Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 17
28. oktober 1993
Ophævet

Landstingsforordning om kontrol med levnedsmidler og zoonoser

I medfør af Lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland, § 1 og § 3, fastsættes:

 

Kapitel 1.
Landstingsforordningens område

§ 1. Landstingsforordningen omfatter tilsyn, tilladelser og kontrol vedrørende levnedsmidler, samt zoonoser, herunder rabies og trikiner.
Stk. 2. Nærværende Landstingsforordning omfatter ikke eksportkødkontrol og kvalitetskontrol af fisk og fiskevarer.

 

Kapitel 2.
Myndigheder

§ 2. Den centrale myndighed er Landsstyret.
Stk. 2. Den decentrale myndighed fastsættes af Landsstyret for såvidt angår kapitlerne 3, 4, 5 og kapitel 7, § 13, stk. 3, og er kommunalbestyrelsen for såvidt angår kapitel 7, § 13, stk. 2.

§ 3. Landsstyret fastsætter regler om myndighedsudøvelsen.

 

Kapitel 3.
Tilsyn

§ 4. I hvert sundhedsdistrikt fører den, der af Landsstyret bemyndiges hertil, tilsyn med de hygiejniske forhold, hvor levnedsmidler importeres, produceres, tilvirkes, forhandles, opbevares og transporteres, samt hvor der regelmæssigt tilberedes levnedsmidler i forbindelse med privat eller offentlig bespisning af personer i et betalings-, ansættelses- eller institutionsforhold.

§ 5. Den tilsynsførende har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til offentlig og privat ejendom for at tilvejebringe oplysninger for beslutninger i henhold til landstingsforordningen eller regler udstedt i medfør af landstingsforordningen.

§ 6. Landsstyret fastsætter regler for hyppigheden og omfanget af tilsynet samt om tilsynsrapportering.

§ 7. Den tilsynsførende samarbejder ved udøvelsen af den i nærværende kapitel omhandlede virksomhed med Veterinærinspektøren, Fiskerikontrollen og Arbejdstilsynet i sager, der vedrører disses faglige område.

 

Kapitel 4.
Påbud og forbud

§ 8. Den tilsynsførende kan påbyde ejer, leder eller bestyrer at få uhygiejniske forhold udbedret inden en nærmere fastsat frist, der står i rimeligt forhold til påbudets art. Et sådant påbud meddeles skriftligt og kopi heraf tilsendes Landsstyret.
Stk. 2. Efterkommes et påbud ikke inden den fastsatte frist, er tilsynsførende berettiget til at lukke virksomheden, indtil forholdene er udbedret.

§ 9. Det påhviler tilsynsførende at forbyde salg, udlevering eller overgivelse af levnedsmidler, der ved anvendelse på sædvanlig måde må antages at kunne overføre eller fremkalde sygdom eller at kunne medføre forgiftning, eller hvis levnedsmidlerne på grund af sygelig forandring, fordærvethed, forurening, fejlagtig tilberedning eller anden årsag må anses for at være utjenlige til at fortæres af mennesker.

 

Kapitel 5.
Tilladelse til virksomheder, der ønsker at tilvirke, opbevare, transportere eller forhandle levnedsmidler

§ 10. Virksomheder, der erhvervsmæssigt ønsker at tilvirke, opbevare, transportere eller forhandle levnedsmidler, må ikke påbegyndes uden tilladelse.
Stk. 2. Ansøgning om de i stk. l nævnte virksomheder indsendes tillige med tegninger og udførlige oplysninger til Landsstyret.
Stk. 3. Efter høring af den decentrale myndighed kan virksomheden godkendes af Landsstyret.
Stk. 4. Undtaget fra kravet om godkendelse er privat, lejlighedsvis salg af fisk eller nedlagt vildt eller andet direkte salg mellem fanger og forbruger.
Stk. 5. Eksisterende virksomheder med midlertidig godkendelse skal inden en af Landsstyret fastsat frist indhente tilladelse til virksomhedens fortsættelse.

§ 11. Landsstyret fastsætter regler om tilladelser til levnedsmiddelvirksomheder.

 

Kapitel 6.
Klage

§12. De af tilsynsførende trufne afgørelser i henhold til §§ 8-9 kan indbringes for Landsstyret.
Stk. 2. Klageberettige er:
1) den, til hvem afgørelsen er rettet og
2) enhver, der må antages at have en individuel eller væsentlig interesse i sagens udfald.
Stk. 3. Klagefristen er 6 uger fra den dag, beslutningen er meddelt den, som afgørelsen er rettet til.
Stk. 4. En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Landsstyret beslutter andet.

 

Kapitel 7.
Zoonoser, herunder rabies og trikiner

§ 13. Det påhviler Landsstyret at overvåge zoonoser og at sikre vaccination og kontrol, der forhindrer smitte.
Stk. 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen at foranledige den af Landsstyret påbudte vaccination mod rabies udført og indrapportere til Landsstyret herom.
Stk. 3. Det påhviler den, der af Landsstyret bemyndiges hertil, at påse, at den nødvendige trikinkontrol føres, samt at indgive rapportering til Landsstyret herom.

§ 14. Landsstyret fastsætter regler om overvågning og kontrol af zoonoser og vaccination og om foranstaltninger til forhindring af smittespredning.

 

Kapitel 8.
Sanktions- og ikraftsættelsesbestemmelser.

§ 15. Der kan idømmes konfiskation og bøde til den der,
1) modvirker undersøgelser efter § 5,
2) overtræder påbud efter § 8,
3) overtræder forbud efter § 9,
4) overtræder § 10.
Stk. 2. I regler der udstedes i medfør af § 3, § 5, § 6, § 11 og § 14 kan fastsættes konfiskation og bøde.
Stk. 3.
For overtrædelser, der begås af aktie- eller anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan selskabet som sådan idømmes bøde og konfiskation. Er overtrædelse begået af staten, Hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der idømmes staten, Hjemmestyret, kommunalbestyrelsen eller det kommunale fællesskab som sådant bøde eller konfiskation.
Stk. 4. Foruden idømmelse af bøde eller konfiskation i henhold til stk. 1-3, kan der ske frakendelse af retten til at udøve virksomhed i Grønland, der kræver offentlig autorisation eller godkendelse, enten for et nærmere fastsat tidsrum eller indtil videre.

§ 16. Landstingsforordningen træder i kraft den 15. november 1993, og samtidig ophæves lov nr. 189 af 4. juni 1964 om dybfrosne levnedsmidler.
Stk. 2. De i medfør af lov nr. 275 af 27. maj 1950 som ændret ved lov nr. 107 af 26. april 1961 om Sundhedsvæsenet i Grønland udstedte bekendtgørelser forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af regelsæt i medfør af denne landstingsforordning.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1993
Lars Emil Johansen

/

Ove Rosing Olsen