Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 15
6. november 1997
Gældende

Landstingsforordning om sundhedsvæsenets ydelser m.v.

I medfør af § 1 i Lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland fastsættes:

 

Kapitel 1

Formål

 

§ 1. Sundhedsvæsenets vigtigste opgaver er at fremme befolkningens sundhed, at forebygge sygdomme og sygdomslignende tilstande samt at undersøge, behandle og pleje personer med sygdomme og sygdomslignende tilstande.

Stk. 2. I tilrettelæggelsen af sit arbejde skal sundhedsvæsenet tilstræbe en ligelig adgang til sundhedsvæsenets ydelser uanset bosted.

 

Kapitel 2

Personkreds

 

§ 2. Personer, der er tilmeldt et folkeregister her i landet og som har bopæl her i landet, har ret til ydelser efter denne Landstingsforordning, gratis eller mod betaling, efter nedenstående regler, jf. dog §§ 3-5.

Stk. 2. Personer, der midlertidigt opholder sig her i landet, har ret til ydelser efter denne Landstingsforordning, gratis eller mod betaling, efter regler fastsat af Landsstyret.

Stk. 3. Landsstyret kan efter omstændighederne ligestille ophold i Grønland af længere varighed end seks måneder med tilmelding til et folkeregister i Grønland, uanset at den pågældende er tilmeldt et folkeregister uden for Grønland.

 

§ 3. Personer, der i kraft af overenskomst eller ansættelsesforhold har ret til gratis lægehjælp m.v., er alene berettiget til ydelser efter denne landstingsforordning i de tilfælde, der ikke er omfattet af den indgåede overenskomst eller ansættelsesforhold, jf. dog kap. 7.

 

§ 4. Såfremt en arbejdsgiver i henhold til øvrig lovgivning har pligt til at sørge for lægehjælp og sygepleje for det personale, der er ansat ved virksomheden, har sådant personale kun ret til ydelser efter denne landstingsforordning i det omfang, hvor ydelsen falder uden for arbejdsgiverens forpligtelser, jf. dog kap. 7.

 

§ 5. Såfremt en reder eller en offentlig myndighed i henhold til dansk eller udenlandsk sømandslovgivning eller lignende har pligt til at afholde de med sømændenes sygdom forbundne udgifter, har sådant personale kun ret til ydelser efter denne landstingsforordning, i det omfang, ydelsen falder uden for rederens eller den offentlige myndigheds forpligtelser, jf. dog kap. 7.

 

§ 6. Landsstyret fastsætter nærmere regler for omfanget af ydelser til de særlige persongrupper, der er omfattet af §§ 3-5.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om fravigelse af denne Landstingsforordning, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde overenskomster med andre stater.

Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om ret til ydelser efter denne Landstingsforordning, når personer, der er henvist til ophold, undersøgelse, behandling m.v. uden for Grønland, er nødsaget til at skifte folkeregisteradresse i henvisningsforløbet.

 

Kapitel 3

Graviditet og fødsel

 

§ 7. Sundhedsdistriktet tilbyder i forbindelse med graviditet gratis, forebyggende helbredsundersøgelse af kvinder samt gratis fødselshjælp på sygehus.

 

§ 8. Landsstyret fastsætter regler for fødselshjælp til kvinder, der opholder sig midlertidigt her i landet.

 

§ 9. Sundhedsdistriktet tilbyder gratis vejledning om anvendelse af graviditetsforebyggende metoder.

Stk. 2. Vejledning til personer, der er under 18 år og ugift, eller som er umyndiggjort i personlig henseende, er ikke betinget af samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller fra værgen.

 

Kapitel 4

Helbredsundersøgelse, sundhedspleje og vaccination

 

§ 10. Alle børn og unge under 18 år tilbydes gratis forebyggende helbredsundersøgelser.

Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler for omfanget af og kravene til helbredsundersøgelserne.

