Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 6
8. juni 1994
Gældende

Landstingslov om Grønlands Naturinstitut

Kapitel 1

Formål og opgaver

 

§ 1. Naturinstituttet, der er Grønlands Hjemmestyres center for naturforskning, har til formål at tilvejebringe det videnskabelige grundlag for en bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer i og omkring Grønland samt sikring af miljøet og den biologiske mangfoldighed.

 

§ 2. Naturinstituttet har til opgave at:

1) indsamle, bearbejde og vurdere data vedrørende udnyttelse og beskyttelse af levende ressourcer,

2) udføre forskning med henblik på vurdering af levende ressourcer af betydning for Grønland,

3) medvirke til studier af processer og økologiske sammenhænge i naturen,

4) deltage i undersøgelser og udviklingsarbejde vedrørende vurdering af redskaber og metoder til udnyttelse af Grønlands natur,

5) varetage de internationale forpligtigelser, som påhviler Grønland indenfor de nævnte forskningsområder og

6) varetage koordinering af forskning og registrering af undersøgelses- og forskningsresultater fra institutioner, som er af betydning for Grønlands levende ressourcer og sikringen af Grønlands miljø og natur.

 

§ 3. Naturinstituttet skal yde rådgivning til Grønlands Hjemmestyre inden for instituttets arbejdsområde.

Stk. 2. Instituttet kan påtage sig opgaver for andre offentlige og private organisationer eller virksomheder mod hel eller delvis dækning af de hermed forbundne omkostninger.

 

§ 4. Naturinstituttet er forpligtet til at offentliggøre resultaterne af sin forskning.

Stk. 2. Instituttet skal medvirke til formidling og oplysning til offentligheden om miljø-, natur-, og  forskningsspørgsmål indenfor instituttets arbejdsområder.

 

Kapitel 2

Naturinstituttets ledelse

 

§ 5. Naturinstituttet ledes af en bestyrelse og en direktør.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Til bestyrelsen knyttes et rådgivende forskningsudvalg.

 

§ 6. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse herunder, at Naturinstituttet arbejder i overensstemmelse med formålsbestemmelserne.

Stk. 2. Bestyrelsen godkender efter samråd med det rådgivende forskningsudvalg instituttets langsigtede planlægning for indsatsområder og årlige arbejdsplaner.

Stk. 3. Bestyrelsen består af en formand og 7 medlemmer, der alle udpeges for 3 år ad gangen.

Stk. 4. Formanden og 3 medlemmer udpeges af landsstyret, 2 medlemmer udpeges af interesseorganisationer valgt af landsstyret og 2 medlemmer vælges af og blandt medarbejdere på Naturinstituttet.

 

§ 7. Direktøren varetager den daglige ledelse af Naturinstituttet og repræsenterer institutionen udadtil.

Stk. 2. Landsstyret udnævner direktøren efter indhentet udtalelse fra bestyrelsen.

 

§ 8. Det rådgivende forskningsudvalg består af en formand og op til 8 andre medlemmer, der alle udpeges for 3 år ad gangen.

Stk. 2. Formanden udpeges af landsstyret efter indstilling fra instituttets bestyrelse. Den øvrige del af udvalget udpeges af forskningsinstitutioner, som bestyrelsen retter henvendelse til.

Stk. 3. Udvalget skal rådgive ved udarbejdelsen og godkendelsen af langsigtede arbejdsprogrammer.

Stk. 4. Udvalget skal med passende mellemrum foretage bedømmelse af instituttets forskningsmæssige arbejde. Bedømmelsen forelægges instituttets ledelse og medarbejdere.

 

§ 9. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om instituttets styrelse.

 

Kapitel 3

Andre bestemmelser

 

§ 10. Direktøren afgiver en gang årligt en beretning om institutionens virksomhed til landsstyret.

 

§ 11. Naturinstituttets årlige bevillinger til lovbundne opgaver fastsættes på finansloven.

Stk. 2. Fondsmidler og anden ekstern finansiering til ikke-lovbundne opgaver kan frit disponeres af Naturinstituttet.

 

Kapitel 4

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

§ 12. Ved første valg af bestyrelse vælges to medlemmer udpeget af landsstyret, et medlem udpeget af interesseorganisationerne og et medlem udpeget af medarbejderne på instituttet for 1½ år.

Stk. 2. Ved første udpegning af medlemmer til det rådgivende forskningsudvalg udpeges halvdelen af medlemmerne for 1½ år.

 

§ 13. Loven træder i kraft den 1. juli 1994.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 8. juni 1994

 

 

Lars Emil Johansen

/

Ove Rosing Olsen