Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 18
31. oktober 1996
Gældende

Landstingslov om fiskeri

Kapitel 1

Lovens område og formål

 

§ 1. Loven omfatter det erhvervsmæssige og det ikke erhvervsmæssige fiskeri i Grønland og på Grønlands fiskeriterritorium, samt det grønlandske erhvervsmæssige fiskeri uden for dette territorium.

 

§ 2. Loven har til formål at sikre hensigtsmæssig og biologisk forsvarlig udnyttelse af fiskebestandene.

Stk 2. Ved administrationen af denne lov skal der lægges vægt på ressourcernes bevarelse og reproduktion, den rationelle og sæsonmæssigt bedste udnyttelse i overensstemmelse med sædvanlig biologisk rådgivning samt befolkningens rekreative behov.

Stk 3. Ved administrationen af denne lov skal der endvidere for erhvervsmæssigt fiskeri lægges vægt på forholdet mellem de disponible fangstmængder og kapaciteten i fiskeriet, samt på økonomiske og beskæftigelsesmæssige hensyn inden for fiskerierhvervet, forarbejdningsindustrien og andre dertil knyttede erhverv.

 

Kapitel 2

Definitioner

 

§ 3. Ved "erhvervsmæssigt fiskeri" forstås i denne lov det fiskeri, der udøves med henblik på at sælge hele fangsten eller dele heraf.

Stk. 2. Ved "ikke erhvervsmæssigt fiskeri" forstås i denne lov det fiskeri, der udøves med henblik på anvendelse af fangsten til privat forbrug.

Stk. 3. Ved en "erhvervsgruppe" forstås i denne lov en nærmere afgrænset gruppe af personer kategoriseret efter om de driver erhvervsmæssigt fiskeri som hovederhverv, erhvervsmæssigt fiskeri som bierhverv eller ikke erhvervsmæssigt fiskeri.

Stk 4. Ved "fast tilknytning til det grønlandske samfund" forstås i denne lov personer der ved at grunde sig husstand, leje sig eller købe sig bolig eller ved andre foranstaltninger tilkendegiver at agte at have hjemsted i Grønland.

 

§ 4. Ved en "TAC" forstås i denne lov den samlede tilladte årlige fangstmængde for en bestemt fiskebestand på Grønlands fiskeriterritorium.

Stk. 2. Ved en "flådekomponent" forstås i denne lov en nærmere afgrænset gruppe af fartøjer, som er hjemmehørende i Grønland.

Stk 3. Ved en "kvote" forstås i denne lov en del af en TAC, som tildeles en flådekomponent eller det i § 7 omtalte ikke-grønlandske fiskeri.

Stk. 4. Ved en "kvoteandel" forstås i denne lov den procentdel af en kvote, som et rederi er i besiddelse af.

Stk 5. Ved en "årskvote" forstås i denne lov den maksimalt tilladte mængde i tons, som et rederi har fået tildelt af en given kvote et givent år.

Stk. 6. Ved en "licens" forstås i denne lov den ret til fiskeri på en bestemt bestand, som landsstyret kan meddele et rederi.

Stk 7. Ved et "fartøj" forstås i denne lov ethvert transportmiddel til vands eller lands der benyttes i forbindelse med fiskeri.

 

Kapitel 3

Fastsættelse af fangstmængder og TAC

 

§ 5. Landsstyret fastsætter for hvert år TAC'er for bestemte fiskebestande på Grønlands fiskeriterritorium. Fordelingen af TAC'en i kvoter for henholdsvis de grønlandske flådekomponenter og det i § 7 omtalte ikke-grønlandske fiskeri foretages af landsstyret under hensyntagen til bestemmelserne i internationale aftaler. Landsstyret afgiver efterfølgende redegørelse til landstinget indeholdende alle relevante oplysninger vedrørende fastsættelsen af TAC og kvote, jf. § 2.

Stk 2. Såfremt landsstyret senere ændrer de i stk. l nævnte vedtagelser, afgives en redegørelse til Landstinget, svarende til den i stk. l omtalte.

 

Kapitel 4

Adgang til erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands land- og fiskeriterritorium

 

§ 6. Erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium må kun udøves med fartøjer, der i kraft af ejerforhold er hjemmehørende i Grønland.

