Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 9
11. november 2000
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat

§ 1.

I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 3 af 23. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 17 b affattes således:
"§ 17 b. Bidrag og præmier til pensions- og livsforsikringsordninger med løbende livsvarige ydelser, der bortfalder ved død, herunder ægtefælle- eller samleverpension og børnepension samt løbende invalidepension, kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Følgende betingelser skal dog være opfyldt:
1) ordningerne skal være oprettet i en pensionskasse omfattet af lov om forsikringsvirksomhed. Ordningerne kan også oprettes i et livs- og pensionsforsikringsselskab, der har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed,
2) i alderspensioner, hvor ydelserne er sammensat af en livsvarig del og en supplerende del, der ikke er livsvarig, må udbetalingerne fra den supplerende del af alderspensionen ikke udgøre mere end 50 pct. af udbetalingerne fra den livsvarige del af alderspensionen,
3) alderspension kan tidligst udbetales ved det fyldte 60. år, medmindre en lavere aldersgrænse er godkendt af skatterådet,
4) ægtefælle- eller samleverpension kan tilfalde en efterlevende ægtefælle, en fraskilt ægtefælle eller en samlever. Ved samlever forstås en navngiven person, der havde fælles bopæl med afdøde ved indsættelsen, eller en person, med hvem afdøde kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, som i et af afdøde senest tre måneder før dødsfaldet oprettet testamente er tillagt en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, og som har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste to år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst to år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig.
5) pension til en efterlevende ægtefælle, en fraskilt ægtefælle eller en samlever, skal have en løbetid på mindst 10 år,
6) pension til afdødes efterlevende børn, herunder stedbørn, kan dog længst løbe til børnenes fyldte 24. år, og
7) pensions- og livsforsikringsordninger oprettet i danske pensionskasser og livs- eller pensionsforsikringsselskaber må ikke være omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 50 og 53 A.
Stk. 2. Er der tale om en livsforsikring, skal forsikringstageren være forsikret og ejer af forsikringen.
Stk 3. Såfremt den årlige løbende livsvarige ydelse ikke overstiger kr. 6.000, kan ydelsen fra pensionsordninger, som nævnt i stk. 1, og som er oprettet i et ansættelsesforhold, dog udbetales som en éngangssum.
Stk. 4. Et beløb svarende til 2 års løbende ydelser fra pensionsordninger, som er oprettet i pensionskasser eller livs- og pensionsforsikringsselskaber, der har hjemsted i Grønland, og som er oprettet i et ansættelsesforhold, kan dog udbetales som en éngangssum."

2. § 17 c affattes således:
"§ 17 c. Præmie til en rateforsikring i pensionsøjemed, der indeholder bestemmelser om, at forsikringssummen udbetales i lige store rater over mindst 10 år, og at rater, der kommer til udbetaling, medens forsikrede lever, tilfalder ham, kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Følgende betingelser skal dog være opfyldt:
1) policen skal være oprettet i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted i Grønland, og som har Finanstilsynets koncession til at drive livsforsikringsvirksomhed,
2) efter forsikredes fyldte 60. år kan en police kun oprettes som tillæg til en før denne alder oprettet police og kun med en forsikringssum, der ved samme udbetalingstidspunkter, som efter den tidligere police, ikke vil overstige halvdelen af den tidligere aftalte forsikringssum,
3) forsikringstageren skal være forsikret og ejer af forsikringen. Hvis forsikringen er tegnet efter aftale mellem en arbejdstager og dennes arbejdsgiver og præmier indbetales af arbejdsgiveren, skal arbejdstageren være forsikret og ejer af forsikringen, og
4) der kan ikke aftales senere forfaldstidspunkt for sidste rate end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år. Rateudbetalingen kan tidligst påbegyndes ved forsikredes fyldte 60. år, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet. Det kan dog tillige aftales, at udbetalingerne påbegyndes i tilfælde af forsikredes invaliditet eller død før det fyldte 60. år.
Stk. 2. Der kan ikke i policen indsættes andre begunstigede end enten forsikredes "nærmeste pårørende" i forsikringsaftalelovens forstand, jf. denne lovs § 105, stk. 5, eller forsikredes ægtefælle, fraskilt ægtefælle, en navngiven person, der har fælles bopæl med forsikrede ved indsættelsen, forsikredes livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger."

