Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 18
28. oktober 1993
Gældende

Landstingsforordning om Misissueqqarnerit/Grønlands Forundersøgelser

I medfør af § 11 stk. 2 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation m.v. fastsættes:

 

§ 1. Misissueqqaarnerit skal varetage kortlægning og registrering af det fysiske miljø samt indsamling og formidling af tilhørende fagdata. Ved fysisk miljø forstås Grønlands ikke-levende natur samt bebyggelse og andet menneskeligt indgreb i denne natur.

Stk. 2. Misissueqqaarnerit skal rådgive om tilvejebringelse og anvendelse af forundersøgelsesviden, dvs. teknisk information om det fysiske miljø, og om spørgsmål med tilknytning til det fysiske miljø.

Stk. 3. Kortlægning, registrering og dataindsamling skal foretages i områder, som udlægges og anvendes til bebyggelse, udnyttelse af naturgivne, ikke-levende ressourcer eller andet for samfundet væsentligt formål.

Stk. 4. Den indsamlede forundersøgelsesviden skal bidrage til planlægning af arealanvendelse og aktivitet i de i stk. 3 nævnte områder og herfor målrettede forundersøgelser.Stk. 5. Landsstyret kan udstede bekendtgørelser, hvori reglerne for Misissueqqaarnerit's virksomhed fastsættes.

 

§ 2. Misissueqqaarnerit er organiseret som en nettostyret virksomhed under Grønlands Hjemmestyre.

Stk. 2. De årlige bevillinger til virksomheden fastsættes på finansloven.

Stk. 3. Virksomheden ledes af en chef, der udnævnes af Landsstyret.

 

§ 3. Misissueqqaarnerit kan sideløbende med varetagelse af pålagte opgaver rekvireres til at tilvejebringe målrettet information om det fysiske miljø og foretage heraf afledte vurderinger. De rekvirerede opgaver udføres mod betaling af rekvirenten.

Stk. 2. Bistanden kan belyse muligheder og vilkår for udformning og anvendelse af bygninger, anlæg og materiel, gennemførelse af bygge-, anlægs- og oprydningsarbejder, udnyttelse af naturgivne, ikke-levende ressourcer, beskyttelse og sikring af mennesker og miljø m.m.

Stk. 3. Bistanden kan ydes til myndigheder, offentlige virksomheder og institutioner, koncessionerede selskaber, staten og private.

 

§ 4. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. november 1993. Samtidig ophæves § 2, stk. 1, nr. 6 og 8 i Landstingsforordning nr. 8 af 19. december 1986 vedrørende Grønlands Tekniske Organisation.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1993

 

 

Lars Emil Johansen

/

Kuupik Kleist