Stk 2. Et fartøj må kun udøve sådant fiskeri, hvis det ejes af

1)entenen enkeltperson, eller enkeltpersoner i fællesskab, som hæfter personligt, solidarisk og direkte, og som opfylder betingelserne i stk. 3,

2) elleret selskab, som opfylder betingelserne i stk 4,

3) elleret offentligt ejet selskab i Grønland, eller et selskab med deltagelse af hjemmestyret.

Stk. 3. Hvis fartøjet, jf. stk. 2, nr. l, ejes af enkeltpersoner skal følgende betingelser være opfyldt:

1) Alle nævnte personer skal have fast tilknytning til det grønlandske samfund;

2) alle nævnte personer skal have folkeregisteradresse i Grønland, og have haft folkeregisteradresse i Grønland i de forudgående to år;

3) alle nævnte personer skal være fuldt skattepligtige i Grønland og have været fuldt skattepligtige i Grønland i de forudgående to kalenderår.

4) alle nævnte personer skal i de forudgående to kalenderår have været beskæftiget med erhvervsfiskeri, og mindst 2/3 af deres bruttoindkomst ved personlig virksomhed skal i de forudgående to kalenderår stamme fra erhvervsfiskeri. Med virksomhed som erhvervsfisker sidestilles virksomhed som fanger, fåreholder, renavler og lignende.

Stk. 4. Hvis fartøjet, j f. stk. 2, nr. 2, ejes af et selskab, skal følgende betingelser være opfyldt:

1) Selskabet skal være enten et aktieselskab, et anpartsselskab, et andelsselskab eller et partrederi og

2) mindst 2/3 af selskabets kapital, ved rejefiskeri: hele selskabets kapital, skal ejes direkte eller indirekte af enkeltpersoner, som opfylder betingelserne i stk. 3, nr. 1-3.

3) mere end halvdelen af selskabets kapital skal ejes direkte eller indirekte af erhvervsfiskere, som opfylder betingelserne i stk. 3, nr. 1-4.

Stk. 5. Landsstyret kan meddele dispensation

1) fra betingelserne i stk. 3, nr. 2 og 3, og stk. 4, nr. 2, ved generationsskifte eller når vedkommende midlertidigt inden for de nævnte perioder har opholdt sig uden for Grønland i uddannelsesøjemed eller lignende;

2) fra betingelserne i stk. 3, nr. 4, når vedkommende inden for den nævnte periode har uddannet sig som fisker på et uddannelsessted eller i praksis og

3) fra betingelserne i stk. 3, nr. 4, når det kan godtgøres, at der har foreligget særlige omstændigheder, som har bevirket, at kravet om indtægtsandel ikke har kunnet opfyldes.

Stk. 6. Landsstyret kan under ganske særlige omstændigheder midlertidigt dispensere fra betingelserne i stk. l -4, når dette skønnes af betydning for det grønlandske fiskerierhverv eller forarbejdningsindustrien i Grønland.

Stk 7. Landsstyret kan kræve dokumentation for, at betingelserne i stk. l -4 er opfyldt.

 

§ 7. Erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium må endvidere udøves af fartøjer, der ikke er omfattet af § 6, når disse enten i henhold til forpligtelser ifølge internationale aftaler, eller efter særskilt aftale med landsstyret har fået licens til fiskeri af bestemte arter og mængder fisk på Grønlands fiskeriterritorium.

Stk. 2. Fiskeri i medfør af stk. l må ikke finde sted inden for 12 sømil fra basislinien. Landsstyret kan dog give tilladelse, hvis særlige forhold, herunder især hensynet til råvareforsyningen af landanlæggene i Grønland, taler herfor.

 

Kapitel 5

Ikke erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands land- og fiskeriterritorium

 

§ 8. Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands fiskeri- og landterritorium må udøves af danske statsborgere med fast bopæl i Grønland. Statsborgere fra andre lande end Danmark, som har fast bopæl i Grønland og har haft det i 2 sammenhængende år, sidestilles med danske statsborgere.

Stk. 2. Landsstyret kan udstede regler, hvormed ikke erhvervsmæssigt fiskeri efter bestemte fiskearter kræver en særlig tilladelse.

Stk. 3. Personer som ikke er omfattet af stk. l skal have særlig tilladelse til ikke erhvervsmæssigt fiskeri.

