Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 5
9. april 1992
Ophævet

Landstingsforordning om fritidsvirksomhed

I henhold til lov nr. 584 af 29. november 1978 om fritidsvirksomhed fastsættes:

 

Kapitel 1.
Fritidsvirksomhed

§ 1. Ved fritidsvirksomhed forstås i denne forordning:
1) Fritidsundervisning, jf. kapitel 2,
2) Fritidsklubber, jf. kapitel 3,
3) Børne- og ungdomsorganisationer, jf. kapitel 4,
4) Idræt, jf. kapitel 5,
5) Højskoleophold, jf. kapitel 6,
6) Kultur- og folkeoplysningsvirksomhed, jf. kapitel 7 og
7) Etablering af lokaler og udendørsanlæg, jf. kapitel 8.

Kapitel 2.
Fritidsundervisning

§ 2. Ved fritidsundervisning forstås i denne forordning en undervisning, der er tilrettelagt i fritiden for børn, unge og voksne. Landsstyret kan fastsætte regler om begrænsning af emnekredsen.
Stk. 2. Fritidsundervisning kan tilrettelægges på tværs af alder, dog ikke § 6 og §§ 10-13.
Stk. 3. Fritidsundervisningen koordineres med de øvrige tilbud efter denne forordning og med tilbud inden for folkeskolens fritidsvirksomhed, j f. § 4 i landstingsforordning nr. 10 af 25. oktober 1990 om folkeskolen.
Stk. 4. Fritidsundervisning kan tilrettelægges som:
1) Almen undervisning, jf. § 4,
2) Musisk undervisning, jf. § 5,
3) Voksenhøjskole, jf. § 6,
4) Studiekreds, jf. § 7,
5) Foredrag, jf. § 8,
6) Enkeltfagsundervisning, jf. §§ 9-11,
7) Specialundervisning, jf. § 12,
8) Erhvervsmæssigt kursus, jf. § 13 og
9) Praktisk undervisning, jf. § 14.
Stk. 5. Et antal timer kan desuden anvendes til fællesarrangementer uden egentlig undervisning for alle deltagere, der er tilknyttet fritidsundervisningen. Landsstyret fastsætter regler for indholdet og omfanget af sådanne arrangementer.
Stk. 6. Fritidsundervisning kan finde sted såvel i dagtimerne som i aftentimerne. Virksomheden kan tilrettelægges af kortere eller længere varighed.

§ 3. Godkendelse af fritidsundervisning meddeles af de kommunale myndigheder, jf. landstingsforordning nr. 8 af 7. maj 1988 om styrelsen af Kultur- og undervisningsvirksomhed .
Stk. 2. Godkendelse skal meddeles, såfremt følgende betingelser er opfyldt:
1) Undervisningen skal stå åben for alle, med de begrænsninger, der følger af §§ 4-8 og §§ 10-14, samt regler fastsat i medfør af § 15.
2) Lederen og læreren, der forestår undervisningen, skal have de nødvendige forudsætninger.
3) Undervisningen skal give en alsidig belysning af emnet eller aktiviteten.
4) Bøger og lignende undervisningsmidler stilles vederlagsfrit til rådighed for deltagerne.
5) Materialer til forarbejdning skal betales af deltagerne, dog undtaget børn og unge under 20 år.
6) Betingelser om deltagerantal og øvrige særlige betingelser, angivet for den enkelte undervisning, jf. §§ 4-8, § 10 og §§ 12-14, skal være opfyldt.
7) Virksomheden skal gennemføres i egnede lokaler med fornødent udstyr.
Stk. 2. De kommunale myndigheder kan dispensere fra minimum antal deltagere, jf. §§ 4-8 og §§ 10-14.

§ 4. Ved almen undervisning forstås en undervisning, indenfor humanistiske, samfundsmæssige eller naturvidenskabelige emner.
Stk. 2. Undervisningen skal være tilrettelagt efter en plan, der sikrer, at der gives en egentlig undervisning.
Stk. 3. Såfremt der er tilmeldt mindst 8 deltagere skal holdet oprettes.
Stk. 4. Såfremt det gennemsnitlige antal fremmødte deltagere inden for 4 på hinanden følgende uger falder til under 4 deltagere, skal holdet nedlægges.

