Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 17
6. april 1994
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelsen som kvalitetstekniker

I medfør af § 1, stk. 2, i landstingsforordning nr. 16 af 28. oktober 1993 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning fastsættes:

 

Kapitel 1.
Formål og varighed

§ 1. Formålet med uddannelsen som kvalitetstekniker er at kvalificere eleven til at virke som medarbejder i laboratorier i fiskeindustrien, levnedsmiddelindustrien og dermed beslægtede brancher.
Stk. 2. Uddannelsen har endvidere til formål at bibringe eleven grundlæggende forståelse for og færdigheder i hygiejne, at udtage prøver til kemiske og biologiske analyser, at gennemføre laboratoriearbejde, og at bearbejde og vurdere   analyseresultater, at forestå laboratorieindretning og organisere laboratoriearbejde, at gennemføre kurser for medarbejdere uden særlig faglig uddannelse, samt at forestå levnedsmiddel- og miljøkontrol.

§ 2. Uddannelsen varer to år og består af fire sammenhængende semestre.

 

Kapitel 2.
Optagelsesbetingelser

§ 3. Til uddannelsen kan optages personer, der har gennemført:
1) uddannelsen som aalisakkerisoq/fiskeindustriassistent
2) en dermed beslægtet grunduddannelse inden for levnedsmiddelindustrien eller
3) en gymnasial uddannelse.
Stk. 2. Der kan endvidere optages personer med anden uddannelsesmæssig baggrund, såfremt den efter brancheudvalgets skøn kan give tilsvarende grundlag for at gennemføre uddannelsen som kvalitetstekniker.
Stk. 3. Ansøgere skal endvidere kunne forstå og gøre sig forståelig, skriftligt og mundtligt, på grønlandsk og dansk og opfylde skolens krav til kundskaber i regning.
Stk. 4. Skolen kan, efter vurdering, stille krav om op til l års relevant erhvervserfaring for ansøgere uden praktisk erfaring.

§ 4. Såfremt en uddannelsesinstitution eller et lokalt erhvervsuddannelsesudvalg indstiller en ansøger til optagelse, gives samtidig en vejledende udtalelse om ansøgerens egnethed til at gennemgå uddannelsen på normeret tid.

 

Kapitel 3.
Uddannelsens indhold

§ 5. Undervisningen på uddannelsens første år (1. og 2. semester) omfatter 1440 lektioner i følgende fag: 

1) fiskebehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 lektioner
2) hygiejne med kemi og mikrobiologi .  . 280 lektioner
3) fiskeri og fiskeribiologi . . . . . . . . . . . . 160 lektioner
4) matematik og statistik . . . . . . . . . . . . . 140 lektioner
5) arbejdsledelse/organisation . . . . . . . . .   80 lektioner
6) edb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   80 lektioner
7) kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . ..   80 lektioner
8) idræt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   80 lektioner


Stk.
2. Undervisningen på uddannelsens andet år (3. og 4. semester) omfatter 1420 lektioner i følgende fag:

1) fysik med laboratorieteknik . . . . . . . . . 120 lektioner
2) kemi med laboratorieteknik. . . . . . . . . 200 lektioner
3) matematik og edb. . . . .  . . . . . . . . . . . 120 lektioner
4) mikrobiologi og bioteknik. . . . . . . . . . . 200 lektioner
5) apparatlære. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40 lektioner
6) laboratoriesikkerhed . . .  . . . . . . . . .  .   30 lektioner
7) førstehjælp/brandbekæmpelse . . . . . . .   30 lektioner
8) kvalitetsstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 lektioner
9) praktisk laboratoriearbejde . .  . . . .  . . 320 lektioner
10) Idræt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .   80 lektioner

Stk. 3. I de sidste 6 uger af 4. semester udarbejder eleven selvstændigt et speciale.