Stk 4. Landsstyret opkræver ved udstedelse af tilladelse efter stk. 3 en betaling, hvis størrelse fastsættes af Landsstyret. Betalingen beregnes dels på grundlag af udgifterne til administration i forbindelse med udstedelse af tilladelserne dels på grundlag af udgifterne til varetagelse af lovens formål i relation til betalingsfiskeri.

Stk. 5. Landsstyret kan udstede nærmere regler om udstedelse, erhvervelse og fortabelse af tilladelse til fiskeri efter stk. 3 samt om anvendelse af afgiftprovenuet efter stk. 4.

Stk. 6. Landsstyret kan i forbindelse med udstedelse af regler efter stk. 5 pålægge kommuner at varetage den nødvendige administrative forvaltning hermed, ligesom man kan bemyndige institutioner og turistforeninger at forestå forvaltningen.

 

Kapitel 6

Fiskeri udenfor Grønlands fiskeriterritorium

 

§ 9. Landsstyret kan udstede regler for grønlandsk fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium.

 

Kapitel 7

Almindelig regulering af fiskeriet. Licenser mv.

 

§ 10. Landsstyret kan med henblik på administrationen af ressourcernes udnyttelse foretage reguleringer af det grønlandske fiskeri, jf. § 6 og §8. Ved gennemførelse af disse reguleringer kan der tages hensyn til de disponible fangstmængder, den forhåndenværende fangstkapacitet, erhvervsgrupper og til en hensigtsmæssig geografisk udvikling af fiskerierhvervet, og herunder udstedes regler om:

1) Opdeling af de disponible kvoter tidsmæssigt, på områder, erhvervsgrupper og flådekomponenter.

2) Fordeling af de disponible kvoter med nærmere fastsatte kvoter for erhvervsgrupper, flådekomponenter og redskabstyper samt kvoteandele eller årskvoter for enkelte fiskerfartøjer.

3) Den maksimale fisketid, antallet af landinger og de tilladte fangstmængder pr. landing.

4) Pligt til fangstindberetning i overensstemmelse med foranstaltninger efter l)-3).

5) Standsning af fiskeri efter og ophør med landing af nærmere specificerede arter, når de særlige begrænsninger i henhold til l)-3) tilsiger dette.

6) Fastsættelse af den maximale fangstkapacitet, som må indsættes i et bestemt fiskeri.

7) Opdeling i flådekomponenter og erhvervsgrupper.

 

§ 11. Landsstyret kan med henblik på en tilpasning af kapaciteten i den grønlandske fiskerflåde, j f. § 6, til de fiskerimuligheder, der er til rådighed, udstede regler, hvorefter anskaffelse af fartøjer over 5 BRT til erhvervsmæssigt fiskeri, der ikke tidligere i Grønland har været registreret som fiskerfartøjer, gøres betinget af en tilladelse.

Stk. 2. Landsstyret kan endvidere udstede regler, hvorefter fartøjsombygning, der øger fangstkapaciteten, gøres betinget af en tilladelse.

Stk. 3. Tilladelse i henhold til stk. l og stk. 2 kan gøres betinget af anvendelse af fartøjet til fiskeri efter bestemte fiskearter eller af, at et fiskerfartøj af en nærmere foreskreven kapacitet udgår af fiskeriet.

 

§ 12. Forarbejdning om bord på grønlandske fartøjer, j f. § 6, må kun finde sted med landsstyrets tilladelse.

Stk. 2. Enhver omladning fra grønlandske fartøjer, j f. § 6, og fra udenlandske fartøjer, j f. § 7, må kun finde sted med landsstyrets tilladelse.

 

§ 13. Udenlandsk fiskeri, j f. § 7, må ikke indledes på Grønlands fiskeriterritorium, førend der er opnået licens hertil af landsstyret i overensstemmelse med de i § 5 fastsatte fangstmængder.

Stk 2. Landsstyret kan udstede regler om, at grønlandsk fiskeri, j f. § 6 efter en eller flere øvrige arter gøres betinget af licens, herunder at betingelsen om licens skal gælde for nærmere angivne fartøjsstørrelser.

Stk. 3. Landsstyret kan udstede regler om afgivelse af oplysninger, der er af betydning for beslutninger om udstedelse af licens.

 

§ 14. For grønlandsk fiskeri, j f. § 6, kan der udstedes 4 typer licenser:

1) Tidsbegrænsede licenser hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde.