3. § 17 d affattes således:
"§ 17 d. Fradrag for betalte bidrag og præmier til de i §§ 17 b og c nævnte ordninger skal henføres til den præmieperiode, de dækker, ligesom fradraget ikke kan overstige 15 pct. af den samlede lønindtægt i den del af indkomståret, bidraget eller præmien vedrører. For sambeskattede ægtefæller eller registrerede partnere kan fradraget ikke overstige 15 pct. af deres samlede lønindtægt. For selvstændige erhvervsdrivende fastsættes beregningsgrundlaget på baggrund af en skønnet indtægt for en tilsvarende ansat person.
Stk. 2. Ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst medregnes ikke beløb, der af arbejdsgiveren indbetales til ordninger som nævnt i §§ 17 b og c.
Stk. 3. Er der i et indkomstår foretaget indbetaling til en pensionsordning med løbende udbetalinger, jf § 17 b eller til en rateforsikring, jf. § 17 c, der overstiger 15 pct. af den samlede lønindtægt, jf. stk. 1, kan Skattedirektoratet tillade, at det overskydende beløb tilbagebetales, når særlige omstændigheder taler derfor."

4. Efter § 17 d indsættes:
"§ 17 e. Til den skattepligtige indkomst medregnes:
1) pension fra en pensionsordning med løbende udbetalinger, jf. § 17 b, stk. 1 samt sumudbetalinger efter § 17 b, stk. 3 og 4 til ejeren selv, til dennes ægtefælle eller samlever, herunder fraskilt ægtefælle samt livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger,
2) udbetalinger fra rateforsikringer i pensionsøjemed, jf. § 17 c, til den forsikrede i overensstemmelse med ordningens vilkår om ratevis udbetaling samt udbetaling af rater efter forsikredes død, såfremt raterne i kraft af en begunstigelsesbestemmelse udbetales til den pågældendes ægtefælle eller samlever, herunder fraskilt ægtefælle eller livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger, og
3) pension fra en pensionsordning med løbende udbetalinger, jf. § 17 b stk. 1 samt sumudbetalinger efter § 17 b, stk. 3 og 4, og udbetalinger fra en rateforsikring i pensionsøjemed, jf. § 17 c, til ejerens fraskilte eller fraseparerede ægtefælle, når ydelsen tilfalder ægtefællen i kraft af udlodning ved skifte af fællesbo.
Stk. 2. Rater, der udbetales fra en forsikring som omfattes af § 17 c, er indkomstskattepligtige, uanset om udbetalingerne sker til andre end de i stk. 1, nr. 2 nævnte personer.
Stk. 3. Udbetalinger fra en pensionsordning med løbende udbetalinger, der ophæves i utide, og som er oprettet i en pensionskasse eller i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der ikke har hjemsted i Grønland, er indkomstskattepligtige, jf dog § 17 f, stk. 5.
Stk. 4. Udbetalinger fra en rateforsikring, der ophæves i utide, og som er tegnet i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der ikke har hjemsted i Grønland, er indkomstskattepligtige, jf. dog § 17 f, stk. 5."

5. Efter § 17 e indsættes:
"§ 17 f. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses der fra egne og/eller arbejdsgiverens indbetalinger til tjenestemandspensioner og Arbejdsmarkedets Tillægspension.
Stk. 2. Løbende udbetalinger fra de i stk. 1 nævnte ordninger skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses der fra rentetilskrivning på pensionsordninger i danske pengeinstitutter o.l. omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 samt indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
Stk. 4. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses der fra arbejdsgiverens bidrag til pensionsordninger for offentligt ansatte, der er udformet som rateforsikring, rateopsparing i pensionsøjemed, indeksforsikring, indeksopsparing, kapitalforsikring og kapitalpension, såfremt ordningen er obligatorisk for den ansatte og etableret inden skattepligtens indtræden. Er ordningen valgt henført til beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 50 eller § 53 a, bortses der dog ikke fra arbejdsgiverens bidrag.
Stk. 5. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke værdien af pensionsordninger, som ophæves i utide, hvis ordningerne er omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1."

