Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 15
5. oktober 1999
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om biblioteksvederlag

I medfør af § 12 a i landstingsforordning nr. 4 af 15. oktober 1979 om biblioteksvæsen, som ændret ved landstingsforordning nr. 13 af 30. oktober 1992, fastsættes:

 

Kapitel 1.
Vederlagsmodtagere

§ 1. Grønlands Hjemmestyre yder efter ansøgning et årligt biblioteksvederlag til forfattere, oversættere, illustratorer og fotografer, hvis værker er grønlandsksprogede bøger og lydbøger, og hvis værker er repræsenteret på Nunatta Atuagaateqarfia.
Stk. 2. Ved den vederlagsberettigedes død bevares retten til vederlaget af den efterlevende ægtefælle. Ægteskabslignende samliv af mindst et års varighed, der eksisterede ved den vederlagsberettigedes død, sidestilles med ægteskab.

 

Kapitel 2.
Vederlagsberettigede værker

§ 2. Ved ét værk forstås i denne bekendtgørelse ét trykt og udgivet bind.
Stk. 2. For lydbøger er ét værk lig det tilsvarende trykte værk.
Stk. 3. Det enkelte berettigede værk registreres på Nunatta Atuagaateqarfia.
Stk. 4. For at være berettiget til vederlag skal værket være registreret som indgået på Nunatta Atuagaateqarfia den 1. januar det år, hvor der ansøges om vederlag.
Stk. 5. Nationalsamlingen Groenlandica er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 3. Der ydes vederlag for værker på 32 sider eller derover.
Stk. 2. Der ydes ikke vederlag for værker med mere end 3 bidragydere.
Stk. 3. Der ydes vederlag for både fag- og skønlitteratur.
Stk. 4. Der ydes ikke vederlag for de oprindelige illustrationer og fotos i oversatte værker.

 

Kapitel 3.
Fordeling af vederlaget

§ 4. Det samlede vederlagsbeløb, jf. § 6, stk. 1, fordeles efter ansøgning ligeligt mellem samtlige berettigede værker.
Stk. 2. Ansøgningsfristen meddeles offentligt en gang årligt. Ansøgningsfristen er den 1. juni for udbetaling af vederlag samme år.Ansøgninger om vederlag skal udfærdiges på et skema udarbejdet af Nunatta Atuagaateqarfia.

§ 5. For ét selvstændigt værk ydes ét vederlag.
Stk. 2. For ét oversat værk og for gendigtning af ét værk ydes ½ vederlag.
Stk. 3. Bidragydere deler vederlaget ligeligt.
Stk. 4. Illustrationer og fotos skal udgøre mere end 40 % af værket for at være berettiget til vederlag, og vederlaget deles ligeligt mellem bidragyderne.

§ 6. Af det årligt afsatte beløb, jf. § 12 a i landstingsforordning om biblioteksvæsen, fordeles 90 % efter bestemmelserne i §§ 4 og 5, og ordningen administreres af Nunatta Atuagaateqarfia.
Stk. 2. De resterende 10 % fordeles efter aftale mellem Direktoratet for Kultur og Kalaallit Atuakkiortut til fremme af grønlandsksproget litteratur og til støtte for de i § 1, stk. 1 anførte ophavsmænd.

§ 7. Afslag på ansøgning om vederlag kan påklages skriftligt til Direktoratet for Kultur inden 4 uger efter afslag på ansøgning er modtaget af ansøgeren.
Stk. 2. Forud for sagens afgørelse skal sagen forelægges Kalaallit Atuakkiortut til udtalelse.

 

Kapitel 4.
Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 1999.
Stk. 2. Samtidig ophæves Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 10 af 22. april 1993 om biblioteksvederlag.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. oktober 1999.
Lise Lennert

/

Karl Kristian Olsen