Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 42
28. september 1994
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om tilskud til kommunale beskæftigelsesforanstaltninger.

I medfør af § 19, stk. 2 i landstingsforordning nr. 11 af 16. december 1988 om arbejdsformidling fastsættes:

 

Kapitel 1.
Formål og generelle bestemmelser

§ 1. For at imødegå ledighed, som ikke kan afhjælpes gennem arbejdsformidling, kan Landsstyret yde tilskud til følgende formål:
1) Oprettelse og opretholdelse af permanente arbejdspladser.
2) Oprettelse af arbejdspladser i perioder med tyngende ledighed.
3) Oprettelse af arbejdspladser i forbindelse med erhvervsmæssige forsøgsprojekter.
Stk. 2. Landsstyrets tilskud ydes til følgende opgaver:
1) Kommunale opgaver, hvis etablering og drift finansieres fuldt ud af kommunen.
2) Opgaver for private virksomheder af samfundsmæssig værdi, såfremt virksomheden ikke kan finansiere opgaven over driften.

§ 2. Til de opgaver der er nævnt i § l, stk. 2, nr. l yder Landsstyret tilskud til arbejdsløn med 50 % af den til enhver tid gældende timeløn incl. feriepenge for ufaglærte arbejdere, jf. SIK-overenskomst for timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere.
Stk. 2. Efter aftale med de berørte parter kan Landsstyret yde 50 % tilskud til arbejdsløn beregnet på grundlag af produceret ydelse.
Stk. 3. Den resterende del af arbejdslønnen skal tilvejebringes af kommunen.

§ 3. Til de opgaver der er nævnt i § l, stk. 2, nr. 2 yder Landsstyret tilskud til arbejdsløn med 33 1/3 % af den til enhver tid gældende timeløn incl. feriepenge for ufaglærte arbejdere, jf. SIK-overenskomst for timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere.
Stk. 2. Efter aftale med de berørte parter kan Landsstyret yde 33 1/3 % tilskud til arbejdsløn beregnet på grundlag af produceret ydelse.
Stk. 3. Kommunen skal tilvejebringe 33 1/3 % af arbejdslønnen, og den private virksomhed skal tilvejebringe den resterende del heraf.

§ 4. Til de opgaver der er nævnt i § l, stk. 2, nr. l kan Landsstyret og kommunen, når særlige forhold taler herfor, aftale en anden finansieringsfordeling med hensyn til arbejdslønnen, end den der følger af § 2.
Stk. 2. Til de opgaver der er nævnt i § l, stk. 2, nr. 2 kan Landsstyret, kommunen og virksomheden aftale en anden finansieringsfordeling med hensyn til arbejdslønnen, end den der følger af § 3.

§ 5. Til de opgaver der er nævnt i § l, stk. 2, nr. 2 kan Landsstyret yde tilskud som et fast tilskud pr. mandetime.

 

Kapitel 2.
Vilkår for tilskud

§ 6. Tilskud fra Landsstyret til arbejdsløn, jf. kapitel l, er betinget af:
1) at der til Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked fremsendes ansøgning om tilskud inden ansøgningsfristens udløb, jf. § 10, stk. 2 og § 10, stk. 3,
2) at ansøgningen om tilskud opfylder de betingelser, der er nævnt i §§ 7 og 9,
3) at tilskuddet ikke medfører, at der sker en reduktion i efterspørgslen efter produkter eller tjenesteydelser, der allerede produceres af eksisterende virksomheder, og
4)at tilskuddet ikke medfører, at der sker en reduktion i antallet af praktikpladser til STI-elever.
Stk. 2. Til de opgaver der er nævnt i § l, stk. 2, nr. 2 aftales vilkårene mellem Landsstyret, kommunen og
virksomheden.

 

Kapitel 3.
Krav til ansøgningens indhold

§ 7. Ansøgning om tilskud skal indeholde følgende materiale:
1) Beskrivelse af den beskæftigelsesforanstaltning, der søges om tilskud til, herunder:
a) beskrivelse af beskæftigelsesforanstaltningens formål,
b) beskrivelse af opgaverne i beskæftigelses foranstaltningen,
c) antal ansatte,
d) ugentlig arbejdstid og tidsplan,
e) beskæftigelsesforanstaltningens varighed, og
f) oplysninger om beskæftigelsesforanstaltningens daglige ledelse.
2) Oplysning om forventet forbrug af løn opgjort på grundlag af timer eller producerede ydelser.
3) Oplysning om beskæftigelsesforanstaltningens finansiering, incl. udgifter til projektering, administration, tilsyn, projektledelse, materialer og værktøj.

§ 8. Det aftales mellem Landsstyret, kommunen og virksomheden, hvilke oplysninger og øvrigt materiale der skal foreligge ved tilskud til de opgaver, der er nævnt i § l, stk. 2, nr. 2.

§ 9. Der skal foreligge dokumentation for, at ansøgningen er godkendt af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor beskæftigelsesforanstaltningen ønskes gennemført.

