Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 6
8. februar 2001
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om jagt på rensdyr

I medfør af § 2, stk. 3-4, § 4, §§ 7-8, §§ 12-13, § 16, § 17, stk. 2 og § 18 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på kvotejagt på rensdyr (Rangifer tarandus) i Grønland bortset fra de områder, der er udlagt til tamrendrift.
Stk. 2. Regler om fredning, fastsættelse af jagtkvoter, jagtområder, jagtperioder og jagtmetoder følger af Hjemmestyrets bekendtgørelse om fredning af rensdyr.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet for Erhverv kan lave en underopdeling af de i stk. 2 fastsatte jagtområder og jagtperioder. Underopdeling af jagtområder og jagtperioder sker efter samråd i Fangstrådet og relevante parter.

 

Fordeling af jagtkvoter

§ 2. Landsstyremedlemmet for Erhverv fordeler efter indstilling fra Fangstrådet den fastsatte jagtkvote for Vestgrønland til kommuner og områder uden for den kommunale inddeling.
Stk. 2. Direktoratet for Erhverv fordeler efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i Qaanaap kommunia den fastsatte jagtkvote til erhvervsfangere og fritidsfangere i Qaanaap kommunia.
Stk. 3. De årlige jagtkvoter samt de fastsatte vilkår herfor offentliggøres i den landsdækkende presse før jagtperiodens begyndelse.

 

Udstedelse og fordeling af licenser

§ 3. For de kommunale jagtkvoter, jf. § 2, stk. 1 udsteder kommunalbestyrelsen licenser til ansøgere med gyldigt jagtbevis med folkeregisteradresse i den pågældende kommune.
Stk. 2. For jagtkvoter i områder uden for den kommunale inddeling, jf. § 2, stk.1 udsteder borgerrådet licenser til ansøgere med gyldigt jagtbevis med folkeregisteradresse i området.

§ 4. Ved udstedelse af licenser til ansøgere med erhvervsjagtbevis skal fordelingen af licenser ske således, at hver ansøger så vidt muligt får lige mange licenser inden for en kommune. I det omfang dette ikke kan lade sig gøre, skal fordelingen af de overskydende licenser ske ved lodtrækning.
Stk. 2. Ved udstedelse af licenser til ansøgere med fritidsjagtbevis skal fordelingen ske ved lodtrækning.
Stk. 3. I forbindelse med lodtrækningen skal den licensudstedende myndighed udtrække en prioriteret venteliste, der anvendes ved genfordeling af licenser, jf. § 5, stk. 2.
Stk. 4. Lodtrækningen skal ske således, at offentligheden har adgang til at overvære denne.

§ 5. Den licensudstedende myndighed fastsætter en tidsfrist for afhentning af tildelte licenser. Personer, der har fået en licens og ikke kan eller vil udnytte den, skal snarest returnere den ubenyttede licens til den licensudstedende myndighed.
Stk. 2. Uafhentede licenser genfordeles. Genfordeling kan dog tidligst finde sted fra et tidspunkt 2 uger før jagtperiodens afslutning i henhold til en prioriteret venteliste til licenser.

 

Betingelser for jagt

§ 6. Kun personer, som har en licens udstedt i medfør af § 3 må nedlægge rensdyr.
Stk. 2. Licensen er personlig og må ikke overdrages eller sælges til andre.
Stk. 3. Én licens giver adgang til nedlæggelse af ét dyr.

§ 7. Af en licens til erhvervsmæssig rensdyrjagt kan fremgå krav om indhandling af hele eller dele af rensdyr, skind, takker m.v. til et af de veterinære myndigheder godkendt slagteri eller indhandlingssted.

§ 8. Ansøgere skal have betalt deres jagtbevis senest 1. maj det pågældende år, for at kunne deltage i fordelingen af licenser til sommer-/efterårsjagten.
Stk. 2. Det er en betingelse, at ansøger med fritidsjagtbevis skal være fyldt 16 år på ansøgningstidspunktet.

 

Kommunal vedtægt

§ 9. Kommunalbestyrelsen kan ved en kommunal vedtægt opstille yderligere krav i henhold til §§ 7-8 som er strengere end bestemmelserne i bekendtgørelsen. Kommunalvedtægten skal stadfæstes af Landsstyremedlemmet.

 

Kontrol

§ 10. Personer, som i medfør af § 3 har fået tilladelse til rensdyrjagt, vil sammen med licensen få udleveret to ens nummererede éngangsplomber pr. dyr til brug for senere identifikation af de nedlagte dyr.
Stk. 2. Hurtigst muligt efter nedlæggelse af et dyr og senest når dyret bringes om bord i fartøjet, der bruges til transport af fangsten, skal éngangsplomberne fastgøres på dets køller, således at der er tale om en stabil og iøjnefaldende placering.
Stk. 3. Éngangsplomberne skal forblive på dyret, indtil det videresælges eller anvendes.
Stk. 4. Udleverede, men ikke-anvendte éngangsplomber, skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter jagtperiodens afslutning afleveres til kommunen. Kommunen fremsender hurtigst muligt og senest 5 uger efter jagtperiodens afslutning ikke-anvendte éngangsplomber til Direktoratet for Erhverv.
Stk. 5. Alle rensdyrfangster skal rapporteres via fangstmeldingsskemaet i Piniarneq-hæftet.

§ 11. Enhver skal på forlangende fra politiet, jagt- og fiskeribetjente eller andre af Direktoratet for Erhverv dertil bemyndigede personer kunne fremvise dokumentation for sin jagtret i form af gyldigt jagtbevis, licens samt plomber.

 

Foranstaltninger

§ 12. For overtrædelse af bestemmelserne i §§ 6-7, § 10 stk. 2-5 og § 11 kan der idømmes bøde.
Stk. 2. Kød, skind og andre dele fra rensdyr, der er nedlagt i strid med § 6, stk. 1 kan konfiskeres til fordel for Statskassen.
Stk. 3. I de kommunale vedtægter, jf. § 7, kan kommunalbestyrelsen fastsætte at overtrædelse af bestemmelserne i vedtægter kan medføre bøde.

 

Ikrafttrædelse m.v.

§ 13. Denne bekendtgørelse træder i kraft 15. februar 2001.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 26. juni 1999 om fredning af og jagt på rensdyr.
Grønlands Hjemmestyre, den 8. februar 2001.
Simon Olsen

/

Jørn Birk Olsen