§ 5. Ved musisk undervisning forstås en undervisning i og udvikling af instrumentalspil, samspil, kor eller skuespil.
Stk. 2. Undervisningen skal være tilrettelagt efter en plan, der sikrer, at der gives en egentlig undervisning.
Stk. 3. Såfremt der er tilmeldt mindst 8 deltagere til samspil eller kor, eller 4 deltagere til instrumentalspil eller skuespil skal holdet oprettes.
Stk. 4. Såfremt det gennemsnitlige antal fremmødte deltagere ved samspil eller kor inden for 4 på hinanden følgende uger falder til under 4 deltagere, skal holdet nedlægges.
Stk. 5. Såfremt det gennemsnitlige antal fremmødte deltagere ved instrumentalspil eller skuespil inden for 4 på hinanden følgende uger falder til under 2 deltagere, skal holdet nedlægges.

§ 6. Ved voksenhøjskole forstås en videregående undervisning inden for humanistiske, samfundsmæssige eller naturvidenskabelige emner.
Stk. 2. Undervisningen skal være tilrettelagt efter en plan, der sikrer, at der gives en egentlig undervisning.
Stk. 3. Undervisningen skal være tilrettelagt for voksne og skal stå åben for alle over 19 år.
Stk. 4. Såfremt der er tilmeldt mindst 8 deltagere skal holdet oprettes.
Stk. 5. Såfremt det gennemsnitlige antal fremmødte deltagere inden for 4 på hinanden følgende uger falder til under 4 deltagere, skal holdet nedlægges.

§ 7. Ved en studiekreds forstås en gruppe, der gennem deltagernes selvstændige arbejde belyser et humanistisk, samfundsmæssigt eller naturvidenskabeligt emne.
Stk. 2. Studiekredsen skal stå åben for alle. Under hensyntagen til emnet kan der fastsættes en aldersmæssig begrænsning.
Stk. 3. Studiekredsen skal være tilrettelagt på grundlag af egnede studiematerialer.
Stk. 4. Såfremt der er tilmeldt mindst 8 deltagere, skal holdet oprettes.
Stk. 5. Såfremt det gennemsnitlige antal fremmødte deltagere inden for 4 på hinanden følgende uger falder til under 4 deltagere, skal holdet nedlægges.

§ 8. Ved foredrag forstås enkelte foredrag eller foredragsrækker, der giver oplysning om humanistiske, samfundsmæssige eller naturvidenskabelige emner.
Stk. 2. Foredrag skal stå åben for alle. Under hensyntagen til emnet kan der fastsættes en aldersmæssig begrænsning.
Stk. 3. Der skal være mindst 15 tilmeldte til en fore- dragsrække.
Stk. 4. Det gennemsnitlige antal fremmødte deltagere i en foredragsrække skal være mindst 10.

§ 9. Ved enkeltfagsundervisning forstås en undervisning, der sigter mod aflæggelse af afsluttende prøver på folkeskole- eller gymnasialt(GU)-niveau.

§ 10. Enkeltfagsundervisning, der sigter mod aflæggelse af afsluttende prøve på folkeskoleniveau tilrettelægges over l eller 2 år.
Stk. 2. Undervisningen skal være tilrettelagt for voksne og skal stå åben for alle over 19 år.
Stk. 3. Såfremt der er tilmeldt mindst 8 deltagere, skal holdet oprettes.
Stk. 4. Såfremt det gennemsnitlige antal fremmødte deltagere inden for 4 på hinanden følgende uger falder til under 4 deltagere, skal holdet nedlægges.
Stk. 5. Landsstyret fastsætter regler om enkeltfagsundervisning, jf. stk. 1.

§ 11. Landsstyret fastsætter regler om holdoprettelse for enkeltfagsundervisning, der sigter mod aflæggelse af prøve på gymnasialt(GU)-niveau.

