Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 55
29. december 1994
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om beboerrepræsentation i et privatejet boligkvarter eller en privatejet ejendom.

I henhold til § 9, stk. 7 i landstingsforordning nr. 3 af 13. juni 1994 om leje af boliger fastsættes:

 

Kapitel 1
Generelt

§ 1. Ved udlejer forstås A/S Boligselskabet INI, såfremt ejeren af boligkvarteret eller ejendommen har indgået aftale med selskabet om drift og administration af boligkvarteret eller ejendommen.

 

Kapitel 2
Indkaldelse til beboermøde

§ 2. Enhver lejer i et privatejet boligkvarter eller privatejet ejendom, hvor lejerne har ret til at vælg en beboerrepræsentanter, jf. § 9 i landstingsforordning om leje af boliger, kan indkalde til beboermøde for at få valgt beboerrepræsentanter.
Stk. 2. Indkaldelse skal ske med mindst 7 dages varsel ved opslag på passende sted, annoncering eller brev til samtlige lejere i ejendommen eller ejendommene. Samtidig skal udlejeren indkaldes skriftligt.
Stk. 3. Adgang til beboermødet har lejere i ejendommen og repræsentanter for udlejeren. En lejer kan give møde ved fuldmagt.
Stk. 4. Beboermødet vælger selv sin dirigent.
Stk. 5. Beboermødet er beslutningsdygtigt vedrørende valg af beboerrepræsentanter, når mindst en ottendedel af lejemålene, dog mindst 3, er repræsenteret.

 

Kapitel 3
Beboerrepræsentanter

§ 3. På beboermødet træffer lejerne afgørelse om oprettelse af beboerrepræsentation og om antallet af beboerrepræsentanter og suppleanter for disse.
Stk. 2. Antallet af beboerrepræsentanter skal være mindst 3 og højst 5. Afgørelse træffes ved stemmeflertal blandt de tilstedeværende lejere. Hvert lejemål har l stemme.
Stk. 3. Valgbar som beboerrepræsentant er enhver myndig person, der bor i de ejendomme, hvis lejere ønsker repræsentation overfor udlejeren, uanset om vedkommende er optaget på lejekontrakten. Valgperioden er l år. Genvalg kan finde sted.

§ 4. Når beboerrepræsentanterne er valgt, skal de meddele udlejeren resultatet af valget med angivelse af, til hvem udlejeren kan henvende sig vedrørende spørgsmål, der ønskes drøftet med beboerrepræsentanterne.

§ 5. Det påhviler beboerrepræsentanterne at varetage beboernes interesse overfor udlejeren ved at fremføre deres synspunkter og forslag vedrørende ejendommen.
Stk. 2. Beboerrepræsentanterne har ret til at få udleveret driftsregnskaber og til at foreslå forbedringer, når der samtidig anvises mulighed for finansiering og dækning af de driftsudgifter, der følger af gennemførelsen af forbedringen.

 

Kapitel 4
Forslag til husorden

§ 6. Beboerne kan på beboermøde stille forslag til en husorden, der skal være gældende, hvis den vedtages, medmindre udlejeren har vægtige grunde til at modsætte sig denne.
Stk. 2. Til vedtagelse af forslag til husorden kræves, at et flertal af samtlige lejere, stemmer for forslaget på et beboermøde.
Stk.3. Såfremt forslaget, uden at være vedtaget efter reglen i stk. 2, har fået tilslutning fra mindst halvdelen af de fremmødte lejere, afholdes nyt beboermøde inden 1 måned. På dette møde kan forslaget vedtages med halvdelen af de afgivne stemmer, uanset antallet af de fremmødte.

 

Kapitel 5
Afholdelse af beboermøder

§ 7. Beboerrepræsentanterne skal i hvert kalenderår foranledige afholdt ordinært beboermøde inden 1. maj.
Stk. 2. Dagsordenen for mødet skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
2) Valg af beboerrepræsentanter.
Stk. 3. Bestemmelserne i § 2 finder tilsvarende anvendelse. Beboermødet er beslutningsdygtigt, selv om en ottendedel af lejerne ikke er repræsenteret, jf. dog § 6, stk. 2 og 3 og § 10.
Stk. 4. Beboermødets beslutninger træffes på grundlag af almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende lejere. Hvert lejemål har l stemme. Stemmeretten kan udøves af et husstandsmedlem eller ved fuldmagt.

§ 8. Ekstraordinært beboermøde afholdes, når beboerrepræsentanterne finder anledning dertil, når mindst en ottendedel af lejerne, dog mindst 3, begærer det, eller når der på et tidligere beboermøde er truffet beslutning derom.
Stk. 2. Bestemmelserne i § 7, stk. 3 finder tilsvarende anvendelse.

 

Kapitel 6
Beskyttelse af beboerrepræsentanter

§ 9. En lejer kan ikke opsiges efter § 30, stk. 1, nr. 1 i landstingsforordning om leje af boliger, sålænge pågældende er beboerrepræsentant, hvorimod udlejer fortsat har ret til at hæve lejeaftalen, såfremt lejeren overtræder bestemmelserne i §§ 5, stk. 3, 22 og 24-27 i landstingsforordning om leje af boliger.

 

Kapitel 7
Bortfald af beboerrepræsentation

§ 10. Er der på et beboermøde ikke den deltagelse, der er nævnt i § 2, stk. 5, bortfalder beboerrepræsentationen, såfremt udlejeren eller dennes repræsentant på mødet kræver det, og der ikke senest l måned efter er afholdt beboermøde med deltagelse af mindst en ottendedel af lejemålene.

 

Kapitel 8
Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1995.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 37 af 21. december 1989 om beboerrepræsentation ophæves.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. december 1994
Emil Abelsen

/

Peter Beck