Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 9
15. april 1993
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om beskyttelse af ferskvandsressourcer og indvinding af ferskvand til drikkevand

I medfør af § 1, nr. 2 og 9, § 36, § 46, stk. 2 og § 47 i Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet og efter forhandling med KANUKOKA fastsættes:

 

Kapitel 1.
Formål og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at regulere indvinding af ferskvand og sikre drikkevandsressourcer med tilstrækkelig kapacitet og kvalitet til eksisterende og planlagte bebyggelsesområder i byer og bygder.

§ 2. Ved overfladevand forstås i denne bekendtgørelse vand, sne og is på terræn, i kildevæld, fra vandløb og søer, herunder opdæmmede områder og lignende.

§ 3. Ved grundvand forstås i denne bekendtgørelse vand og is, som gennem boringer, brønde eller anden udgravning kan indvindes fra undergrunden.

§ 4. Ved et vandressourceopland forstås i denne bekendtgørelse det område, hvorfra der vil kunne komme grundvand eller overfladevand ved en angiven vandindvinding.

§ 5. Ved indvinding forstås i denne bekendtgørelse:
1) Enhver form for udnyttelse af en ferskvandsressource gennem faste rørforbindelser, tunneler og vandindtag.
2) Enhver anden metode til udnyttelse af en ferskvandressource, hvis denne anvendes til forsyning af almene vandforsyningsanlæg eller erhvervsformål.

§ 6. Ved almene vandforsyningsanlæg forstås i denne bekendtgørelse private og offentlige anlæg og ordninger, som fremfører vand af drikkevandskvalitet til bebyggelsesområder med mulighed for tilkobling af stikledninger eller offentlige taphaner.

§ 7. Ved spærrezoner forstås i denne bekendtgørelse områder, der er omfattet af restriktionerne nævnt i § 30 i landstingsforordning om beskyttelse af miljøet.

 

Kapitel 2.
Landsstyrets redegørelser og fastlæggelse af spærrezoner

§ 8. Landsstyret udarbejder for hver enkelt kommune en redegørelse for eksisterende vandressourcer og vandindvinding. Redegørelsen skal som minimum indeholde:
1) en kortlægning af vandressourcernes beliggenhed, volumen og kvalitet samt vandressourceoplandenes geografiske udstrækning,
2) angivelse af den nødvendige vandbehandling for de enkelte vandressourcer,
3) overslagsberegninger over hvilke drikkevandsmængder, der kan fremføres til bebyggelsesområderne i enkelte byer og bygder samt omkostningerne herved,
4) angivelse af placeringen, ydeevnen og vandkvaliteten for de eksisterende vandindvindingsanlæg samt en vurdering af deres tekniske tilstand og
5) forslag til spærrezoner omkring de angivne vandressourcer.

§ 9. Landsstyret reviderer redegørelsen hvert andet år.

§ 10. Redegørelsen forelægges kommunalbestyrelsen, som er berettiget til at kommentere den overfor landsstyret og fremkomme med ændringsforslag til de foreslåede spærrezoner.
Stk. 2. Fristen for fremsættelse af kommentarer og ændringsforslag er 6 uger fra forelæggelsen.

§ 11. Når fristen for fremsættelse af ændringsforslag er udløbet, fastlægger landsstyret spærrezoner for vandresourceområder til drikkevandsforsyning i kommunen.
Stk. 2. Har kommunalbestyrelsen fremsat ændringsforslag sker fastlæggelsen dog først efter forhandling med kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Fastlæggelse af spærrezoner er gældende fra den dag, der er givet kommunalbestyrelsen meddelelse herom.

§ 12. Landsstyret kan til enhver tid fastlægge midlertidige spærrezoner, som dog efterfølgende skal behandles efter reglerne i §§ 8- 11.

§ 13. Landsstyret kan give dispensation fra de i §§ 11 - 12 fastlagte spærrezoner i overensstemmelse med § 31 i landstingsforordning om beskyttelse af miljøet.

§ 14. I henhold til § 33 i landstingsforordning om beskyttelse af miljøet træffes landsstyrets afgørelser i alle sager i henhold til nærværende kapitel efter forudgående samråd med embedslægen.

 

Kapitel 3.
Tilladelse til indvinding af ferskvand

§ 15. Indvinding af ferskvand må kun finde sted med tilladelse fra landsstyret.
Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til indvinding indgives skriftligt hos landsstyret med angivelse af:
1) hvem der er ansøger,
2) om den indvundne vandmængde skal bruges til almene vandforsyningsanlæg, og om der er erhvervs- eller andre særlige formål, der ønskes forsynet gennem dette net,
3) hvor stor en vandmængde der ønskes indvindingstilladelse til og
4) hvor lang en periode der ønskes indvindingstilladelse til.

 

Kapitel 4.
Klagemuligheder

§ 16. Efter § 41 i landstingsforordningen om beskyttelse af miljøet kan alle beslutninger i henhold til denne bekendtgørelse indbringes for landstingets klageudvalg efter bestemmelserne i landstingsforordningens kapitel 10.

 

Kapitel 5.
Tilsyn

§ 17. Efter § 9 i landstingsforordningen om beskyttelse af miljøet påser kommunalbestyrelsen, at bekendtgørelsen overholdes.

 

Kapitel 6.
Sanktions- og ikrafttrædelsesbestemmelser.

§ 18. Bøde kan idømmes den, der overtræder § 15 og § 20, stk 2.

§ 19. Begås overtrædelserne af et aktie- eller anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan selskabet som sådant idømmes bøde. Begås overtrædelsen af hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der idømmes hjemmestyret, kommunerne eller det kommunale fællesskab som sådan bøde.

§ 20. Uanset bestemmelsen i § 15 kan driften af eksisterende indvindinger til almene vandforsyningsanlæg uden forsyning til erhverv eller andre særlige formål fortsat finde sted uden landsstyrets tilladelse.
Stk. 2. Drift af andre eksisterende indvindinger må ikke finde sted efter den 31. december 1993. Er der forinden ansøgt om tilladelse til indvinding j f. § 15, stk. 2, kan indvinding dog finde sted indtil landsstyrets afgørelse foreligger.

§ 21. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. maj 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. april 1993
Ove Rosing Olsen

/

Torben Cordtz