2) Tidsubegrænsede licenser hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde.

3) Tidsbegrænsede licenser hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde.

4) Tidsubegrænsede licenser hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde. Landstinget kan med behørigt varsel ved lov gøre tidsubegrænsede licenser, j f. nummer 2) og nummer 4), tidsbegrænsede.

Stk. 2. Licensen kan for hver enkelt ejer angive, hvilke arter den pågældende ejer må fiske, med hvilke fartøjer og i hvilke områder fiskeriet kan finde sted samt de nærmere betingelser for fiskeriet. Mængderne kan for licenser af type 2), j f. stk. l, angives som en andel af de efter § 5 fastsatte fangstmængder efter regler, der fastsættes af landsstyret. Herunder kan landsstyret fastsætte regler om maksimale årskvoter.

Stk. 3. For så vidt angår licenserne af type 1) og 2), j f. stk. l, giver landsstyret hvert år meddelelse om størrelsen af årskvoten.

Stk. 4. En kvoteandel, der hører til indenfor én flådekomponent kan ikke fiskes af en anden flådekomponent.

 

§ 15. Kvoteandele, som er udstedt til fiskeri jf. § 14, stk. 2, kan alene overdrages til eje eller sikkerhed.

Stk. 2. Det er en betingelse for overdragelsen efter stk. l, at overdragelsen godkendes af landsstyret.

Stk. 3. Ingen selskaber eller enkeltpersoner må gennem køb af kvoteandele opnå en kvoteandel, i reguleringsområdet for den havgående flådekomponent, der overstiger 33,3 %

Stk. 4. Ingen selskaber eller enkeltpersoner må gennem køb af kvoteandele opnå en kvoteandel, i reguleringsområdet for den kystnære flådekomponent, der overstiger 10%.

 

§ 16. Kvoteandele skal senest 18 måneder efter deres erhvervelse eller efter deres frigørelse fra en licens påny være knyttet til et eller flere fartøjer ved udstedelse af licens til ejeren af disse fartøjer. Sker denne tilknytning ikke, er ejeren pligtig at sætte sådanne kvoteandele til salg. Hvis ejeren ikke opfylder denne forpligtelse, kan landsstyret tilbagekalde kvoteandelene med henblik på salg på vegne af ejeren.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for salg af tilbagekaldte kvoteandele.

Stk. 3. Landsstyret kan ved forlis og under særlige omstændigheder meddele dispensation for reglen i § 16 stk. 1.

 

§ 17. Kvoteandele er arvelige.

 

§ 18. Landsstyret kan fastsætte regler om reduktion af kvoteandele ved sammenlægning af rederier (hjemfaldspligt).

 

§ 19. Et rederi kan uden virkning for licens og kvoteandele sælge sin årskvote eller en del heraf hvis

1) havari eller længerevarende værftsophold

2) naturlige forhindringer, såsom is eller

3) lignende omstændigheder forhindrer, at rederiet kan opfiske sin årskvote.

Stk. 2. Overdragelse af årskvote kan endvidere finde sted i særlige tilfælde, hvor økonomiske eller administrative forhold betinger det.

Stk. 3. Overdragelse af årskvote må under ingen omstændigheder antage karakter af udlejning af kvoteandele.

Stk. 4. Hjemmestyreejede selskaber kan uanset bestemmelserne i stk. 1-3 sælge og købe årskvote.

Stk. 5. En årskvote, der hører til indenfor én flådekomponent, kan ikke fiskes af en anden flådekomponent.

Stk 6. Overdragelser efter stk. 1-5 skal godkendes af landsstyret.

 

§ 20. I det omfang en del af den samlede grønlandske fangstmængde ikke er omfattet af rederiers licens, kan landsstyret

1) sælge den eller dele af den som kvoteandel;

2) sælge den eller dele af den på årsbasis som årskvote og

3) bortgive den eller dele af den som årskvote som kompensation for forsøgsfiskeri.

Stk. 2. Stk. l gælder dog ikke, hvis et eller flere rederiers kvoteandele derved formindskes.

Stk 3. Ved fastsættelse af salgsprisen efter stk. l, 1) og 2) kan der lægges vægt på følgende kriterier:

1) Omfanget af rederiets produktionsret.

2) Størrelsen af rederiets kvoteandel pr. 1. januar 1997.