6. Efter § 17 f indsættes:
"§ 17 g. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes afkastet af livsforsikringer og pensionsordninger, som ikke er omfattet af § 17 b eller § 17 c. Indkomstskattepligten påhviler ejeren eller den, der efter ejerens død er berettiget til udbetaling af forsikringen. Afkastet opgøres som forskellen mellem på den ene side forsikringens kapitalværdi ved indkomstårets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og på den anden side forsikringens kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse med tillæg af indbetalingerne i årets løb. Et negativt afkast af en forsikring kan kun modregnes i de følgende 5 indkomstårs positive afkast af samme forsikring efter reglerne i § 21, stk. 1.
Stk. 2. Udbetalinger fra livsforsikringer m.m., som er omfattet af stk. 1, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, medmindre der er tale om løbende ydelser.
Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2, gælder dog ikke for livsforsikringer m.m., der alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes død eller invaliditet inden forsikringstidens aftalte udløbstidspunkt, såfremt dette aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år.
Stk. 4. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses der fra udbetaling af livsforsikringssum, herunder invaliditetserstatning udbetalt som kapitalbeløb, fra livsforsikringer omfattet af stk. 3 og ulykkesforsikringer.
Stk. 5. Reglerne i stk. 1 og 2 gælder ligeledes ikke for rateforsikringer og rateopsparinger i pensionsøjemed, indeksforsikringer, indeksopsparinger, kapitalforsikringer og kapitalpensioner, som er omfattet af kapitel 1 i pensionsbeskatningsloven.
Stk. 6.
Skatterådet kan fritage en livsforsikring m.m. for beskatning efter stk. 1 og 2, hvis livsforsikringen er oprettet, mens forsikringstageren ikke er skattepligtig til Grønland."

7. Efter § 17 g indsættes:
"§ 17 h. Overførsel af en pensionsaftale eller en forsikring mellem pensionskasser og livs- og pensionsforsikringsselskaber, der har hjemsted i Grønland, behandles ikke som ud- og indbetalinger, hvis overførslen sker:
1) mellem pensionsordninger med løbende udbetalinger, jf. § 17 b,
2) fra en rateforsikring, jf. § 17 c til en pensionsordning med løbende udbetalinger, jf. § 17 b, eller
3) fra en rateforsikring til en anden rateforsikring, jf. § 17 c.
Stk. 2. Skatterådet kan tillade, at beløb, der overføres fra udenlandske forsikringsordninger, ikke behandles som indbetalinger på pensionsordninger omfattet af § 17 b eller § 17 c.
Stk. 3. Det er en betingelse for anvendelsen af reglerne i stk. 1 til 2, at der ikke inden overførslen er indtrådt indkomstskattepligt eller afgiftspligt vedrørende de overførte beløb."

8. Efter § 17 h indsættes:
"§ 17 i. Ved udbetalinger fra en pensionsordning med løbende udbetalinger, der ophæves i utide, og som er oprettet i en pensionskasse eller i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted i Grønland, svares en afgift på 45 pct.
Stk. 2. Ved udbetalinger fra en rateforsikring, der ophæves i utide, og som er tegnet i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted i Grønland, svares en afgift på 45 pct.
Stk. 3. Med udbetaling i stk. 1 og 2 ligestilles overdragelse eller anden overførsel til eje eller pant samt dispositioner m.v., der medfører, at ordningen ikke længere opfylder betingelserne for fradragsret, og der skal svares en afgift på 45 pct. af det beløb, der på tidspunktet for overdragelsen, overførslen eller dispositionen kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse, eventuelt kapitalværdien af fripolice eller lignende.
Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 anvendes ikke på udlodning til ægtefælle ved skifte af fællesbo eller bosondring. Efter udlodning bliver ægtefællen selvstændig indkomstskattepligtig eller afgiftspligtig af den udloddede del, ligesom ægtefællen kan indsætte en begunstiget efter reglerne i § 17 c, stk. 2.
Stk. 5. Det påhviler den afgiftspligtige straks at underrette pensionskassen eller livs- eller pensionsforsikringsselskabet om de i stk. 3 nævnte dispositioner."