§ 6. Eleven vælger et specialeområde til selvstændig fordybelse under vejledning af en lærer.
Stk. 2. Specialeområdet skal vælges inden udgangen af 3. semester og godkendes af en lærer.
Stk. 3. Formålet med specialet er, at eleven selvstændigt skal kunne beskrive og vurdere resultatet af et praktisk orienteret projekt med relationer til fremtidigt arbejdsområde.
Stk.4. Specialeområdet skal gå på tværs af de i § 5, stk. 2, nævnte fag, men kan undtagelsesvist begrænses til kun ét fag. Specialet kan dog ikke begrænses til et af følgende fag: matematik/edb, apparatlære, laboratoriesikkerhed, førstehjælp/brandbekæmpelse eller idræt.
Stk. 5.Specialeperioden afsluttes med en af eleven udarbejdet rapport.

§ 7. Formålet med undervisningen i de enkelte fag er:
1) I fiskebehandling, at eleven opnår forståelse for kvalitet og holdbarhed af fersk fisk og de faktorer, der har indflydelse på nedbrydningen af fisken. Endvidere, at eleven forstår betydningen af korrekt anvendt fryseteknologi og konserveringsprincipperne bag forædlede fiske- varer, herunder metoder, udbytte, lovgivning og kvalitetskontrol.
2) I hygiejne, med kemi og mikrobiologi, at eleven gennem et indgående kendskab til mikrobiologiske og kemiske grundbegreber opnår forståelse for og en hensigtsmæssig holdning til levnedsmiddelbranchens hygiejneregler.
3) I fiskeri og fiskeribiologi, at eleven erhverver sig kendskab til havets økologi og opbygger forståelse for den bedst mulige udnyttelse af de tilgængelige ressourcer.
4) I matematik og statistik, at opøve eleven i grundlæggende matematiske begreber, talbehandling og redskaber, der sætter ham i stand til at forstå og anvende statistisk talmateriale.
5) I arbejdsledelse/organisation, at eleven opnår forståelse for mellemmenneskelige forhold, som har betydning i samarbejde og ledelse, samt opøves og trænes i samarbejds- og ledelsesteknikker.
6) I edb, at give eleven indsigt i edb-maskiners generelle anvendelse samt bibringe en forståelse for brugen og anvendelsen af tekstbehandling og regneark.
7) I kommunikation, at eleven opøves i møde- og notatteknik, litteratursøgning, rapportering og demokratiske spilleregler så han erhverver færdigheder i saglig kommunikation.
8) I idræt, at eleven lærer at bruge kroppen hensigtsmæssigt og kreativt, samt opnår forståelse for alsidig fysisk træning og øver samarbejde.
9) I fysik med laboratorieteknik, at give eleven en bred forståelse for de fysiske principper og regler der er grundlaget i det anvendte laboratorieudstyr, og give ham indblik i de regler, der ligger til grund for stoffernes tre tilstandsformer.
10) I kemi med laboratorieteknik, at eleven opøver kendskab til kemiske reaktioner, mængdeberegninger, reaktionsskemaer og laboratoriearbejde.
11) I matematik og edb, at gøre eleven i stand til at bruge de matematiske redskaber, der anvendes i forbindelse med fysik, kemi og mikrobiologi i praktisk laboratoriearbejde, og at han lærer at bruge regneark til resultatbehandling, dataopsamling, databaser og grafisk bearbejdning.
12) I mikrobiologi og bioteknik, at eleven lærer at rendyrke og identificere mikroorganismer og at give ham en indføring i enkle bio-tekniske arbejdsmetoder.
13) I apparatlære, at give eleven kendskab til apparaternes opbygning, principper og funktioner.
14) I laboratoriesikkerhed, at instruere eleven i omgangen med mikroorganismer og kemiske stoffer, og give ham forståelse for vigtigheden af gode og sikre arbejdsvaner i laboratoriet, i forbindelse med analysearbejde og affaldsbehandling.
15) I førstehjælp/brandbekæmpelse, at opøve eleven i en sikker og hurtig indgriben ved uheld af enhver art i laboratoriet.
16) I kvalitetsstyring, at eleven gennem laboratoriearbejdet gives en dybtgående indsigt i kvalitetsstyringsprincipper og konsekvenser for produktion, medarbejdere, kontrol og økonomi samt at eleven  stifter bekendtskab med almindelige kvalitets
styringssystemer .
17) I praktisk laboratoriearbejde, at give eleven mulighed for at sammenholde teori og praksis samt at give ham rutine i gængse analyse-metoder og laboratoriearbejde.

