Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 14
6. november 1997
Ophævet

Landstingslov om Oqaatsinik Pikkorissarfik

Kapitel 1.
Formålet med Oqaatsinik Pikkorissarfik.

§ 1. Formålet med Oqaatsinik Pikkorissarfik er at styrke befolkningens indlæring i sprog, under hensyn til den private og offentlige sektors forskellige behov, og i overensstemmelse med de til enhver tid fastsatte erhvervs-, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger.
Stk. 2. Oqaatsinik Pikkorissarfiks formål skal navnlig søges opnået ved
1) at tilrettelægge og afholde sprogkurser og sprogundervisning på centret,
2) at formidle og tilrettelægge sprogkursusophold og sprogundervisning på uddannelsesinstitutioner, sprog-skoler og lignende i og uden for Grønland, og
3) at fungere som videnscenter, der kan vejlede enkeltpersoner, institutioner og virksomheder om mulighederne for sprogkurser og sprogundervisningstilbud såvel på centret som andre steder.

 

Kapitel 2.
Styrelsen af Oqaatsinik Pikkorissarfik.

§ 2. Landsstyret har det administrative og økonomiske ansvar for Oqaatsinik Pikkorissarfik. Landsstyret ansætter en centerleder, der varetager dette ansvar på Landsstyrets vegne.
Stk. 2. Oqaatsinik Pikkorissarfiks bestyrelse fastlægger mål og retningslinier for Oqaatsinik Pikkorissarfiks virksomhed, herunder godkendelse af aktivitetsplaner, og har ansvaret herfor. Oqaatsinik Pikkorissarfiks bestyrelse skal afgive en årlig beretning til Landstinget om aktiviteterne på Oqaatsinik Pikkorissarfik.
Stk. 3. Centerlederen har det pædagogiske ansvar og varetager den daglige ledelse af Oqaatsinik Pikkorissarfik.
Stk. 4. Landstyret kan fastsætte yderligere regler om styrelsen af Oqaatsinik Pikkorissarfik, herunder om kompetence og opgaver.

§ 3. Landsstyret nedsætter en bestyrelse, der består af 5-8 personer, der har indsigt i og faglig viden inden for et eller flere sprogrelevante erhvervsområder, herunder råstof-, turisme- og handelsområdet. Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke udpeger formanden til bestyrelsen. Fastansat pædagogisk personale på Oqaatsinik Pikkorissarfik udpeger et medlem til bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne nyudpeges efter hvert valg til landstinget. Genudpegning kan finde sted. Der kan udpeges suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan udpege tilforordnede til bestyrelsen, ligesom bestyrelsen kan supplere sig med tilforordnede efter behov.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om bestyrelsens sammensætning.

§ 4. Bestyrelsen konstituerer sig, herunder med næstformand.
Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger sin egen forretningsorden, som skal godkendes af Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke.

§ 5. Centerlederen varetager sekretariatsfunktionen for bestyrelsen.

 

Kapitel 3.
Oqaatsinik Pikkorissarfiks aktiviteter.

§ 6. Oqaatsinik Pikkorissarfiks aktiviteter skal tilrettelægges i overensstemmelse med de formål, der er nævnt i § 1.
Stk. 2. Landsstyret kan pålægge Oqaatsinik Pikkorissarfik yderligere aktiviteter.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om Oqaatsinik Pikkorissarfiks aktiviteter, herunder om deltagelse i aktiviteterne.

 

Kapitel 4.
Finansiering.

§ 7. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om de givne bevillingers anvendelse til de enkelte aktiviteter, herunder regler om kursusgodtgørelse m.v.

§ 8. Oqaatsinik Pikkorissarfik kan, ud over de ved landskassebevillingerne dækkede aktiviteter, sætte yderligere aktiviteter igang ved indtægtsdækket virksomhed.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om aktiviteter, der finansieres ved indtægtsdækket virksomhed.

 

Kapitel 5.
Ikrafttræden.

§ 9. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 1998.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. november 1997.
Jonathan Motzfeldt

/

Konrad Steenholdt