9. Efter § 17 i indsættes:
"§ 17 j.Den udbetalende pensionskasse eller livs- eller pensionsforsikringsselskab tilbageholder afgiften efter § 17 i og indbetaler den til Skattedirektoratet senest 1 måned efter, at pensionskassen eller livs- eller pensionsforsikringsselskabet har fået kendskab til afgiftspligten.
Stk. 2. Den pensionskasse eller det livs- eller pensionsforsikringsselskab, som undlader at opfylde sin pligt til at tilbageholde afgiften, eller som tilbageholder denne med for lavt beløb, er umiddelbart ansvarligt over for landskassen for betaling af manglende beløb, medmindre pensionskassen eller livs- eller pensionsforsikringsselskabet godtgør, at det ikke har udvist forsømmelse ved iagttagelse af bestemmelserne i denne lov. Pensionskassen eller livs- eller pensionsforsikringsselskabet hæfter over for landskassen for betaling af tilbageholdte beløb. Beløbene kan inddrives efter bestemmelserne i denne lov.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter de nærmere regler for afgiftens indbetaling til Skattedirektoratet."

10. Efter § 25 l indsættes:
"§ 25 m. Skatterådet kan tillade, at reglerne i stk. 2-4 anvendes ved overdragelse i levende live af en virksomhed eller andel heraf til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn eller søskendes børnebørn, såfremt både overdrageren og erhververen er fuldt skattepligtige til Grønland efter § 1, stk. 1, nr. 1. Adoptivforhold eller stedbørnsforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold.
Stk. 2. Såfremt virksomhedens aktiver overdrages til en værdi, der er lig med eller større end de skattemæssige værdier, men ligger under værdierne i handel og vandel, skal erhververen ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, med hensyn til skattemæssige afskrivninger samt til beskatning af fortjeneste og fradrag for tab ved salg, stilles, som om aktiverne var anskaffet af erhververen på de tidspunkter og til de beløb, hvortil aktiverne i sin tid var anskaffet af overdrageren. Eventuelle skattemæssige afskrivninger, som er foretaget af overdrageren, skal anses for foretaget af erhververen. Hvis aktiverne er anskaffet af overdrageren som led i dennes næringsvej eller i spekulationsøjemed, skal fortjeneste eller tab, som fremkommer ved salg af aktiverne, foretaget af erhververen, medregnes ved opgørelsen af dennes skattepligtige indkomst i det omfang, fortjenesten eller tabet skulle have været medregnet ved opgørelsen af overdragerens skattepligtige indkomst, hvis salget var foretaget af denne.
Stk. 3. I stedet for skattemæssig succession, jf. stk. 2, kan overdrageren og erhververen vælge at opgøre deres fortjeneste eller tab ved virksomhedsoverdragelsen efter de almindelig gældende regler for virksomhedsoverdragelse, uanset at virksomhedens aktiver overdrages inden for de i stk. 2 nævnte værdier.
Stk. 4. Erhververen kan ikke fratrække underskud fra indkomstår før erhvervelsen i fortjeneste ved overdragelse af virksomheden."

11. § 34 a affattes således:
"§34 a.Har en person, der er skattepligtig efter § 1, erhvervet lønindkomst ved tjeneste om bord på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, og som ikke sejler i grønlandsk territorialfarvand, nedsættes den samlede skat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på denne lønindkomst.
Stk. 2. Omfattet af reglen i stk. 1 er endvidere en person, der er skattepligtig efter § 1, og som erhverver lønindkomst ved tjeneste om bord på et godsskib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, og som sejler gods i fast rute mellem Grønland og udlandet, herunder Danmark og Færøerne.
Stk. 3. Omfattet af reglen i stk. 1 er endvidere en person, der er skattepligtig efter § 1, og som erhverver lønindkomst ombord på et godsskib med en bruttotonnage på 1.100 eller derover, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, og som sejler gods i fast rute mellem grønlandske havne fra og til de i stk. 2 nævnte godsskibe samt tankskibe med en bruttotonnage på 450 eller derover."