§ 12. Ved specialundervisning forstås en særlig tilrettelagt undervisning, der tilbydes personer med handicap.
Stk. 2. Undervisningen skal være tilrettelagt efter elevkredsen og stå åben for alle over 19 år, der ikke ad anden vej kan modtage denne undervisning.
Stk. 3. Såfremt der er tilmeldt mindst 2 deltagere, der godkendes til specialundervisning, skal holdet oprettes.
Stk. 4. Der kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkendes eneundervisning.
Stk. 5. Undervisningen skal være tilrettelagt efter en plan, der sikrer, at der gives en egentlig undervisning.
Stk. 6. Landsstyret fastsætter regler om specialundervisning, jf. stk. 1.

§ 13. Ved et erhvervsmæssigt kursus forstås et kursus, der giver deltagerne en fritidsundervisning med sigte mod et bestemt arbejdsområde. Undtaget er erhvervsuddannelser, der henhører under anden lovgivning.
Stk. 2. Undervisningen skal være tilrettelagt for voksne og skal stå åben for alle over 19 år.
Stk. 3. Undervisningen skal være tilrettelagt efter en kursusplan, der er godkendt af de kommunale myndigheder efter forhandling med de organisationer, der dækker det pågældende område af arbejdsmarkedet.
Stk. 4. Såfremt der er tilmeldt mindst 8 deltagere, skal holdet oprettes.
Stk. 5. Såfremt det gennemsnitlige antal fremmødte deltagere inden for 4 på hinanden følgende uger falder til under 4 deltagere, skal holdet nedlægges.

§ 14. Ved praktisk undervisning forstås en undervisning i praktiske og kreative emner.
Stk. 2. Undervisningen skal være tilrettelagt efter en plan, der sikrer, at der gives en egentlig undervisning.
Stk. 3. Såfremt der er tilmeldt mindst 12 deltagere, skal holdet oprettes.
Stk. 4. Såfremt det gennemsnitlige antal fremmødte deltagere inden for 4 på hinanden følgende uger falder til under 8 deltagere, skal holdet nedlægges.
Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler for praktisk undervisning, jf. stk. 1.

§ 15. Landsstyret kan fastsætte regler om begrænsning af deltagerkreds, fravigelse af deltagerantal og aldersbestemmelser, oprettelse af parallelhold, samt fastsættelse af timetal for undervisningen, j f. §§ 4-8, § 10 og §§ 12-14.

§ 16. De kommunale myndigheder opkræver betaling for deltagelse i fritidsundervisning.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler for størrelsen, beregningen og administrationen af den i stk.l nævnte betaling.

Kapitel 3.
Fritidsklubber

§ 17. Ved en fritidsklub forstås en klub, der samler børn og unge til virksomhed og samvær i deres fritid.

§ 18. Oprettelse af kommunale fritidsklubber kan ske under følgende betingelser:
1) Klubben skal have en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, hvoraf mindst 3 skal være myndige. 3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Kultur- og undervisningsudvalget, og 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af og blandt klubbens medlemmer. Fritidsklubbens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. 2 medarbejderrepræsentanter kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
2) Klubben skal stå åben for alle børn og unge i alderen 6-21 år.
3) Klubbens leder og medarbejdere skal have de fornødne kvalifikationer.
4) Klubben skal råde over egnede lokaler.
5) De fornødne materialer skal stilles vederlagsfrit til rådighed.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om bestyrelsen og dennes virksomhed, jf. stk. l, nr. 1.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om afgrænsede aldersgruppers brug af fritidsklubber på bestemte tidspunkter.

§ 19. De kommunale fritidsklubber kan opkræve betaling eller arrangere indsamlinger til styrkelse af klubbernes aktiviteter, projekter m.v. Der kan dog ikke opkræves et egentlig kontingent som forudsætning for deltagelse i en fritidsklub.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler for betalingens størrelse.

§ 20. De kommunale myndigheder kan yde støtte til ikke-kommunale fritidsklubber.
Stk. 2. De kommunale myndigheder godkender og fører tilsyn med fritidsklubber, der oprettes i henhold til stk. 1.
Stk. 3. De kommunale myndigheders godkendelse er betinget af en klubvedtægt.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter regler om ikke-kommunale fritidsklubber, herunder om klubvedtægt.

§ 21. Landsstyret fastsætter regler om kvalifikationskrav for ledere og medarbejdere i fritidsklubber.