3) Rederiets regionale tilhørsforhold.

 

§ 21. Når den enkelte ejers årskvote er opfisket, skal fiskeriet straks standses. Det samme gælder, når den samlede grønlandske fangstmængde er opfisket.

Stk 2. Licenserne bortfalder automatisk for de ikke-grønlandske fartøjer, j f. § 7, når fiskeriet som følge af kvoteudnyttelsen skal ophøre. Når licensen bortfalder skal fiskeriet straks standses.

Stk. 3. Overtrædelse af fiskerireglerne ved Grønland eller betingelser i licensen kan medføre begrænsninger i retten til at udnytte den, samt under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde inddragelse af retten. Beslutning herom træffes af landsstyret, og kan inden 15 dage fra kundgørelsen indbringes for Grønlands Landsret.

 

§ 22. For grønlandsk fiskeri, jf. § 6, kan det som betingelse for erhvervelse af licens kræves,

1) at fangsten helt eller delvis indhandles til et eller flere nærmere angivne produktionsanlæg i Grønland, eventuelt i bestemte perioder og med bestemte mængder, kvalitet og sammensætning af fangsten (indhandlingspligt), og

2) at en bestemt del af besætningen skal være personer med fast bopæl i Grønland (besætningsandel).

Stk. 2. Betingelser om indhandlingspligt og generelle regler om besætningsandele fastsættes af landsstyret.

 

Kapitel 8

Fredning, tekniske bevaringsforanstaltninger mv.

 

§ 23. Landsstyret kan udstede regler om beskyttelse af ressourcerne, herunder regler om

1) fredningsperioder og friholdelse af områder for fiskeri;

2) indretning og brug af fartøjer, fangstredskaber og tilbehør, herunder forbud mod brug af bestemte redskaber, redskabstyper eller fangstmetoder;

3) ordensregler for fiskeriet;

4) mindstestørrelser for fisk m.v;

5) maskestørrelser og måling heraf, samt

6) maksimale bifangster af bestemte arter i fiskeri efter andre arter.

Stk. 2. Efter bemyndigelse fra landsstyret kan de regler, der er nævnt i stk. l, l)-3), dog udstedes for en enkelt kommune af vedkommende kommunalbestyrelse med godkendelse af landsstyret.

 

Kapitel 9

Fiskeribiologiske undersøgelser og forsøgsfiskeri

 

§ 24. Fiskeribiologiske undersøgelser samt forsøgsfiskeri kan, uanset gældende begrænsninger for fiskeri, udføres af Grønlands Naturinstitut og Danmarks Miljøundersøgelser eller af andre med tilladelse fra landsstyret. Landsstyret kan fastsætte betingelser for forsøgsfiskeri efter indhentet udtalelse fra Grønlands Naturinstitut.

Stk. 2. Fiskeri i uddannelsesøjemed kan, uanset gældende begrænsninger for fiskeri, udføres med tilladelse fra landsstyret. Landsstyret kan fastsætte betingelser for sådant fiskeri.

 

Kapitel 10

Statistik

 

§ 25. Landsstyret kan udstede regler, hvorefter grønlandske fartøjer, j f. § 6, produktionsanlæg og andre i Grønland pålægges at indsende nærmere bestemte oplysninger om fiskeriet til brug for statistiske formål.

 

Kapitel 11

Kontrol

 

§ 26. Landsstyret kan udstede regler om kontrol med overholdelse af bestemmelserne i loven og i regler udstedt efter loven.

Stk 2. Landsstyret kan udstede regler med henblik på at forhindre overdragelse, køb og salg af fangst, som måtte været taget i strid med regler udstedt efter loven, herunder om,

1) pligt til at give oplysninger om modtaget fangst;

2) forbud mod at modtage fangst fra personer og selskaber m.v., der ikke er berettigede til fiskeri samt

3) forbud mod at modtage fangst efter opnåelsen af en tilladt fangstmængde.

 

§ 27. Forsvarets fiskeriinspektion og politiet påser i hidtidigt omfang overholdelsen af bestemmelserne i loven og i regler efter loven.

Stk. 2. Det påhviler Den grønlandske Fiskerilicenskontrol at påse overholdelsen af vilkårene i tilladelser, der er givet i henhold til loven, samt at varetage andre opgaver, som fastsættes af landsstyret. I det omfang opgaverne omfatter påsyn af overholdelsen af bestemmelserne i loven og i regler udstedt efter loven, fastsættes opgaverne efter drøftelse med rigsmyndighederne.

