Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 12
29. oktober 1999
Ophævet

Landstingslov om fangst og jagt

 

Lovens anvendelsesområde.

§ 1. Loven finder anvendelse på fangst og jagt på Grønlands land- og fiskeriterritorium.

 

Lovens formål.

§ 2. Loven har til formål at sikre en hensigtsmæssig og biologisk forsvarlig udnyttelse af fangstressourcerne.
Stk. 2. Ved lovens administration skal der lægges vægt på ressourcernes bevarelse og reproduktion, den rationelle og sæsonmæssigt bedste udnyttelse i overensstemmelse med sædvanlig biologisk rådgivning, økonomiske og beskæftigelsesmæssige hensyn indenfor fangsterhvervet og dertil knyttede erhverv, andre erhvervsmæssige interesser samt på befolkningens rekreative behov.
Stk. 3. I forbindelse med administration af fangst- og jagtforhold, skal der lægges vægt på inddragelse af fanger- og brugerviden udmøntet blandt andet via relevante hovedorganisationer samt Fangstrådet.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte nærmere bestemmelser om inddragelse af fanger- og brugerviden i forbindelse med administration af fangst- og jagtforhold, jf. stk. 3.

 

Definitioner.

§ 3. Ved "fast tilknytning til det grønlandske samfund" forstås i denne lov personer der ved at grunde sig husstand, leje sig eller købe sig bolig eller ved andre foranstaltninger tilkendegiver at agte at have hjemsted i Grønland.
Stk. 2. Ved "licens" forstås i denne lov en ret til fangst og jagt på en bestemt art, som landsstyret kan meddele en person eller et fartøj.
Stk. 3. Ved "fartøj" eller "køretøj" forstås i denne lov ethvert transportmiddel til vands eller lands der benyttes i forbindelse med fangst, jagt og fiskeri eller som transportmiddel til og fra fangstområdet.

 

Betingelser for adgang til fangst og jagt.

§ 4. Fangst og jagt må kun udøves af personer med tilladelse hertil. Tilladelsen gives i form af et erhvervsjagtbevis eller et fritidsjagtbevis, jævnfør dog § 7.
Stk. 2. Tilladelse til erhvervsmæssig fangst og jagt kan kun gives personer, der
1) har fast tilknytning til det grønlandske samfund;
2) er tilmeldt et folkeregister i Grønland og har haft folkeregisteradresse i Grønland i de seneste 2 år; og
3) er fuldt skattepligtige til Grønland og har været fuldt skattepligtige til Grønland i de seneste 2 år.
4) har en bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri på mindst 50 % af pågældendes samlede bruttoindkomst. Bruttoindkomst fra fiskeri med fartøjer, der i henhold til fartøjets målerbrev er over 150 BRT eller 210 BT, indgår ikke i opgørelsen af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri. Honorarer fra borgerligt ombud eller honorarer fra bestyrelsesarbejde i erhvervsfangerorganisationer/-foreninger indgår hverken i opgørelsen af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri eller i opgørelsen af den samlede bruttoindkomst.
Stk. 3. Tilladelse til fritidsfangst og -fritidsjagt kan gives til danske statsborgere og andre landes statsborgere som er tilmeldt et folkeregister i Grønland.
Stk.4. Landsstyret kan dispensere fra bestemmelserne i stk. 2, nr. 2 - 4 og stk. 3, når det skønnes rimeligt ud fra ansøgerens tilknytning til Grønland, og når ansøgeren midlertidigt har opholdt sig uden for Grønland af uddannelsesmæssige årsager eller lignende.

§ 5. Licens til fritidsfangst og fritidsjagt på kvoterede arter kan efter ansøgning tildeles personer, som er tilmeldt et folkeregister i Grønland og som har haft folkeregisteradresse i Grønland i de seneste 2 år forud for ansøgningstidspunktet.

§ 6. Landsstyret udsteder regler om udstedelse, erhvervelse og fortabelse af jagtbeviser. Landsstyret kan herunder pålægge et gebyr for udstedelse af jagtbeviser.
Stk. 2. Landsstyret kan i forbindelse med udstedelse af regler efter stk. 1 pålægge kommunerne at varetage den nødvendige administrative forvaltning af reglerne.

 

Betalingsjagt.

§ 7. Personer, som ikke er omfattet af §§ 4-5, skal have særlig tilladelse til enhver form for fangst og jagt.
Stk. 2. Personer, som er omfattet af §§ 4-5, men som ikke har fået licens til jagt på arter i medfør af regler udstedt i henhold til § 8, stk. 1, nr. 4 - 6, kan erhverve sig jagtret i lighed med personer omfattet af stk. 1.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter og opkræver ved udstedelse af tilladelse efter stk. 1 og 2 en betaling. Gebyret beregnes dels på grundlag af udgifterne til administration i forbindelse med udstedelse af tilladelserne dels på grundlag af udgifterne til varetagelse af lovens formål i relation til betalingsjagt.
Stk. 4. Landsstyret kan udstede nærmere regler om udstedelse, erhvervelse og fortabelse af tilladelse til fangst og jagt efter stk. 1 og 2 samt om anvendelse af midlerne fra betalingen efter stk. 3.
Stk. 5. Landsstyret kan i forbindelse med udstedelse af regler efter stk. 4 pålægge kommuner at varetage den nødvendige administrative forvaltning hermed, ligesom Landsstyret kan bemyndige institutioner og turistforeninger at forestå forvaltningen.