 

§ 11. Alle børn under den undervisningspligtige alder tilbydes gratis sundhedspleje, der skal omfatte:

1) Almen sundhedsvejledning til forældre om barnets legemlige og psykiske udvikling, herunder oplysning om sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger.

2) Observation af barnets sundhedstilstand og individuel vejledning til forældre, herunder formidling af kontakt til lægelig, social eller pædagogisk sagkundskab.

3) Særlig vejledning og bistand i samarbejde med lægelig, social og pædagogisk sagkundskab til forældre, hvis barn har særligt behov for sundhedspleje.

 

§ 12. Alle børn i den undervisningspligtige alder tilbydes gratis skolesundhedspleje, der skal omfatte:

1) Almene sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger til børn, forældre og skolepersonale, herunder oplysningsvirksomhed om sygdomsforebyggelse og hygiejne.

2) Observation af barnets sundhedstilstand og individuel vejledning til forældre, herunder formidling af kontakt til lægelig, social eller pædagogisk sagkundskab.

3) Særlig vejledning og bistand i samarbejde med lægelig, social og pædagogisk sagkundskab til forældre, hvis barn har særligt behov for sundhedspleje.

 

§ 13. Alle børn og unge under 18 år tilbydes vaccination mod sygdomme efter nærmere regler, der er fastsat af Landsstyret.

 

Kapitel 5

Sygdomsbehandling m.v.

 

§ 14. Personer med ret til ydelser efter landstingsforordningen har, i den udstrækning forholdene tillader det, ret til:

1) Forebyggende helbredsundersøgelse.

2) Lægebehandling, herunder eventuelt speciallægebehandling.

3) Sygehusbehandling.

4) Opsøgende sundhedstjeneste.

5) Sundhedspleje og sygepleje på sygehuset eller i hjemmet.

6) Receptpligtig medicin, herunder ikke receptpligtig medicin, der indgår som led i lægeordineret behandling, efter nærmere regler, der fastsættes af Landsstyret.

7) Vaccination mod sygdomme efter nærmere regler, der fastsættes af Landsstyret.

8) Hjælpemidler, der erstatter, afstiver eller korrigerer defekte eller manglende legemsdele.

9) Fysiurgisk behandling, der finder sted i tilknytning til læge- eller sygehusbehandling.

10) Attester, efter nærmere regler, der fastsættes af Landsstyret.

 

Kapitel 6

Tandbehandling

 

§ 15. Tandbehandling til børn til og med den undervisningspligtige alder tilbydes gratis. Sundhedsvæsenet skal yde tandbehandlingstilbud, der er tilpasset til nedenstående grupper:

1) Børn under den undervisningspligtige alder.

2) Børn i den undervisningspligtige alder.

3) Ungdom.

4) Andre.

Stk. 2. Landsstyret fastsætter nærmere regler for hvilke tandbehandlingstilbud, sundhedsvæsenet kan yde efter stk. 1.

 

§ 16. Tandlægen kan afvise at foretage andet end nødbehandling på personer, der er ankommet her til landet med misrøgtede eller ubehandlede tænder.

 

§ 17. Sundhedsvæsenets tandbehandlingstilbud gælder kun i det sundhedsdistrikt, hvor personen har folkeregisteradresse. Enhver person har dog ret til nødbehandling i opholdsdistriktet.

 

§18. Tandbehandling uden for Grønland er sundhedsvæsenet uvedkommende. Landsstyret kan dog fastsætte regler om ret til tandbehandling uden for Grønland i særlige tilfælde.

 

Kapitel 7

Patienttransport

 

§ 19. Personer, der er tilmeldt et folkeregister her i landet og som har bopæl her i landet, samt personer, der behandles for epidemiske eller veneriske sygdomme, har ret til gratis lægeordineret transport fra bygd eller andet sted med helårsbeboelse til distriktssygehuset i byen og fra distriktssygehuset til Dronning Ingrids Hospital samt transport til andet sygehus eller behandlingsinstitution uden for landet.

