Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 31
1. december 1995
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om Idrættens Råd

I medfør af § 1, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 8 af 7. maj 1988 om styrelsen af kultur- og undervisningsvirksomhed fastsættes:

 

§ 1. Landsstyret nedsætter efter hvert nyvalg til Landstinget et Idrættens Råd til at rådgive Landsstyret i anliggender vedrørende idræt.

 

Rådets opgaver

§ 2. Idrættens Råd kan rådgive Landsstyret i alle anliggender vedrørende idræt. Rådgivning sker efter forelæggelse af spørgsmål eller på rådets eget initiativ.
Stk. 2. Idrættens Råd udarbejder forslag til principper for prioritering af idrætslige aktiviteter nationalt og internationalt.
Stk. 3. Idrættens Råd udarbejder forslag til retningslinier for fordeling af de økonomiske midler, som Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke har til rådighed for idrætslige anliggender.

§ 3. Idrættens Råd skal under varetagelse af sit arbejde efter § 2 sikre at både breddeidrætten, handicapidrætten og eliteidrætten tilgodeses.

 

Rådets sammensætning

§ 4. Idrættens Råd sammensættes som følger:
1) 2 medlemmer med tilknytning til breddeidrætten udpeget af Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke.
2) 3 medlemmer valgt af Grønlands Idrætsforbund GIF.
3) l medlem valgt af det grønlandske handicapidrætsforbund.
Stk. 2. Grønlands Idrætsforbund og Grønlands Handicapidrætsforbund fastsætter selv regler for valg af deres repræsentanter i rådet.

 

Møder, forretningsorden og budget

§ 5. På første møde efter nyvalg til landstinget, vælger Idrættens Råd en formand og en næstformand blandt sine medlemmer.
Stk. 2. Idrættens Råd kan årligt foretage nyvalg til posterne.

§ 6. Idrættens Råd afholder mindst to møder årligt.
Stk. 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke varetager sekretariatsfunktionen for Idrættens Råd.
Stk. 3. Idrættens Råd fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4. Idrættens Råd udarbejder i samråd med sekretariatet et årligt budget for sin mødevirksomhed. Budgettet godkendes endeligt af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke.

 

Ikrafttrædelse

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1995.

 

Overgangsbestemmelser

§ 8. Snarest og senest én måned efter ikrafttræden nedsættes Idrættens Råd for indeværende valgperiode.
Stk. 2. Indtil der bliver stiftet et handicapidrætsforbund i Grønland, udpeges handicapidrættens repræsentant i rådet af handicapforeningen i Nuuk.
Stk. 3. Samtidig med nedsættelse af Idrættens Råd nedlægges Det Rådgivende Udvalg vedrørende Idræt.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. december 1995
Konrad Steenholdt

/

Karl Kristian Olsen