§ 22. Såfremt der ikke er tilstrækkeligt befolkningsmæssigt grundlag for oprettelse af egentlige klubber, kan virksomheden etableres som klublignende virksomhed, jf. § 4 i landstingsforordning nr. 10 af 25. oktober 1990 om folkeskolen.

 

Kapitel 4.
Børne- og ungdomsorganisationer

§ 23. Ved børne- og ungdomsorganisationer forstås organisationer, der afholder aktiviteter for børn og unge under 25 år.

§ 24. Landsstyret kan yde tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer, herunder deltagelse i internationale arrangementer.

§ 25. De kommunale myndigheder kan yde tilskud til lokale børne- og ungdomsorganisationer.

§ 26. Landsstyret fastsætter regler om betingelser for tilskud til børne- og ungdomsorganisationer.

 

Kapitel 5.
Idræt

§ 27. Landsstyret kan yde tilskud til landsdækkende idrætsforbund igennem en samlet bevilling.

§ 28. Landsstyret kan yde støtte til deltagelse i internationale idrætslige sammenhænge.

§ 29. De kommunale myndigheder kan yde støtte til lokale idrætsklubber, herunder til aflønning af instruktører.

§ 30. Landsstyret fastsætter regler om betingelser for tilskud til idræt samt om afgrænsning i forhold til børne- og ungdomsorganisationer.

 

Kapitel 6.
Højskoler

§ 31. Landsstyret kan yde støtte til ophold på højskoler uden for Grønland.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om betingelser for støtte til ophold på højskoler, jf. stk. 1.

 

Kapitel 7.
Kultur- og folkeoplysningsvirksomhed

§ 32. Ved kultur- og folkeoplysningsvirksomhed forstås offentlig mødevirksomhed, foreningsarbejde, avis- og
bladvirksomhed, udstillinger, teater-og musikvirksomhed, film- og videovirksomhed, lokal radio- og fjernsynsvirksomhed og andre foranstaltninger, der tager sigte på almene kulturelle og folkeoplysende aktiviteter.
Stk. 2. Kultur- og folkeoplysningsvirksomhed, der nyder støtte efter dette kapitel, skal i sin helhed være saglig og alsidig.
Stk. 3. Kultur-og folkeoplysningsvirksomhed, der nyder støtte efter dette kapitel, skal være af oplysende eller kunstnerisk karakter.
Stk. 4. Tilskud efter dette kapitel kan ikke gives til politiske, religiøse eller fagforeningsmæssige formål.

§ 33. De kommunale myndigheder varetager kultur- og folkeoplysningsvirksomhed i den enkelte kommune.

§ 34. Landsstyret og de kommunale myndigheder kan yde støtte til:
1) Offentlig mødevirksomhed.
2) Lokale eller landsdækkende organisationer.
3) Avis- og bladvirksomhed.
4) Udstillinger.
5) Teater- og musikvirksomhed.
6) Film- og videovirksomhed.
7) Lokal radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed.
8) Andre lokale eller landsdækkende aktiviteter eller foranstaltninger, herunder kurser, af almen kulturel og folkeoplysende karakter.
9) Enkelte kunstnere.
Stk. 2. Landsstyrets tilskud ydes fortrinsvis til landsdækkende virksomhed, og kommunernes tilskud ydes fortrinsvis til lokal virksomhed.

§ 35. Landsstyret kan fastsætte regler om kultur- og folkeoplysningsvirksomhed, jf. § 34, stk. l, nr. 1-9, herunder regler om betingelser for opnåelse af tilskud.

 

Kapitel 8.
Lokaler og udendørsanlæg

§ 36. De kommunale myndigheder skal vederlagsfrit stille de fornødne lokaler og andre faciliteter, herunder faglokaler, udendørsanlæg og andre offentlige lokaler til rådighed for fritidsundervisning, jf. kapitel 2, og godkendte fritidsklubber, jf. kapitel 3.
Stk. 2. De kommunale myndigheder skal, efter regler fastsat af landsstyret, stille de fornødne lokaler og andre faciliteter, herunder faglokaler, udendørsanlæg og andre offentlige lokaler til rådighed for børne- og ungdomsorganisationer, j f. kapitel 4, og kultur- og folkeoplysningsvirksomhed, jf. kapitel 7.