 

§ 28. Forsvarets fiskeriinspektion og politiet kan lade fiskerfartøjer og fisketransportfartøjer stoppe og borde for at foretage tjenstlige handlinger, herunder eftersyn af skibsdokumenter, fiskerilogbøger, last- og produktionsopgørelser og lignende samt undersøgelse af fiskeredskaber og fangst, og kan forlange redskaber indbjærget til tjenstlig undersøgelse. Der kan endvidere gives sådanne fartøjer ordre til at afgå til udpeget grønlandsk havn med henblik på visitation eller oplosning af fangst og redskaber.

 

§ 29. Landsstyret kan pålægge fartøjer med licens at tage fiskerikontrollører fra Den grønlandske Fiskerilicenskontrol (GFLK) ombord med henblik på at observere fartøjets fiskeriaktiviteter på Grønlands fiskeriterritorium.

Stk. 2. Det pågældende rederi betaler omkostningerne til ophold og forplejning i forbindelse med GFLK's rutinemæssige kontrolbesøg ombord. Landsstyret bemyndiges til at udforme regler for rederiernes yderligere dækning af omkostningerne ved kontrollen ombord. Omfanget af rederiets betaling af kontrolomkostningerne kan gøres betinget af forholdene i forbindelse med kontrollen.

Stk. 3. Fiskerikontrollørernes arbejdsopgaver og beføjelser fastsættes af landsstyret efter drøftelse med rigsmyndighederne.

Stk. 4. Fiskerikontrollørerne skal have mulighed for at benytte fartøjets radio og telefunktioner til at kommunikere med de grønlandske og danske myndigheder.

 

§ 30. Forsvarets fiskeriinspektion kan forlange, at et fiskerfartøj skal opholde sig på en nærmere angiven position inden for et bestemt tidsrum med henblik på kontrol aflast, fangstredskaber m.v. Tid og sted skal så vidt muligt aftales med skibsføreren.

Stk. 2. Den i stk. l nævnte ordning må ikke benyttes således, at der lægges hindringer i vejen for de fiskerimuligheder, der er fastsat i medfør af § 5.

 

§ 31. Et fartøj, der er udrustet til fiskeri, skal have redskaberne bortstuvet indenbords og bådene oppe på fartøjet på sædvanligt sted, når det befinder sig på et sted på Grønlands fiskeriterritorium, hvor det ikke har ret til at drive fiskeri.

 

Kapitel 12

Fiskerirådet

 

§ 32. Landsstyremedlemmet nedsætter et Fiskeriråd bestående af fiskeriets interesseorganisationer samt Direktoratet for fiskeri, fangst og landbrug.

Stk. 2. Landsstyret hører Fiskerirådet i sager, der vedrører §§ 5, 7, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 22 og 23.

 

Kapitel 13

Foranstaltninger

 

§ 33. Bøde idømmes den, der

1) overtræder lovens § 6, stk. l og 2, § 7, § 8, § 10, § 12, § 13, § 15, stk. 2, 3 og 4, § 21, § 24 eller §31;

2) undlader at efterkomme påbud meddelt efter § 28, § 29, stk. l, § 30 eller § 35, eller påbud eller forbud meddelt i henhold til regler udstedt efter loven;

3) tilsidesætter vilkår for en tilladelse, der er givet i henhold til loven eller regler udstedt efter loven og

4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til offentlig myndighed, eller undlader at afgive oplysninger, som er påbudt i loven eller i henhold til regler udstedt efter loven.

Stk. 2. I regler, der udstedes efter loven, kan det fastsættes, at overtrædelse af bestemmelserne i reglerne kan medføre bøde.

Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 4. For overtrædelser, der begås ved hjælp af et fartøj, kan der pålægges den, der ejer eller råder over fartøjet, bødeansvar, selvom overtrædelsen ikke kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom. Kriminallovens regler om, at den dømte kan anbringes i anstalt, hvis bøden ikke kan inddrives, finder ikke anvendelse.

 

§ 34. Kriminallovens regler om konfiskation anvendes tilsvarende. Ved ulovlig fiskeri fra et fartøj kan der dog ske konfiskation af de anvendte fiskeredskaber, af hele fartøjets fangst eller værdien heraf, med undtagelse af fangst, der godtgøres at hidrøre fra lovlig virksomhed.