§ 8. Skolen kan tilbyde supplerende undervisning i vigtige støttefag.

§ 9. Eleverne har mødepligt til undervisningen.
Stk. 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning kan fastsætte regler for mødepligten.

 

Kapitel 4.
Bedømmelse og prøver

§ 10. Under hele uddannelsen foretager skolen løbende en bedømmelse af den enkelte elevs udbytte af undervisningen og tilbyder studievejledning.

§ 11. Ved udgangen af 2. semester gives standpunktskarakter i fagene hygiejne med kemi og mikrobiologi samt fiskeri og fiskeribiologi.
Stk. 2. Senest ved udgangen af 4. semester gives standpunktskarakter i fagene matematik/edb/statistik, kvalitetsstyring og praktisk laboratoriearbejde.

§ 12. Efter 2. semester afholdes eksamen i faget fiskebehandling.

§ 13. Forud for specialeskrivningen i 4. semester afholdes eksamen i fagene mikrobiologi/bioteknik og fysik med laboratorieteknik/kemi med laboratorieteknik.

§ 14. Eksaminer efter § 12 og § 13 kan være skriftlige såvel som mundtlige.
Stk. 2. Der gives én samlet karakter ved hver eksamen.

§ 15. Ved afslutningen af 4. semester afholdes mundtlig eksamen i det af eleven valgte og læreren godkendte specialeområde, jf. § 6.
Stk. 2. Eksamen tager udgangspunkt i en af eleven udarbejdet rapport og resultaterne af det praktiske arbejde. Der gives én samlet karakter.

§ 16. For at bestå uddannelsen som kvalitetstekniker skal eleven have opnået
1) mindst karakteren 6 i specialet,
2) et gennemsnit på mindst 6 ved de fire eksaminer og
3) et gennemsnit på mindst 6 af standpunktskaraktererne.
Stk. 2. Eksaminer bedømmes af læreren i faget og af en censor, som beskikkes af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning.
Stk. 3. Ved uenighed om bedømmelsen benyttes gennemsnittet af de to karakterer, såfremt dette er et helt tal. Ligger gennemsnittet midt mellem to karakterer i karakterskalaen, forhøjes til det nærmeste hele tal,
såfremt censor har givet den højeste karakter, medens der rundes ned til det nærmeste hele tal, såfremt censor har givet den laveste karakter. Karakteren "13" og "0" gives dog kun såfremt lærer og censor er enige derom.

§ 17. Har en elev ikke gennemført eller bestået en eksamen, kan eleven genindstilles 2 gange til samme eksamen.
Stk. 2. Brancheudvalget kan i ganske særlige tilfælde fravige bestemmelserne i stk. 1.

§ 18. Der gennemføres sygeeksamen for elever, der på grund af dokumenteret sygdom eller andet lovligt forfald, ikke har deltaget i den ordinære eksamen.
Stk. 2. Syge- og reeksamen afholdes senest i forbindelse med næste ordinære eksamen.

 

Kapitel 5.
Uddannelsesbevis

§ 19. Efter bestået eksamen udsteder skolen bevis for gennemført uddannelse til kvalitetstekniker. Beviset skal indeholde standpunkts- og eksamenskarakterer.
Stk. 2. Endvidere gives en kortfattet udtalelse vedrørende elevens stabilitet, interesse og samarbejdsevner.

 

Kapitel 6.
Forskellige bestemmelser

§ 20. Brancheudvalget for fiskeindustriområdet er brancheudvalg for uddannelsen som kvalitetstekniker.

§ 21. Klager over skolens afgørelser efter denne bekendtgørelse vedrørende faglige forhold, kan indbringes for brancheudvalget inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.
Stk. 2. Klager over skolens afgørelser efter denne bekendtgørelse vedrørende andet end faglige forhold, kan indbringes for Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

§ 22. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning kan efter indstilling fra brancheudvalget tillade midlertidige afvigelser fra denne bekendtgørelse som led i forsøg eller udvikling af uddannelsen.

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1994 med virkning for undervisningsåret 1993-1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. april 1994
Marianne Jensen

/

Aqigssiaq Møller