§ 37. De kommunale myndigheder skal yde tilskud til driftsudgifter til lokaler og udendørsanlæg, der ejes eller lejes af børne- og ungdomsorganisationer.
Stk. 2. De kommunale myndigheder kan yde tilskud til driftsudgifter til lokaler og udendørsanlæg, der ejes eller lejes af idrætsklubberne.
Stk. 3. De kommunale myndigheder kan yde tilskud til driftsudgifter for lokaler, der anvendes til kultur- og folkeoplysningsvirksomhed, herunder møde- og forsamlingshuse.

§ 38. Landsstyret kan yde tilskud til etablering af lokaler for børne- og ungdomsorganisationer.
Stk. 2. Landsstyret kan yde tilskud til opførelse og indretning af idrætsanlæg.
Stk. 3. Landsstyret kan yde tilskud til opførelse og indretning af lokaler, der anvendes til kultur- og folkeoplysningsvirksomhed, herunder møde- og forsamlingshuse.

§ 39. Såfremt de kommunale myndigheder eller andre yder tilskud til etablering af lokaler eller idrætsanlæg, kan landsstyret refundere en del af det ydede tilskud.

 

Kapitel 9.
Fælles bestemmelser, ikrafttræden

§ 40. Den enkelte kommune udarbejder plan over aktivitetstilbud inden for fritidsvirksomhed for det kommende finansår.
Stk. 2. Det skal sikres, at den enkelte kommunes borgere tilbydes et dækkende fritidstilbud, jf. kapitlerne 2-5 og 7.
Stk. 3. Aktivitetsplanen indsendes til Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte nærmere bestemmelser om aktivitetsplanens behandling, indhold og udformning, herunder tidsfrister for indsendelse.

§ 41. Udgifter til fritidsundervisning, jf. kapitel 2, og fritidsklubber, jf. kapitel 3, afholdes af de kommunale myndigheder.
Stk. 2. Udgifterne, jf. stk. l, afholdes i områder uden for den kommunale inddeling af Landsstyret.

§ 42. Landsstyret kan fastsætte regler om betingelser for tilskud og om administration efter denne forordning.

§ 43. Landsstyret kan fastsætte regler om dispensation fra forordningens bestemmelser.

§ 44. Landsstyret kan i særlige tilfælde som en midlertidig ordning fravige forordningens bestemmelser i det omfang, det må anses for påkrævet for at fremme forsøgsvirksomhed inden for forordningens område.
Stk. 2. Landsstyret kan yde tilskud til forsøgsvirksomhed, jf. stk. 1.

§ 45. Klager over afgørelser truffet af de kommunale myndigheder kan senest 4 uger efter, meddelelse om afgørelsen er modtaget, indbringes for landsstyret. Det gælder dog alene i det omfang, klagerne vedrører landsdækkende virksomhed eller påbudt virksomhed eller beror på fortolkning af forordninger vedrørende folkeskole, fritidsvirksomhed, biblioteksvæsen og kultur- og folkeoplysningsvirksomhed og andre bestemmelser fastsat af landstinget eller landsstyret. Klage kan ske fra de myndigheder, organisationer eller personer, som afgørelsen angår.
Stk. 2. Andre klager over afgørelser truffet af kommunale myndigheder afgøres endeligt af kommunalbestyrelsen, medmindre andet er fastsat ved lov eller landstingsforordning.

§ 46. Landsstyret kan fastsætte regler til gennemførelse af de i forordningen nævnte foranstaltninger, herunder eventuelle overgangsbestemmelser.

§ 47. Forordningen træder i kraft den 1. august 1992.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 7 af 16. oktober 1979 om fritidsvirksomhed, samt landstingsforordning nr. 3 af 15. oktober 1979 om kultur- og folkeoplysningsvirksomhed.
Stk. 3. Bestemmelser fastsat i medfør af de landstingsforordninger, der er nævnt i stk. 2, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses ved regler, fastsat med hjemmel i denne landstingsforordning.Grønlands Hjemmestyre, den 9 . april 1992Lars Emil Johansen

/

Marianne Jensen