 

Fredning, tekniske bevaringsforanstaltninger, udnyttelse m.v.

§ 8. Landsstyret kan gennemføre foranstaltninger om regulering af fangst og jagt og herunder udstede regler om:
1) Fredningsperioder og friholdelse af områder for fangst og jagt.
2) Forbud mod eller begrænsning af fangst og fangstindsats.
3) Opdeling af de disponible fangstmængder tidsmæssigt og områdemæssigt.
4) Fordeling af de disponible fangstmængder med nærmere fastsatte kvoter for fangst-kategorier i henhold til §§ 4-5 og § 7, efter aldersgrupper, kommuner, grupper af fartøjer, for enkelte fartøjer eller for redskabstyper og fangstmetoder.
5) Fangst og jagt efter en eller flere arter kan gøres betinget af, at den eller de pågældende personer er i besiddelse af en licens dertil.
6) Fastsættelse af nærmere vilkår for adgang til jagt på enkelte fangstarter for personer, der opfylder betingelserne for fangstkategorier i henhold til §§ 4-5 og § 7.
7) Indretning og brug af fangstredskaber, fangstudstyr og fangsttilbehør, herunder forbud mod brug af bestemte fartøjer/køretøjer, redskaber, redskabstyper, ammunitionstyper eller fangstmetoder.
8) Ordensregler for fangst og jagt.
9) Forarbejdning, udnyttelse og afsætning af fangsten.
10) Størrelse, alder og køn af fangstdyr.
11) Immobilisering, indfangning og udsætning af vilde dyr samt forvaltning af dyr udsat med henblik på at skabe bestande med jagt for øje.
Stk. 2. Landsstyret kan ved udstedelse af regler efter stk. 1 pålægge kommuner at varetage den nødvendige administrative forvaltning i forbindelse hermed.
Stk. 3. Efter bemyndigelse fra Landsstyret kan regler efter stk. 1 dog udstedes for en eller flere kommuner ved udstedelse af kommunalvedtægt af vedkommende kommunalbestyrelser med stadfæstelse af Landsstyret.

§ 9. Anvendelse af hel- og halvautomatiske våben til fangst og jagt er forbudt.
Stk. 2. Landsstyret kan dog udstede regler, hvorefter der gives tilladelse til brug af halvautomatiske våben til erhvervsmæssig fangst og jagt efter § 4, stk. 2 for visse fangstarter, områder og perioder.

§ 10. Landsstyret kan fastsætte bestemmelse om aflæggelse af jagtprøve som betingelse for erhvervelse af jagtbevis efter §§ 4-5 og § 7.
Stk. 2. Landsstyret kan i forbindelse med udstedelse af regler efter stk. 1 pålægge kommuner at varetage den nødvendige administrative forvaltning i forbindelse hermed.

 

Fangst- og vildtbiologiske undersøgelser.

§ 11. Uanset bestemmelser udstedt efter § 8, stk. 1 og stk. 3 kan Landsstyret give tilladelse til fangst og jagt som led i en kortlægning af landets fangstmæssige ressourcer eller som led i videnskabelige undersøgelser.

 

Statistik.

§ 12. Landsstyret kan udstede regler, hvorefter indehavere af jagtbeviser efter §§ 4-5 samt tilladelser efter § 7 skal afgive oplysninger om fangstudbyttet til brug for biologisk vurdering samt for forvaltningen.

 

Kontrol.

§ 13. Landsstyret kan udstede regler om kontrol med overholdelse af lovens bestemmelser samt af regler udstedt i medfør af denne lov.
Stk. 2. Landsstyret kan udstede regler med henblik på at forhindre overdragelse, køb og salg af fangst, som måtte være taget i strid med regler udstedt efter loven, herunder om:
1) Pligt til at give oplysninger om modtaget fangst.
2) Forbud mod at modtage fangst eller dele deraf fra personer med videre, der ikke er berettiget til at drive fangst og jagt.
3) Forbud mod at modtage fangst eller dele deraf fra kvoterede arter, efter at kvoten er opbrugt.
Stk. 3. Landsstyret kan udstede regler, der fastsætter at uforarbejdet fangst nedlagt uden for fredningsperioden kun må gøres til genstand for salg, indtil et vist antal dage efter fredningsperioden er indtrådt. Herunder kan Landsstyret nærmere definere begrebet uforarbejdet fangst i de enkelte bekendtgørelser om fangstdyr.

