Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 35
30. august 1994
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om begrænsning af forurening fra virksomheder m.v., som ikke er særligt miljøgodkendt

I medfør af § 7, stk. 1 nr. 1 og 9, § 7, stk. 2 nr. 6 og 11, § 15 og § 46, stk. 2 i landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet som ændret ved landstingsforordning nr. 7 af 13 maj 1993 fastsættes:

 

Kapitel 1.
Anvendelsesområder m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører begrænsning af forureningen fra virksomheder, anlæg, maskiner, redskaber, fyringsanlæg og transportmidler, som ikke er godkendt efter reglerne i kapitel 5 i landstingsforordningen om beskyttelse af miljøet.

§ 2. Driften af de i § l nævnte virksomheder m.v. må ikke medføre:
1) Væsentlig forurening eller ulempe ved udsendelse af røg, støv, luftarter, støj, rystelser, spildevand eller andet.
2) Væsentlig forringelse af den offentlig hygiejne og sundhedstilstand.

 

Kapitel 2.
Tilsyn m.v.

§ 3. Bliver tilsynsmyndigheden opmærksom på en overtrædelse af § 2, skal tilsynsmyndigheden foranledige det ulovlige forhold bragt til ophør, jf. § 10 i landstingsforordningen om beskyttelse af miljøet.
Stk. 2. Tilsynet kan give de nødvendige påbud eller forbud i den forbindelse.
Stk. 3. For tilsyn og håndhævelse gælder i øvrigt reglerne i kap. 4 og § 44 stk. 2 i landstingsforordningen om beskyttelse af miljøet.

Kapitel 3.
Andre bestemmelser

§ 4. Før udstedelse af forbud eller påbud afgivet med baggrund i sundhedsfare eller risiko herfor, skal embedslægeinstitutionen medindrages ved afgørelsen, jf. § 39 i landstingsforordningen om beskyttelse af miljøet.

§ 5. Alle beslutninger i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages efter reglerne i kap. 10 i landstingsforordningen om beskyttelse af miljøet.

 

Kapitel 4.
Sanktions- og ikrafttrædelsesbestemmelser.

§ 6. Bøde kan idømmes den, der undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 3, stk. 2.

§ 7. Begås overtrædelserne af et aktie- eller anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan selskabet som sådant idømmes bøde. Begås overtrædelsen af hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der idømmes hjemmestyret, kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bøde.

§ 8. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. september 1994.
Grønlands hjemmestyre, den 30. august 1994.
Ove Rosing Olsen

/

Torben Cordtz