Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 25
22. juni 2001
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om fåre- og hestehold

I medfør af § 5, § 12, § 13, stk. 2, § 14, stk. 6 og § 15, stk. 2 i landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på fastsættelse af foder- og fodringsmængder samt om indretning af stalde til får og heste.

 

Definitioner

§ 2. I bekendtgørelsen anvendes følgende definitioner:
1) Ved FE forstås den Skandinaviske foderenhed, som er en veldefineret, anerkendt måleenhed for energimængden i fodermidler.
2) Ved grovfoder forstås strukturrige fodermidler med lang tyggetid (mere end 10 minutter pr. FE), og mindre end 1 FE pr. kg. tørstof.
3) Ved kraftfoder forstås strukturfattige fodermidler med kort tyggetid (højst10 minutter pr. FE), og minimum 1 FE pr. kg. tørstof.
4) Ved middellæmmedato forstås 144 dage efter den dato, hvor væddere sættes til fårene.
5) Ved nyspiret vækst forstås spirende planter i fjeldvegetationen på syd-sydvest vendte skråninger.
6) Ved landbruger forstås en person, der opfylder kravene nævnt i § 3 i landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug

 

Krav til foderbeholdninger samt fodring af får og heste

§ 3. Enhver landbruger, der holder får, skal
1) senest den 1. november hvert år være i besiddelse af en fodermængde på mindst 125 FE til hvert får, hvoraf mindst 35 FE til hvert får skal udgøres af grovfoder,
2) pr. 1. april i det følgende år være i besiddelse af en fodermængde på mindst 36 FE til hvert får, hvoraf mindst 12 FE til hvert får skal udgøres af grovfoder,
3) som minimum tildele hvert får 0, 5 FE pr. dag i perioden fra 1. november frem til og med 6 uger før middellæmmedatoen,
4) som minimum tildele hvert får 0,8 FE pr. dag i perioden fra 6 uger før middel-læmmedatoen frem til læmningstidspunktet. Grovfoderandelen skal i denne periode udgøre minimum 0,27 FE pr. dag pr. får, og
5) som minimum tildele hvert får 1,35 FE pr. dag fra læmningstidspunktet og frem til det tidspunkt, hvor der er nyspiret vækst, dog minimum frem til den 1. maj. Grovfoderandelen skal i denne periode udgøre minimum 0,27 FE pr. dag pr. får.
Stk. 2. Såfremt en landbruger har fået tildelt en vintergræsningskoncession i medfør af Hjemmestyrets bekendtgørelse om forvaltning af græsningsområder og husdyr, nedsættes minimumsfodringskravet i stk. 1, nr. 3 dog til 0,4 FE pr. dag pr. får, de dage hvor vintergræsnings-koncessionen udnyttes.

§ 4. Enhver landbruger, der holder heste, skal
1) senest den 1. november hvert år, være i besiddelse af en fodermængde på minimum 500 FE pr. hest, hvoraf andelen af grovfoder minimum skal udgøre 300 FE, og
2) som minimum tildele hver hest 3,0 FE pr. dag.

§ 5. Såvel får som heste skal altid have adgang til vand i rigelig mængde.

 

Krav til indretning af stalde

§ 6. Enhver landbruger, der holder får skal have en stald, hvori der til hvert får skal være afsat mindst 0,75 m2 plads samt 40 cm foderplads til hvert får.

§ 7. Enhver landbruger, der holder heste skal have en stald, hvori der til hver hest skal være afsat mindst 2 m2 plads samt 120 cm foderplads til hver hest.

 

Melding om husdyrhold samt kontrol

§ 8. Enhver, der holder får og heste, har pligt til at give oplysninger til Konsulenttjenesten for Landbrug om foderbeholdninger, fodringsmængder samt staldindretning.

§ 9. Tilsynsudvalgene omkring landbrug fører tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne fastsat i medfør af denne bekendtgørelse med udgangspunkt i de oplysninger, der er afgivet til Konsulenttjenesten for Landbrug, jf. § 8.

 

Dispensation

§ 10. Landsstyremedlemmet for Erhverv kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, specielt hvis hensynet til videnskabelige undersøgelser eller andre særlige forhold taler herfor.

 

Foranstaltninger

§ 11. For overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3 - 7 kan der idømmes bøde.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for Erhverv kan foranledige påbud og forbud gennemført på ejerens bekostning for at sikre overholdelse af §§ 3 - 5, herunder påbud om indkøb af supplerende foder samt om at tilvejebringe tilstrækkeligt med staldplads eller om at nedbringe antallet af dyr, så det harmonerer med kravene til fodring og staldplads.

 

Ikrafttrædelse

§ 12. Denne bekendtgørelse træder i kraft 10. juli 2001.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. juni 2001
Simon Olsen

/

Amalie Jessen