12. Efter § 59 indsættes:
"§ 59 a.Skattedirektoratet træffer afgørelse i sager vedrørende afgiftspligt i medfør af § 17 i. Skattedirektoratets afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Skattedirektoratets afgørelser kan indbringes for Grønlands Landsret som 1. instans inden 6 måneder efter, at der er givet vedkommende underretning om den pågældende afgørelse. Når der er særlig grund til det, kan Landsdommeren tillade et søgsmål, uanset at fristen er overskredet. Sagen anlægges mod Landsstyret."

13. I § 82 indsættes som nyt stykke:
"Stk. 8. Afgift, der betales i medfør af § 17 i, tilfalder landskassen, skattekommunen og kommunerne i forholdet mellem den for indkomståret fastsatte udskrivningsprocent efter § 27, den efter befolkningsstørrelsen den 1. januar i indkomståret vægtede udskrivningsprocent efter § 28 og den for indkomståret fastsatte udskrivningsprocent efter § 28 a."

14. § 94 a, stk. 1 affattes således:
"     Den, der som led i sin virksomhed, modtager indskud til forrentning eller yder eller formidler lån mod forrentning, skal til brug ved skatteligningen hvert år uden opfordring give skattemyndighederne oplysning om størrelsen af ydede eller godskrevne renter samt tilskrevne eller forfaldne renter til de enkelte kontohavere i det forløbne år, dato for rentetilskrivningen samt størrelsen af det indestående beløb eller gæld ved udløbet af det foregående år. Oplysningspligten omfatter også konti m.v., der ophæves i løbet af året."

15. § 97, stk. 1 affattes således:
"     Efter regler fastsat af Landsstyret skal pensionskasser, livs- og pensionsforsikringsselskaber og andre, der udbetaler pensioner eller løbende livsbetingede forsikringsydelser, give skattemyndighederne oplysning om:
1) indbetalte bidrag og præmier,
2) udbetalinger, der hidrører fra pensionsordninger af de i § 17 b og c nævnte art,
3) udbetalinger af udtrædelsesgodtgørelse, tilbagekøbsværdi og bonus efter sådanne ordninger og
4) dispositioner af de i § 17 e, stk. 5 nævnte karakter, for så vidt disse dispositioner er kommet til pensionskassens, livs - og pensionsforsikringsselskabets m.v. kundskab."

16. § 107, stk. 1 affattes således:
"   På samme måde som anført i § 101 dømmes den, der forsætligt eller af grov uagtsomhed:
1) undlader at opfylde sin pligt til at indeholde A-skat eller udbytteskat,
2) undlader at indbetale den indeholdte skat i rette tid,
3) undlader rettidigt at afgive de oplysninger, der omhandles i § 42, stk. 3, og § 71,
4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om de forhold, der er nævnt i § 42, stk. 3, eller § 71,
5) undlader at opfylde sin pligt til at tilbageholde afgift efter § 17 i, stk . 2, eller
6) undlader at indbetale tilbageholdt afgift efter § 17 i, stk. 1 i rette tid."

17. § 107, stk. 3 affattes således:
"Stk. 3. På samme måde som anført i § 101 dømmes den, der:
1) lader sig udbetale A-indkomst vidende om, at der ikke i indkomsten er indeholdt skat som påbudt,
2) forsætligt eller af grov uagtsomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelser efter § 37, stk. 4 og 5, § 40, stk. 6, § 45, § 47, stk. 6, eller § 48 eller i forbindelse med en af de ansøgninger, der er nævnt i disse bestemmelser, fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse, eller
3) undlader at give underretning som nævnt i § 17 i, stk. 5."

 

§ 2.

Loven har virkning fra 1. januar 2001.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. november 2000
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt