Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 10
1. april 1995
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om særlige institutioner for voksne

I medfør af Landstingsforordning nr. 6 af 28. april 1988, med senere ændring, om institutioner med særlige formål for voksne § 4 stk. l og § 6 fastsættes:

 

Kapitel 1.
Almindelige bestemmelser

§ 1. Institutioner med særlige formål kan etableres for voksne personer med sociale problemer.
Stk. 2. Den myndighed der opretter en institution skal udarbejde en formålsbestemmelse for hver institutionen, der angiver hvilken personkreds, der kan optages på institutionen samt institutionens pædagogiske sigte. Endvidere skal formålsbestemmelsen indeholde en beskrivelse af institutionens husregler samt ledelsesforhold.
Stk. 3. Direktoratet for Sociale Anliggender skal godkende institutionens formålsbestemmelse samt ændringer heri.

§ 2. Enhver person over 18 år betragtes som voksen, og kan søges optaget på institutioner med særlige formål for voksne, såfremt personens hjemkommune skønner der er behov herfor.
Stk. 2. En person under 18 år kan i særlige tilfælde søges optaget på en institution med særlige formål for voksne, hvis forældremyndighedsindehaveren samtykker heri, og hjemkommunen skønner optagelsen er hensigtsmæssig.

§ 3. Når hjemkommunen skønner det er hensigtsmæssigt, kan en hel familie, eller dele heraf, optages på institutionen.

§ 4. Institutioner med særlige formål for voksne kan etableres både som døgntilbud og som tilbud i dele af døgnet.
Stk. 2. Institutioner med særlige formål for voksne skal tilbyde brugerne udviklende, terapeutiske og-eller beskæftigelsesmæssige aktiviteter.

§ 5. Der kan nedsættes et visitationsudvalg, der skal tage stilling til ind- og udskrivninger på institutionen.
Stk. 2. Visitationsudvalget nedsættes af den myndighed, der er ansvarlig for institutionens ledelse og drift.
Stk. 3. Lederen af institutionen er formand for Visitationsudvalget.

§ 6. Såfremt en institution ikke har et visitationsudvalg, afgør lederen af institutionen om en person kan indskrives på institutionen.

§ 7. Personer hjemmehørende i en kommune, der ikke deltager i driften af en ikke-landsdækkende institution, kan indskrives på institutionen, såfremt personen befinder sig i den kommune, hvor institutionen er beliggende, og der er et akut behov for indskrivning.
Stk. 2. Personer hjemmehørende i en kommune, der ikke deltager i driften af en ikke-landsdækkende institution kan endvidere indskrives efter ansøgning fra hjemkommunen.

 

Kapitel 2.
Etablering og drift af landsdækkende institutioner

§ 8. Direktoratet for Sociale Anliggender kan etablere landsdækkende døgninstitutioner med særligt formål for voksne, såfremt der skønnes at være behov for et landsdækkende institutionstilbud til voksne personer med sociale problemer.

§ 9. Direktoratet for Sociale Anliggender ansætter en leder for hver landsdækkende institution med særligt formål for voksne. Lederen forestår den daglige drift af institutionen, efter retningslinier fastsat af Direktoratet for Sociale Anliggender.
Stk. 2. Direktoratet for Sociale Anliggender udfærdiger retningslinier for institutionens budget- og regnskabsforpligtelser.

 

Kapitel 3.
Etablering af kommunale institutioner

§ 10. Etablerer en eller flere kommuner en institution, uden der er givet et pålæg herom efter § 11, kan landskassen, efter forhandling mellem Direktoratet for Sociale Anliggender, KANUKOKA og den eller de etablerende kommuner, yde tilskud til etableringen af institutionen.

§ 11. Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender kan pålægge en eller flere kommuner at etablere en ikke-landsdækkende institution med særligt formål for voksne, når der skønnes at være et særligt behov for en sådan institution.
Stk. 2. Pålægger landsstyremedlemmet en eller flere kommuner at etablere en institution med særligt formål for voksne, skal institutionens hjemstedskommune stille egnede og istandsatte lokaler til rådighed, medens yderligere etableringsudgifter afholdes af landskassen.

§ 12. Etablerer en kommune en døgninstitution, ansætter kommunen en leder, der forestår den daglige drift af institutionen.

§ 13. Etablerer flere kommuner sammen en døgninstitution, nedsætter kommunerne en bestyrelse, der er ansvarlig for institutionens ledelse og drift.
Stk. 2. Bestyrelsen ansætter en leder, der forestår den daglige ledelse og drift af institutionen efter retningslinier fastsat af bestyrelsen.

 

Kapitel 4.
Etablering af selvejende institutioner

§ 14. Direktoratet for Sociale Anliggender kan indgå aftale med private organisationer, foreninger eller lignende på forhånd godkendte interessegrupper om etablering af landsdækkende selvejende døgninstitutioner med særligt formål for voksne.
Stk. 2. Indgår Direktoratet for Sociale Anliggender aftale efter stk. l, kan landskassen, efter forhandling mellem Direktoratet for Sociale Anliggender og den der forestår etableringen, yde tilskud hertil.

§ 15. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med private organisationer, foreninger eller lignende på forhånd godkendte interessegrupper, om etablering af en selvejende institution med særligt formål for voksne i kommunen.
Stk.2. Indgår kommunalbestyrelsen aftale efter stk. l, kan kommunen yde tilskud til etableringen.
Stk. 3. Efter forhandling mellem den der forestår etableringen, kommunen og Direktoratet for Sociale Anliggender, kan landskassen endvidere yde tilskud hertil.

§ 16. En organisation, forening el.lign. der etablerer en selvejende institution med særligt formål for voksne skal, for at kunne modtage etablerings- eller drifttilskud, nedsætte en bestyrelse, der er ansvarlig for institutionens etablering, ledelse og drift.
Stk. 2. Hvis en kommunalbestyrelse og-eller Direktoratet for Sociale Anliggender giver tilskud til etablering af en selvejende institution, skal kommunalbestyrelsen og-eller Direktoratet for Sociale Anliggender repræsenteres i bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen ansætter en leder for hver institution.
Stk. 4. Lederen forestår den daglige ledelse og drift af institutionen.

 

Kapitel 5.
Personalenormering

§ 17. For hver landsdækkende døgninstitution, der er etableret af Direktoratet for Sociale Anliggender, udarbejdes en fast personalenormering, efter forhandling mellem lederen og Direktoratet for Sociale Anliggender.

§ 18. For hver kommunal institution fastsættes personalenormeringen for institutionen efter forhandling mellem kommunalbestyrelsen eller institutionens bestyrelse og lederen.

§ 19. Dækkes institutionens drift helt eller delvist af en eller flere kommuners takstbetaling, deltager KANUKOKA i forhandlingen om personalenormering.

 

Kapitel 6.
Indretningskrav

§ 20. En døgninstitution skal så vidt muligt indrettes således, at beboerne har eget værelse.
Stk 2. På døgninstitutioner der indrettes på at modtage familier, kan familien dele et eller flere værelser.

§ 21. Beboere på en døgninstitution skal have adgang til bad, toilet, køkken samt opholdsrum.

§ 22. En institution skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den til enhver tid kan godkendes af bygnings- og brandmyndighederne, samt arbejdstilsynet.
Stk 2. På institutioner der kun giver tilbud om ophold en del af døgnet skal brugerne have adgang til toilet samt fælles opholdsrum.
Stk. 3. Fællesrum skal være indrettet således, at samtlige personer, der har ophold på institutionen kan benytte rummet.

 

Kapitel 7.
Driftsbestemmelser

§ 23. Der skal føres særskilt regnskab for hver institution. Revideret og godkendt regnskab skal indsendes til Direktoratet for Sociale Anliggender til godkendelse snarest muligt og senest inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb.
Stk. 2. Direktoratet for Sociale Anliggender kan udstede retningslinier for institutioners budget- og regnskabsforpligtelser.

§ 24. Direktoratet for Sociale Anliggender kan yde tilskud til driften af såvel kommunale som selvejende institutioner.

§ 25. Yder Direktoratet for Sociale Anliggender tilskud til en institutions drift, bevilges tilskuddet for et kalenderår. Tilskud for perioden efter 1. juli kan dog ikke udbetales før Direktoratet for Sociale Anliggender har modtaget det i § 23 nævnte reviderede og godkendte regnskab.
Stk. 2. Direktoratet for Sociale Anliggender kan løbende stoppe udbetalingen af tilskud, såfremt institutionen ikke opfylder betingelserne for at modtage tilskuddet.

§ 26. Indgår en kommune driftoverenskomst med en selvejende institution, skal driftoverenskomsten samt eventuelle ændringer heri, godkendes af Direktoratet for Sociale Anliggender.

§ 27. Den myndighed der indgår driftoverenskomst med en selvejende institution kanfastsætte krav om egenkapital samt sikkerhedsstillelse for driftsmidler.

 

Kapitel 8.
Betalingsbestemmelser, m.v.

§ 28. Voksne personer betaler for egen kost og eventuel logi under ophold på institutionen.
Stk. 2. For personer under 18 år, betaler den der har forsørgelsespligten for barnets kost og eventuelle logi under opholdet.
Stk. 3. Betaling for kost og eventuel logi sker efter takster fastsat af den myndighed, der driver institutionen. Taksten må ikke overskride en af Direktoratet for Sociale Anliggender fastsat maksimumtakst. Direktoratet for Sociale Anliggender offentliggør l gang årligt, pr. 1. oktober, maksimumtakster gældende fra 1. januar i det følgende kalenderår. Maksimumtaksten gældende indtil 1. januar 1996 udgør 35 kr. pr. måltid eller ved fuld kost 100 kr. pr. døgn. For logi betales maksimalt 100-150 kr. pr. overnatning.
Stk. 4. Takstbetaling for kost og logi opkræves ugentlig, dog således at det fulde beløb opkræves ved udskrivning.

§ 29. Ved ophold på landsdækkende døgninstitution etableret af Direktoratet for Sociale Anliggender kan direktoratet opkræve personens hjemkommune betaling for opholdet, efter takster fastsat efter forhandling mellem direktoratet og KANUKOKA for hver institution.

§ 30. Ved ophold på kommunale institutioner kan den myndighed der driver institutionen opkræve personens hjemkommune betaling for opholdet.

§ 31. Ved ophold på selvejende institutioner kan institutionen opkræve personens hjemkommune betaling for opholdet, efter takster fastsat efter forhandling mellem institutionens bestyrelse, Direktoratet for Sociale Anliggender og KANUKOKA.

 

Kapitel 9.
Ikrafttræden

§ 32. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 1995.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. april 1995
Benedikte Thorsteinsson

/

Nukákuluk Kreutzmann