Stk. 2. Desuden kan der ske konfiskation af et fartøj eller værdien heraf i grovere eller gentagne tilfælde af manglende eller mangelfuld afgivelse af oplysninger om fangsten.

Stk 3. I regler, der udstedes efter loven, kan det fastsættes, at overtrædelse af bestemmelserne i reglerne kan medføre konfiskation.

 

§ 35. Såfremt fangsten eller værdien af fangsten eller en del af denne konfiskeres, kan det i forbindelse med konfiskationen pålægges fartøjet at separere den hertil svarende fangst fra anden fangst og tåle, at den afmærkes af de myndigheder, der er nævnt i § 28. Kan man ikke på denne måde forhindre sammenblanding af den fangst, hvis værdi er konfiskeret, og anden fangst, kan det pålægges fartøjet at losse den fangst, hvis værdi er konfiskeret.

Stk. 2. Separering og afmærkning skal være opretholdt, når fartøjet befinder sig på Grønlands fiskeriterritorium med fangsten.

 

§ 36. Er der grund til at antage, at fartøjet er benyttet ved en overtrædelse af loven eller regler udstedt efter loven, der kan medføre bøde eller konfiskation, kan det anholdes af fiskeriinspektionen eller politiet.

Stk. 2. Uden for Grønlands fiskeriterritorium kan et udenlandsk fartøj dog kun stoppes, visiteres og anholdes, såfremt der er grund til at antage, at en overtrædelse er begået inden for området, og såfremt forfølgelse er optaget, medens fartøjet endnu befandt sig inden for fiskeriterritoriet, og derefter er fortsat uden afbrydelse.

 

§ 37. Et fartøj, der er anholdt efter § 36, kan efter dom eller bødevedtagelse tilbageholdes med samtlige redskaber, indtil de forskyldte bøde- og konfiskationsbeløb og sagsomkostninger er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen, og indtil foranstaltninger efter § 35 er gennemført. Sker dette ikke inden 2 måneder efter sagens endelige afgørelse, kan der søges fyldestgørelse i fartøj og redskaber.

Stk 2. Reglen i stk. l anvendes ikke, hvis den, der havde rådighed over fartøjet, uberettiget var i besiddelse af det.

Stk. 3. Protesteres der mod tilbageholdelse, finder kap. 5, § 9, i lov om rettens pleje i Grønland tilsvarende anvendelse, dog således at spørgsmålet indbringes for landsdommeren.

 

§ 38. Sager om overtrædelser af loven eller regler udstedt efter loven kan afgøres af såvel politiet som chefen for vedkommende fiskeriinspektionsskib ved vedtagelse af bøde, konfiskation, sagsomkostninger og foranstaltninger efter § 35. Kap. 5. § 21, stk. l i lov om rettens pleje i Grønland anvendes tilsvarende.

Stk. 2. Afgøres sagen ikke efter stk. l, indbringes den for Kredsretten.

Stk. 3. Sager for fartøjer større end 75 BRT/120 BT, indbringes for Grønlands Landsret.

Stk. 4. Uanset at en sag er afgjort efter stk. l, kan Grønlands Landsret efter begæring tillade, at sagen indbringes for Kredsretten eller Grønlands Landsret. Dette gælder dog kun, såfremt særlige omstændigheder taler derfor, og begæring er fremsat snarest muligt efter vedtagelsen, eller efter at ansøgeren er blevet bekendt med de omstændigheder, hvorpå begæringen støttes.

 

Kapitel 14

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

§ 39. Loven træder i kraft den 1. november 1996.

 

§ 40. Samtidig ophæves Landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri. Bestemmelser som omhandler ikke-erhvervsmæssig fiskeri som fremgår af Landstingslov nr. 11 af 29. april 1992 om ikke-erhvervsmæssig fangst jagt og fiskeri ophæves tillige.

Stk. 2. Regler, der er fastsat med hjemmel i den lov, der er nævnt i stk. 1 forbliver i kraft, indtil de afløses af eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre landstingslove.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 31. oktober 1996

 

 

Lars Emil Johansen

/

Pâviâraq Heilmann

Relationer
Sammenskrevet ved

Hjemmelslov til

Ændret ved

Dokumenter