Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 3
26. januar 1996
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om valg af godkendte museers repræsentanter i Museums-og arkivnævnet

I medfør af § 21, stk. 3, i Landstingsforordning nr. 4 af 18. maj 1990 om museums- og arkivvæsenet fastsættes, efter indhentet udtalelse fra Museums- og arkivnævnet :

 

§ 1. Ved godkendte museer forstås i denne bekendtgørelse museer, der er godkendt til at udføre museumsvirksomhed i henhold til Landstingslov nr. 4. af 18. maj 1990 om museums- og arkivvæsenet.

§ 2. Efter hvert nyvalg til Landstinget vælger de godkendte museer tilsammen 2 medlemmer til Museums- og arkivnævnet.
Stk. 2. Det ene medlem vælges af og blandt museumslederne. Det andet medlem vælges af og blandt museumsbestyrelsernes medlemmer.

 

Valgbarhed og valgret

§ 3. Valgbar er enhver, der fra indkaldelse af kandidatforslag og frem til valget, er museumsleder ved et godkendt museum eller medlem af bestyrelsen for et godkendt museum.

§ 4. Valgret har enhver, som på tidspunktet for valget er museumsleder ved eller medlem af bestyrelsen for et godkendt museum.

 

Valgprocedure og frister

§ 5. Inden 14 dage efter nyvalg til Landstinget, regnet fra valgdatoen, indkalder sekretariatet for Museums- og arkivnævnet kandidatforslag fra museumsledere og bestyrelser for samtlige godkendte museer.
Stk. 2. Indstilling af kandidater skal meddeles sekretariatet senest én måned efter modtagelse af indkaldelsen.

§ 6. Sekretariatet for Museums- og arkivnævnet udsender inden 14 dage efter udløbet af fristen i § 5, stk. 2 en liste over opstillede museumsledere til samtlige museumsledere for de godkendte museer og en liste over opstillede bestyrelsesmedlemmer til samtlige bestyrelser for godkendte museer.

§ 7. Hver museumsleder foretager en prioriteret afstemning, således at der afgives henholdsvis 3, stemmer, 2 stemmer og l stemme på 3 kandidater fra listen over opstillede museumsledere.
Stk. 2. Hver museumsbestyrelse foretager en prioriteret afstemning, således at der afgives henholdvis 3 stemmer, 2 stemmer og l stemme på 3 kandidater fra listen over opstillede bestyrelsesmedlemmer. Museumsbestyrelserne afgør selv hvordan de i tilfælde af uenighed når frem til den prioriterede stemmeafgivelse.
Stk. 3. Afstemningsresultaterne skal være sekretariatet i hænde senest en måned efter modtagelsen af kandidatlisten.

§ 8. Den kandidat fra hver liste, som opnår flest stemmer, er valgt. Kandidaten, der opnår næstflest stemmer, er valgt som suppleant.
Stk. 2. Ved stemmelighed foretages nyvalg blandt kandidaterne med samme antal stemmer. Hvis der efter omvalg fortsat er stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.

 

Udtrædelse og suppleringsvalg

§ 9. Såfremt et valgt medlem af nævnet fratræder stillingen som museumsleder eller posten som medlem af bestyrelsen for et godkendt museum, udtræder medlemmet af nævnet og suppleanten indtræder.
Stk. 2. Er både et medlem af nævnet og suppleanten udtrådt afholdes suppleringsvalg til posten.
Stk. 3. Suppleringsvalg følger samme procedure som ordinære valg.

 

Ikrafttrædelse

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1996.
Stk. 2. Såfremt der på ikrafttrædelsestidspunktet er valgt repræsentanter fra de godkendte museer, forbliver disse medlemmer af nævnet frem til næstkommende valg i forbindelse med nyvalg til landstinget eller til de måtte udtræde i medfør af § 9, stk. 1.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. januar 1996
Konrad Steenholdt

/

Karl Kristian Olsen