler revalideringsydelse fra det tidspunkt, hvor revalidenden følger revalideringsplanen og udbetales mens revalidenden aktivt følger revalideringsplanen.
Stk. 2.Revalidenden anses for aktivt at følge revalideringsplanen ved kortvarige afbrydelser i revalideringsforløbet, der ikke har betydning for revalidendens mulighed for at gennemføre revalideringsplanen med hensyn til mål og indhold.
Stk. 3. Kommunen standser udbetalingen af revalideringsydelse, når revalideringen er afsluttet eller på et tidligere tidspunkt, hvis revalideringen bliver opgivet.

§ 6. Revalideringsydelse udbetales med en fast takst pr. time, der udgør 70 % af mindstelønnen for en ikke-faglært arbejder efter overenskomsten mellem S.I.K. og Landsstyret, jf. dog § 7.
Stk. 2. Hjælpen beregnes på grundlag af det antal timer, som revalidenden aktivt er medvirkende i revalideringen, dog højst for 40 timer om ugen. Revalideringsydelsen udbetales bagud hver 14. dag.
Stk. 3. Taksten for timebetaling efter stk. 1 fastsættes hvert år pr. 1. april og 1. oktober. Landsstyret offentliggør taksterne så tidligt som muligt efter ændringer i overenskomsten mellem Landsstyret og S.I.K.

§ 7. Kommunen nedsætter revalideringsydelsen efter § 6 med
1) arbejdsindtægter fra erhvervsarbejde eller selvstændig beskæftigelse, der overstiger kr. 28.000,00 pr. år, eller
2) løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger, herunder løbende udbetalinger af erhvervsevnetabserstatning efter Anordning om ikrafttræden af lov om forsikring mod følger af arbejdsskade i Grønland.
Stk. 2. Indtægter, nævnt i stk. 1, nr. 2, medfører dog kun fradrag i det omfang, de sammenlagt med revalideringsydelsen overstiger revalidendens indtægter fra erhvervsarbejde og selvstændig beskæftigelse før revalideringen.
Stk. 3. Der sker ikke nedsættelse i revalideringsydelse på grund af andre indtægter.

§ 8. Som nødvendige engangsudgifter, som kommunen kan afholde udgifter til efter forordningens § 13, stk. 2, anses bl.a. kursusafgift, bøger, særlig indretning af arbejdsplads.

 

Fleksjob

§ 9. Når kommunen har givet tilbud om fleksjob, fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, efter gældende overenskomst på ansættelsesområdet. På områder, der ikke er overenskomstdækket, tages der udgangspunkt i overenskomsten på sammenlignelige områder.
Stk. 2. Kommunen har pligt til at give tilbud om fleksjob på fuld tid, medmindre den ansatte foretrækker deltidsansættelse.

 

Ikrafttræden

§ 10. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2002.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. december 2001
Ole Dorph

/

Martha S. Abelsen