Stk. 2. Under transport efter stk. l afholder sundhedsvæsenet alle nødvendige udgifter til ordinær fortæring og overnatning på steder, der er anvist af sundhedsvæsenet.

 

§ 20. For personer, der midlertidigt opholder sig her i landet, fastsætter Landsstyret nærmere regler om transport fra bygd eller andet sted med helårsbeboelse til distriktssygehuset i byen og fra distriktssygehuset til Dronning Ingrids Hospital samt til andet sygehus eller behandlingsinstitution uden for landet.

 

§ 21. Sundhedsvæsenet afholder ikke udgifter til transport eller eventuelle opholdsudgifter i forbindelse med tandbehandling.

Stk. 2. I tilfælde af akut tandsygdom, der kan sidestilles med alvorlig sygdom, ydes transport i samme omfang som nævnt i § 19 og § 20.

 

Kapitel 8

Henvisning til undersøgelse og behandling udenfor det sundhedsdistrikt, hvor en person har ophold

 

§ 22. Landsstyret nedsætter et Visitationsnævn, der har til opgave at henvise til undersøgelse og behandling uden for det sundhedsdistrikt, hvor en person har ophold. Visitationsnævnets afgørelse i konkrete personsager kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Visitationsnævnet kan bemyndige de visiterende overlæger på Dronning Ingrids Hospital til at træffe afgørelse i sager, der ikke er af principiel karakter.

Stk. 3. Landsstyret fastsætter regler om Visitationsnævnets sammensætning, udpegning, beslutningskompetence og virksomhed.

Stk. 4. Landsstyret fastsætter regler om hvilke ydelser en person, der er henvist efter stk. l, har ret til at modtage.

 

§ 23. Henvisning til undersøgelse og behandling uden for Grønland kan alene ske til behandlingsinstitutioner, som Landsstyret har indgået aftale med om modtagelse af patienter fra Grønland.

Stk. 2. Landsstyret fastsætter nærmere regler om benyttelse af behandlingsinstitutioner uden for Grønland.

 

Kapitel 9

Betaling for sundhedsvæsenets ydelser

 

§ 24. I det omfang der efter de foranstående regler ikke er adgang til gratis ydelser, kan Landsstyret fastsætte regler om betaling.

Stk. 2. Efter regler fastsat af Landsstyret kan der i ganske særlige tilfælde ydes tilskud til de i § 14, nr. 8 nævnte hjælpemidler anskaffet uden for Grønland.

 

§ 25. Landsstyret kan indgå aftaler om levering af sundhedsvæsenets ydelser mod betaling i tilfælde, der ikke er omfattet af denne landstingsforordning.

 

Kapitel 10

Forskning

 

§ 26. Landsstyret kan yde støtte til sundhedsvidenskabelig forskning af betydning for det grønlandske samfund.

Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler for støtte til sundhedsvidenskabelig forskning.

 

Kapitel 11

Klageadgang

 

§ 27. Klageberettiget i henhold til nærværende Landstingsforordning er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

 

§ 28. Klage over den faglige virksomhed, der udøves af personer inden for sundhedsvæsenet, indbringes for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn jf. Lov om Sundhedsvæsenets Centralstyrelse.

 

§ 29. Klager, der ikke vedrører den i § 28 anførte faglige virksomhed, indbringes for Direktoratet for Sundhed, jf. dog § 22, stk 1.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagen indgives skriftligt til Direktoratet for Sundhed.

Stk. 3. Direktoratet for Sundheds afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

Kapitel 12

Ikrafttrædelse

 

§ 30. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. december 1997.

Stk. 2. Samtidig ophæves Landstingsforordning nr. 8 af 30. oktober 1992 om sundhedsvæsenets ydelser m.v.

Stk. 3. Regler fastsat med hjemmel i den i stk. 2 nævnte Landstingsforordning forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves af regler fastsat med hjemmel i denne eller andre landstingsforordninger.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 6. november 1997

 

 

Jonathan Motzfeldt

/

Marianne Jensen