Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 23
8. august 1993
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om tilskud til etablering af fåreavlersteder

I medfør af § 10 i landstingslov nr. 1 af 21. april 1988 om fåreavl som ændret ved landstingslov nr. 8 af 13. maj 1993 fastsættes:

 

§ 1. Til støtte for nyetablerede fåreavlere kan der ydes tilskud under etableringsfasen.
Stk. 2. Der kan kun ydes ét tilskud pr. fåreavlersted pr. nyetablering eller retablering.
Stk. 3. Tilskuddet udbetales over maksimalt 3 år.

§ 2. Personer, der opfylder betingelserne i landstingslov om fåreavl kan ansøge om tilskud, såfremt de
1) starter et helt nyt fåreavlersted op fra grunden, eller
2) overtager et fåreavlersted, som er i en forfatning, der forudsætter en egentlig retablering for at gøre bedriften rentabel.
Stk. 2. Ansøgning, attesteret af De samvirkende Fåreholderforeninger, sendes til landsstyret og den kommune, hvor fåreavlerstedet er beliggende.

§ 3. Landsstyret træffer efter samråd med De samvirkende fåreholderforeninger og "Fåreavlens konsulenttjeneste", afgørelse om tildeling af tilskud. Landsstyret skal ved sin afgørelse blandt andet lægge vægt på
1) at fåreavl fremover skal være tilskudsmodtagerens hovederhverv. Ved vurderingen heraflægges fåreavlerstedets størrelse til grund,
2) at maskinpark, dyrknings- og græsningsarealer og besætning er afstemt i forhold til hinanden,
3) at besætningen ikke anskaffes eller forøges, før dyrkningsarealerne er etableret eller retableret, og den første høst af grovfoder er i hus,
4) at besætning ikke anskaffes eller forøges, før fåreavleren har opført eller istandsat driftsbygningerne og hegnene, og
5) at etableringen skrider planmæssigt frem.
Stk. 2. Landsstyret kan i konkrete tilfælde lægge vægt på andre relevante hensyn.

§ 4. Tilskuddets størrelse og byrdefordelingen aftales mellem den pågældende kommune og landsstyret.

§ 5. Landsstyret kan efter samråd med den pågældende kommune og De samvirkende Fåreholderforeninger beslutte, at udbetaling af tilskud standses, hvis
1) tilskudsmodtageren har overtrådt bestemmelserne i landstingslov om fåreavl,
2) tilskudsmodtageren ikke længere opfylder betingelserne for modtagelse af tilskud efter denne bekendtgørelse, eller
3) tilskudsmodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for tildeling af tilskud.
Stk. 2. Bortfalder tilskud efter stk l nr. l og 3 kan landsstyret efter samråd med den pågældende kommune og De samvirkende Fåreholderforeninger beslutte, at udbetalte tilskud skal tilbagebetales.

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 10. august 1993.




Grønlands Hjemmestyre, den 8. august 1993




Hans Iversen

/

Henrik Leth