Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 26
22. juni 2001
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om udviklingsfremme inden for landbrugssektoren

I medfør af § 11 i landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter regulering af tilskud til udviklingsfremme inden for landbrugssektoren.

 

Tilskud til innovation

§ 2.Direktoratet for Erhverv kan yde tilskud til;
1) udviklings- og forædlingsprojekter i relation til landbrug,
2) forædling af landbrugsprodukter med henblik på erhvervsmæssig udnyttelse,
3) markedsføringsomkostninger ved introduktion af et nyt landbrugsprodukt eller ved introduktion af et kendt landbrugsprodukt på et nyt marked, eller i forbindelse med generelle markedsføringstiltag omkring landbrugsprodukter produceret i Grønland,
4) undersøgelser, der tager sigte på at afdække nye muligheder på landbrugsområdet, herunder tilvejebringelse af den fornødne viden omkring eventuel kommende produktioner og forvaltningen deraf,
5) undersøgelser omkring den eksisterende landbrugsproduktion samt monitorering og dokumentation, der skal medvirke til at sikre en miljømæssig og økonomisk forsvarlig udnyttelse af ressourcegrundlaget, og
6) undersøgelser, der tager sigte på at skabe værdiforøgelse og effektivisering af produktionen samt initiativer til at forbedre forvaltningen deraf.

§ 3. Ansøgere, hvis projekt er berettiget til tilskud, jf. § 2 kan makimalt opnå 50 % i tilskud af de dokumenterede og afholdte omkostninger, som er forbundet med det pågældende projekt, jf. dog § 9.
Stk. 2. Ved omkostninger forstås i denne bekendtgørelse udgifter til direkte løn, konsulentbistand, nødvendige rejseomkostninger, materialer, særligt udstyr og afprøvning af det konkrete projekt. Derimod kan der ikke indregnes omkostninger til anlægsinvestering, andel i afskrivninger, lokaleudgifter samt generelle drifts- og serviceudgifter. Der kan heller ikke indregnes omkostninger til aktiviteter, der ligger før bevillingsdatoen.
Stk. 3. Tilskud gives for op til et år ad gangen. Genansøgning kan finde sted.

 

Vilkår for at opnå tilskud

§ 4. Ansøgninger om tilskud efter § 2 fremsendes til Direktoratet for Erhverv.
Stk. 2. Direktoratet for Erhverv kan udarbejde et særligt ansøgningsskema til belysning af projektet, som skal udfyldes af ansøgeren.
Stk. 3. Tilskud gives kun i forbindelse med ansøgninger, der indeholder et konkret projekt. Ansøger skal fagligt redegøre for, hvor langt projektet er fremskredent og hvad der er projektets endelige mål samt for det arbejde der ventes gennemført for at nå dette mål.

§ 5. Ansøgeren skal sandsynliggøre den fornødne faglige baggrund for at kunne gennemføre projektet. For at opfylde dette krav kan ansøgeren indgå aftaler med andre virksomheder eller med institutioner om gennemførsel af udviklingsarbejdet eller dele deraf.
Stk.2. Ansøgninger om tilskud til projekter i henhold til § 2, stk 1, nr. 1-3 skal kunne sandsynliggøre at projektet er kommercielt bæredygtigt. For at kunne opfylde dette krav kan ansøgeren indgå aftaler med andre virksomheder eller med institutioner om medvirken til finansieringen.

 

Afrapportering

§ 6. Projektet skal gennemføres på de vilkår og inden for de tidsfrister, som fastsættes i en konkret tilskudsaftale mellem ansøgeren og Direktoratet for Erhverv.

§ 7. Senest tre måneder efter det aftalte sluttidspunkt skal et projektregnskab og en faglig rapport for projektet fremsendes til Direktoratet for Erhverv, som dog er berettiget til at fastsætte en kortere tidsfrist. Direktoratet for Erhverv kan kræve den faglige rapport besvaret i form af udfyldelse af et spørgeskema. Manglende tilbagemelding kan medføre krav om tilbagebetaling af allerede udbetalte støtte.
Stk. 2. Der skal ske en tilbagemelding til Direktoratet for Erhverv, hvis der sker væsentlige ændringer i forhold til den oprindelige udviklingsplan, herunder hvis projektet ikke længere vurderes gennemførligt. Manglende tilbagemelding kan medføre bortfald af tilskudsbeløb, som ikke er udbetalt.

 

Ophør af bevilget støtte

§ 8. Udbetaling af bevilget tilskud kan ud over det i § 7omtalte tilfælde standses, såfremt;
1) Direktoratet for Erhverv ikke længere vurderer projektet gennemførligt,
2) tilskudsmodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger,
3) tilskudsmodtageren har fortiet oplysninger af betydning for tildeling af tilskud eller
4) tilskudsmodtageren ikke overholder de aftalte tidsfrister, jf. § 6.

 

Dispensation

§ 9. Direktoratet for Erhverv kan, hvor dette skønnes nødvendigt for projektets gennemførelse, efter en konkret vurdering fravige den i § 3, stk. 1, angivne procentsats.

 

Ikrafttrædelse

§ 10. Denne bekendtgørelse træder i kraft 10. juli 2001.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. juni 2001
Simon Olsen

/

Amalie Jessen

Relationer
Hjemmelslov