Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 18
18. maj 2001
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om lokale forebyggelsesudvalg

I medfør af § 3, stk. 4 i Landstingsforordning nr. 3 af 23. maj 2000 om sundhedsvæsenets styrelse og organisation fastsættes:

 

§ 1. Forebyggelsesudvalget består af en sundhedsfaglig repræsentant fra sygehuset/sundhedscentret, en sundhedsfaglig repræsentant fra tandklinikken, forebyggelseskonsulenten samt en ledende repræsentant fra folkeskolen, politiet, socialforvaltningen og kriminalforsorgen. Udvalgets medlemmer indstilles af deres respektive myndigheder.
Stk. 2. Det bør tilstræbes, at medlemmerne besidder en interesse og viden, der er relevant for de opgaver, der skal varetages.
Stk. 3. Forebyggelsesudvalget er i sit virke underlagt de deltagende myndigheders beslutningskompetence.

§ 2.Forebyggelsesudvalget vælger blandt sine medlemmer en formand og en sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2. Forebyggelsesudvalget skal som minimum afholde møde én gang i kvartalet.
Stk. 3. Den sundhedsfaglige repræsentant fra sygehuset/sundhedscentret indkalder til første møde.

§ 3. Forebyggelsesudvalgetudarbejder årligt en handlingsplan for det forebyggende og sundhedsfremmende område.Handlingsplanen indsendes hvert år inden den 1. november til PAARISA, Postboks 1160, 3900 Nuuk.
Stk. 2. Handlingsplanen skal forelægges kommunalbestyrelsen.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2001.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. maj 2001.
Alfred Jakobsen

/

Jørgen Dreyer