§ 14. Fiskeriinspektionen og politiet kan lade fangst- og jagtfartøjer samt fangst- og jagttransportfartøjer stoppe og borde for at foretage tjenstlige handlinger, herunder eftersyn af skibsdokumenter og lignende samt undersøgelse af fangst- og jagtudstyr, og kan forlange fangst- og jagtudstyr indbjærget til tjenstlig undersøgelse. Der kan endvidere gives sådanne fartøjer ordre til at afgå til udpeget grønlandsk havn med henblik på visitation eller losning af fangst og redskaber.
Stk. 2. Fiskeriinspektionens og politiets beføjelser kan udøves uden retskendelse.

§ 15. Jagt- og fiskeribetjente og andre personer, der er bemyndiget og udpeget hertil af Landsstyret, har adgang til fangst- og jagtfartøjer samt fangst- og jagttransportfartøjer og kan i den forbindelse foretage undersøgelser af nedlagt fangst og fangst- og jagtudstyr.
Stk. 2. Jagt- og fiskeribetjente og andre personer, der er bemyndiget og udpeget hertil af Landsstyret, kan forlange at få fremvist gyldig legitimation for, at en person har ret til at jage.
Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte beføjelser kan udøves uden forudgående retskendelse mod forevisning af behørig legitimation.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for de beføjelser og arbejdsopgaver, der tillægges jagt- og fiskeribetjente eller særligt bemyndigede personer efter stk. 1 og 2. I det omfang opgaverne omfatter tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i loven og i regler udstedt efter loven, fastsættes opgaverne efter drøftelse med rigsmyndighederne.

 

Fangstrådet.

§ 16. Landsstyret nedsætter et Fangstråd bestående af Direktoratet for Erhverv samt interessenter, der berøres af fangst.
Stk. 2. Landsstyret har pligt til at høre Fangstrådet i sager, der vedrører §§ 2, stk. 3-4, §§ 4-5, og §§ 7-10.

 

Foranstaltninger.

§ 17. Det kan medføre bøde at:
1) Overtræde lovens § 4, stk. 1, § 7, stk. 1 og § 9, stk. 1 og forskrifter fastsat i medfør af §§ 4-5 og §§ 7-8 og §§ 10-11,
2) undlade at efterkomme påbud meddelt efter § 14 og § 15, stk. 1,
3) tilsidesætte vilkår for en tilladelse, der er givet i henhold til loven eller regler udstedt efter loven, og
4) afgive urigtige eller vildledende oplysninger til offentlig myndighed, som er påbudt i loven eller i henhold til regler udstedt efter loven.
Stk. 2. I forskrifter udstedt efter loven kan det fastsættes, at overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne kan medføre bøde.

§ 18. Kriminallovens regler om konfiskation anvendes tilsvarende.

§ 19. Er der god grund til at antage, at et fartøj er benyttet ved en overtrædelse af loven eller regler udstedt efter loven, der kan medføre bøde, kan det opbringes af fiskeriinspektionen eller politiet.

§ 20. Et fartøj, der er opbragt efter § 19, kan efter dom eller bødevedtagelse tilbageholdes med samtlige redskaber, indtil bøde- og konfiskationsbeløb og sagsomkostninger er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen. Sker dette ikke inden 2 måneder efter sagens endelige afgørelse, kan der søges fyldestgørelse i fartøj og redskaber.
Stk. 2. Reglen i stk. 1 anvendes ikke, hvis den, der havde rådighed over fartøjet, uberettiget var i besiddelse af det. Reglen i stk. 1 finder ligeledes ikke anvendelse, såfremt der ikke vil kunne foretages udlæg i fartøjer og redskaber efter bestemmelserne herom i lov om rettens pleje i Grønland.
Stk. 3. Protesteres der mod tilbageholdelse, finder Kapitel 5, § 9, i lov om rettens pleje i Grønland tilsvarende anvendelse, dog således at spørgsmålet indbringes for landsretten.

§ 21. Sager om overtrædelse af loven eller regler udstedt efter loven kan afgøres af såvel politiet som chefen for vedkommende fiskeriinspektionsskib ved vedtagelse af bøde, konfiskation og sagsomkostninger. Kapitel 5, § 21, i lov om rettens pleje i Grønland anvendes tilsvarende.
Stk. 2. Afgøres sagen ikke efter stk. 1, indbringes den for kredsretten.
Stk. 3. Uanset om en sag er afgjort efter stk. 1, kan landsretten efter begæring tillade, at sagen indbringes for kredsretten. Dette gælder dog kun, såfremt særlige omstændigheder taler derfor, og begæringen er fremsat snarest muligt efter vedtagelsen eller efter, at ansøgeren er blevet bekendt med de omstændigheder, hvorpå begæringen støttes.

 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser.

§ 22. Loven træder i kraft 1. november 1999.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingslov nr. 15 af 6. november 1997 om fangst og jagt.
Stk. 3. De i medfør af landstingslov nr. 15 af 6. november 1997 om fangst og jagt eller tidligere regler om fangst og jagt udstedte forskrifter opretholdes, indtil de ophæves ved bestemmelser udfærdiget i medfør af denne landstingslov eller andre landstingslove.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. oktober 1999.
Jonathan Motzfeldt

/

Simon Olsen