Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 1
31. maj 1999
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om offentlighed i forvaltningen (Aktindsigt i personalesager).

§ 1.

I landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen foretages følgende ændringer:

 

1. § 2 affattes således:
"§ 2. Loven gælder ikke for kriminalretlige sager. Sager om lovgivning, herunder bevillingslove, er kun omfattet af loven, for så vidt lovforslag er fremsat for Landstinget.
Stk. 2. Bortset fra bestemmelsen i § 6 gælder loven endvidere ikke for sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste. Det samme gælder for andre sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, jf. dog stk. 3 og § 4, stk. 2.
Stk. 3. I sager som nævnt i stk. 2, 2. pkt. gælder loven for oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. For så vidt angår ansatte i chefstillinger gælder loven endvidere for oplysninger om disciplinære reaktioner af advarsel eller derover. Det gælder dog kun for et tidsrum af 2 år efter, at den endelige afgørelse herom er truffet.
Stk. 4. Landsstyret kan bestemme, at loven i sager, der er omfattet af stk. 2, 2. pkt., tillige skal gælde for andre oplysninger end dem, der er nævnt i stk. 3."

2. I § 16 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
"Stk. 3. Fremsættes der begæring om aktindsigt i sager som nævnt i § 2, stk. 2, 2. pkt, underretter myndigheden snarest den ansatte herom med angivelse af, hvem der har fremsat begæringen. Når der er truffet afgørelse om aktindsigt, underretter myndigheden den ansatte om, hvilke oplysninger i sagen der er udleveret".

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. juli 1999.
Grønlands Hjemmestyre den 31. maj 1999.
Jonathan Motzfeldt  

/

Kaj Kleist