 

Kapitel 4.
Sagsbehandlingsproceduren

§ 10. Ansøgningen indsendes til Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.
Stk. 2. Ansøgningen skal være Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked i hænde senest den 1. september i året før, beskæftigelsesforanstaltningen ønskes gennemført.
Stk. 3. Ansøgning om tilskud fra en eventuel restbevilling skal være Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked i hænde senest den 1. november i det år, som restbevillingen vedrører.
Stk. 4. Landsstyret kan dispensere fra ansøgningsfristerne i stk. 2 og 3, når særlige forhold taler herfor.
Stk. 5. Landsstyret kan uafhængig af fristerne i stk. 2 og 3 behandle ansøgninger om tilskud til arbejdspladser, som oprettes i perioder med tyngende ledighed.

§ 11. Landsstyrets afgørelse af ansøgninger, der er modtaget inden fristen i § 10, stk. 2, skal meddeles ansøgeren senest den 1. november i året før, beskæftigelsesforanstaltningen ønskes gennemført.
Stk. 2. Landsstyrets afgørelse af ansøgninger, der er modtaget inden fristen i § 10, stk. 3, skal meddeles ansøgeren senest den 15. november i det år som restbevillingen vedrører.

§ 12. Landsstyret, kommunen og virksomheden aftaler sagsbehandlingsproceduren vedrørende tilskud til de opgaver, der er nævnt i § l, stk. 2, nr. 2.

 

Kapitel 5.
Indberetningspligt

§ 13. Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. november i det år, beskæftigelsesforanstaltningen bliver gennemført, meddele Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked en statusopgørelse over forbruget af tilskudstimer i årets første 3 kvartaler, herunder oplysninger om:
1) antal bevilgede tilskudstimer til årets første 3 kvartaler,
2) antal uforbrugte tilskudstimer ved udgangen af årets 3. kvartal,
3) hvad årsagen er til, at der er uforbrugte tilskudstimer, og
4) hvorvidt de uforbrugte tilskudstimer kan anvendes senere på året.
Stk. 2. Såfremt Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked ikke har modtaget statusopgørelsen inden fristen i stk. l, kan Landsstyret tilbagekalde meddelt tilskud for 4. kvartal.
Stk. 3. Landsstyret, kommunen og virksomheden aftaler indberetningens omfang og tilrettelæggelse vedrørende tilskud til de opgaver der er nævnt i § l, stk. 2, nr. 2.

 

Kapitel 6.
Administration

§ 14. Ved tilskud til kommunale opgaver, jf. § l, stk. 2, nr. l, afholder kommunen forskudsvist den fulde lønudgift til den ledige. På baggrund af fremsendt refusionsanmodning afregnes det bevilgede tilskud med kommunen.
Stk. 2. Ved tilskud til opgaver for private virksomheder af samfundsmæssig værdi, jf. § l, Stk 2, nr. 2, aftales administrationen mellem Landsstyret, kommunen og virksomheden.

§ 15. Kommunalbestyrelsen skal efter hver måneds udgang til Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked fremsende oplysning om forbruget af tilskudstimer i den pågældende måned.
Stk. 2. Månedsopgørelsen fremsendes på særlige af Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked udarbejdede refusionsskemaer.
Stk. 3. Landsstyret kan som vilkår for refusion afkræve følgende oplysninger:
1) anførsel af beskæftigelsesforanstaltningens benævnelse,
2) anførsel af opgaverne i beskæftigelsesforanstaltningen,
3) anførsel af, om beskæftigelsesforanstaltningen er udført i en by eller i en bygd,
4) anførsel af den periode refusionsansøgningen vedrører,
5) anførsel af antal arbejdstimer, som der anmodes om refusion for,
6) navn og cpr. nr. for de ledige, som tilskuddet vedrører, og
7) anførsel af, om der er meddelt tilsagn om tilskud til såvel kommunen som en privat virksomhed.

§ 16. Såfremt anmodning om refusion ikke er Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked i hænde senest den 1. februar i året efter det år, som tilskuddet er bevilget for, fortaber kommunen retten til tilskuddet.

§ 17. Såfremt en kommunal beskæftigelsesforanstaltning, hvortil der er ydet tilskud i medfør af denne forordning, udvikles til at være selvfinansierende, kan Landsstyret tilbagekalde meddelt tilskud for så vidt angår den del af tilskuddet, der vedrører perioden efter, at beskæftigelsesforanstaltningen er blevet selvfinansierende.

§ 18. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der føres tilsyn med og etableres en effektiv administration vedrørende beskæftigelsesforanstaltninger, hvortil der er ydet tilskud i medfør af denne bekendtgørelse.

 

Kapitel 7.
Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 1994.
Stk. 2. Samtidig ophæves Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 20 af 20. juni 1986 om tilskud til kommunale beskæftigelsesforanstaltninger.
Grønlands Hjemmestyre, den 28/9-1994
Henriette Rasmussen

/

Nukákuluk Kreutzmann